Universal Spin Transport in a Strongly Interacting Fermi Gas

ArielàSommer    MarkàKu DepartmentàofàPhysics,àMIT-HarvardàCenteràforàUltracoldàAtoms,àandàResearchàLaboratoryàofàElectronics, ààààààààMIT,àCambridge,àMassachusettsà02139,àUSA    GiacomoàRoati LENSàandàDipartimentoàdiàFisica,àUniversitààdiàFirenze,àandàINO-CNR,à50019àSestoàFiorentino,àItaly    MartinàW.àZwierlein DepartmentàofàPhysics,àMIT-HarvardàCenteràforàUltracoldàAtoms,àandàResearchàLaboratoryàofàElectronics, ààààààààMIT,àCambridge,àMassachusettsà02139,àUSA
Abstract

Transportàofàfermionsàisàcentralàinàmanyàfieldsàofàphysics.àElectronàtransportàrunsàmodernàtechnology,àdefiningàstatesàofàmatteràsuchàasàsuperconductorsàandàinsulators,àandàelectronàspin,àratheràthanàcharge,àisàbeingàexploredàasàaànewàcarrieràofàinformation wolf01spin.àNeutrinoàtransportàenergizesàsupernovaàexplosionsàfollowingàtheàcollapseàofàaàdyingàstar burr90neut,àandàhydrodynamicàtransportàofàtheàquark-gluonàplasmaàgovernedàtheàexpansionàofàtheàearlyàUniverse scha09perfect.àHowever,àouràunderstandingàofànon-equilibriumàdynamicsàinàsuchàstronglyàinteractingàfermionicàmatteràisàstillàlimited.àUltracoldàgasesàofàfermionicàatomsàrealizeàaàpristineàmodelàforàsuchàsystemsàandàcanàbeàstudiedàinàrealàtimeàwithàtheàprecisionàofàatomicàphysics zwie05vort; vare06fermi.àItàhasàbeenàestablishedàthatàevenàaboveàtheàsuperfluidàtransitionàsuchàgasesàflowàasàanàalmostàperfectàfluidàwithàveryàlowàviscosity scha09perfect; cao10univ whenàinteractionsàareàtunedàtoàaàscatteringàresonance.àHowever,àhereàweàshowàthatàspinàcurrents,àasàopposedàtoàmassàcurrents,àareàmaximallyàdamped,àandàthatàinteractionsàcanàbeàstrongàenoughàtoàreverseàspinàcurrents,àwithàoppositeàspinàcomponentsàreflectingàoffàeachàother.àWeàdetermineàtheàspinàdragàcoefficient,àtheàspinàdiffusivity,àandàtheàspinàsusceptibility,àasàaàfunctionàofàtemperatureàonàresonanceàandàshowàthatàtheyàobeyàuniversalàlawsàatàhighàtemperatures.àAtàlowàtemperatures,àtheàspinàdiffusivityàapproachesàaàminimumàvalueàsetàbyà,àtheàquantumàlimitàofàdiffusion,àwhereààisàtheàreducedàPlanck’sàconstantàandààtheàatomicàmass.àForàrepulsiveàinteractions,àouràmeasurementsàappearàtoàexcludeàaàmetastableàferromagneticàstate jo09ferro; stri09dens; duin10spin.

äöüÄÖÜß èëôêøò Óúá

Understandingàtheàtransportàofàspin,àasàopposedàtoàtheàtransportàofàcharge,àisàofàhighàinterestàforàtheànovelàfieldàofàspintronics wolf01spin.àWhileàchargeàcurrentsàareàunaffectedàbyàelectron-electronàscatteringàdueàtoàmomentumàconservation,àspinàcurrentsàwillàintrinsicallyàdampàdueàtoàcollisionsàbetweenàoppositeàspinàelectrons,àasàtheiràrelativeàmomentumàisànotàconserved.àThisàphenomenonàisàknownàasàspinàdrag dami00theo; webe05obse.àItàisàexpectedàtoàcontributeàsignificantlyàtoàtheàdampingàofàspinàcurrentsàinàdopedàsemiconductors dami02coul.àTheàrandomàcollisionàeventsàalsoàleadàtoàspinàdiffusion,àtheàtendencyàforàspinàcurrentsàtoàflowàsuchàasàtoàevenàoutàspatialàgradientsàinàtheàspinàdensity,àwhichàhasàbeenàstudiedàinàhigh-temperatureàsuperconductors gedi03diffàandàinàliquidàHe-Heàsolutions garw59self; ande66ther.

Creatingàspinàcurrentsàposesàaàmajoràchallengeàinàelectronicàsystemsàwhereàmobileàspinsàareàscatteredàbyàtheiràenvironmentàandàbyàeachàother.àHowever,àinàultracoldàatomsàweàhaveàtheàfreedomàtoàfirstàprepareàanàessentiallyànon-interactingàspinàmixture,àseparateàatomsàspatiallyàviaàmagneticàfieldàgradients,àandàonlyàthenàinduceàstrongàinteractions.àPastàobservationsàofàspinàcurrentsàinàultracoldàFermiàgases dema02spin; du08obseàwereàmadeàinàtheàweakly-interactingàregime.àHereàweàaccessàtheàregimeànearàaàFeshbachàresonance vare06fermi,àwhereàinteractionsàareàasàstrongàasàallowedàbyàquantumàmechanicsà(theàunitarityàlimit).àWeàmeasureàspinàtransportàproperties,àtheàspinàdragàcoefficientààandàtheàspinàdiffusivityà,àofàaàstronglyàinteractingàFermiàgasàcomposedàofàanàequalànumberàofàatomsàinàtwoàdifferentàspinàstates.àInàtheàstrongly-interactingàregime,àspinàdragàisàexpectedàtoàreachàaàuniversalàmaximumàvalue,àandàspinàdiffusionàisàexpectedàtoàreachàaàuniversalàminimum.

TheàuniversalàbehaviouràofàtheàspinàtransportàcoefficientsàofàaàFermiàgasàcanàbeàestimatedàonàgeneralàgrounds. AtàtheàFeshbachàresonance,àtheàscatteringàcross-sectionààbetweenàatomsàofàoppositeàspinàisàgivenàbyàtheàsquareàofàtheàmatteràwavelength,àinàtheàdegenerateàregimeà,àwhereààisàtheàFermiàwavevectoràandààisàtheàdensityàofàatomsàinàeachàspinàstate.àTheàmeanàfreeàpathàbetweenàcollisionsàisàthusààoràaboutàoneàinterparticleàspacing,àtheàsmallestàpossibleàmeanàfreeàpathàinàaàgas.àTheàaverageàspeedààofàatomsàisàonàtheàorderàofàtheàFermiàvelocityà.àInàestimatingàtheàspinàdiffusivityààtheàdensity-dependentàfactorsàcancel,àgivingà.àThisàvalueàforààrepresentsàaàuniversalàquantumàlimitàtoàspinàdiffusivityàinàFermiàgases.àAwayàfromàresonance,àtheàscatteringàcrossàsectionàdecreases,àincreasingà.àForàtemperaturesààmuchàgreateràthanàtheàFermiàtemperatureà,àtheàscatteringàcrossàsectionàwillàbeàgivenàbyàtheàsquareàofàtheàthermalàdeàBroglieàwavelengthàandàthusàdecreaseàasà,àwhileàtheàvelocityàwillàincreaseàasà,àcausingààtoàincreaseàasà.àFinally,àinàaàdegenerateàFermiàgasàtheàaverageàvelocityàwillàremainàonàtheàorderàofàtheàFermiàvelocity,àbutàtheàeffectiveàscatteringàcrossàsectionàwillàscaleàasààdueàtoàPauliàblocking,àcausingààtoàincreaseàlikeààasàtheàtemperatureàisàlowered.àForàaàFermiàgas,àweàthusàexpectàtheàminimumààtoàoccuràatàtemperaturesànearàtheàFermiàtemperature.àCorrespondingly,àtheàcoefficientààcharacterizingàspinàdragàisàexpectedàtoàreachàaàuniversal maximumàvalueàonàresonanceàandàforàtemperaturesànearàtheàFermiàtemperature,àgivenàbyàtheàFermiàrateà,àwhereààisàtheàFermiàenergy.

àààà

ààààà( àààààààà àààà

Figure 1: àObservationàspinàcurrentàreversalàinàaàresonantàcollisionàbetweenàtwoàoppositelyàspin-polarizedàcloudsàofàfermions.à(àa)àshowsàtheàtotalàcolumnàdensityàandà(àb)àtheàdifferenceàinàcolumnàdensitiesàofàtheàtwoàclouds àààà(red:àspinàup,àblue:àspinàdown),àinà1àmsàintervalsàduringàtheàfirstà20àmsàafteràtheàmagneticàfieldàisàsetàtoàtheàFeshbachàresonanceàatà834àG.àTheàcollisionàleadsàtoàtheàformationàofàaàhigh-densityàinterfaceàbetweenàtheàtwoàspinàstates.à(àc)àTheàseparationàbetweenàtheàcentersàofàmassàofàtheàtwoàspinàstatesàinitiallyàoscillatesàatàaàfrequencyàofà1.63(2)à,àwhereààHzàisàtheàtrapàfrequencyàinàtheàaxialàdirectionà(seeàSup.àInfo.àforàdiscussion).àEvenàafteràhalfàaàsecond,àthereàisàstillàsubstantialàspinàseparation.àTheàdiffusionàtimeàindicatesàaàdiffusivityàonàtheàorderàofà.à(àd)àShowsàtheàharmonicàtrappingàpotentialàalongàtheàaxisàofàsymmetry.

Inàtheàexperiment,àweàprepareàanàequalàmixtureàofàtheàtwoàlowestàhyperfineàstatesà(“spinàup”àandà“spinàdown”)àofàfermionicàLiàinàaàcylindricallyàsymmetricàatomàtrap zwie05vort; vare06fermi.àTheàconfinementàalongàtheàaxisàofàsymmetryàisàharmonic,àwithàfrequencyà.àWeàseparateàtheàtwoàspinàcomponentsàalongàtheàaxisàofàsymmetryàofàtheàtrapà(seeàMethodsàSummary)àandàturnàonàstrongàinteractionsàbetweenàunequalàspinsàbyàquicklyàrampingàtheàmagneticàfieldàtoàaàFeshbachàresonanceàlocatedàatà834àG.àTheàconfiningàpotentialàofàtheàtrapàforcesàtheàtwoàcloudsàofàopposite-spinàatomsàtoàpropagateàtowardsàeachàother,àestablishingàaàspinàcurrent.àMeasurementsàareàmadeàbyàselectivelyàimagingàtheàtwoàspinàcomponents.

Figureà1àshowsàtheàcollisionàbetweenàtheàtwoàspinàdomainsàonàresonance.àTheàcloudsàbounceàoffàeachàotheràandàessentiallyàcompletelyàrepel.àDueàtoàtheàaxialàtrappingàpotential,àtheàcloudsàreturnàafteràtheàcollision,àandàweàobserveàseveralàoscillationsàinàtheàdisplacementà,àwhereààisàtheàcenteràofàmassàofàtheàspinàupà(down)àcloud.àAfteràtheàoscillationsàhaveàdecayed,àtheàdisplacementàdecreasesàtoàzeroàmonotonically,àonàaàtimescaleàonàtheàorderàofàoneàsecond,àanàextremelyàlongàtimeàcomparedàtoàtheàtrappingàperiodà(44àms). Theàunderlyingàexplanationàforàspinàcurrentàreversalàandàtheàslowàrelaxationàcanàbeàfoundàinàtheàextremelyàshortàmeanàfreeàpathàandàtheàhighàcollisionàrateàbetweenàopposite-spinàatomsàatàunitarity.àAccordingàtoàtheàaboveàestimate,àtheàspinàdiffusivityàisàapproximatelyà,àwhichàforàLiàisà(100àm)s.àTheàatomàcloudsàinàtheàexperimentàhaveàaàlengthàonàtheàorderàofà100àm,àandàitàtakesàthemàonàtheàorderàofàaàsecondàtoàdiffuseàthroughàeachàother.àSoàweàareàindeedàobservingàquantum-limitedàspinàdiffusion.àTheàinitialàbouncesàwillàoccuràwhenàtheàmeanàfreeàpathàofàaàspinàupàatomàinàtheàspinàdownàcloudàisàsmalleràthanàtheàspinàdownàcloudàsize,ài.e.àwhenàtheàmixtureàisàhydrodynamic.àInsteadàofàquicklyàdiffusingàintoàtheàspinàdownàregion,àitàisàthenàmoreàlikelyàthatàtheàspinàupàatomàisàscatteredàbackàintoàtheàspinàupàregionàwhereàitàcanàpropagateàballistically.àIndeed,àweàseeàbouncesàoccuràalreadyàforàinteractionàstrengthsàawayàfromàtheàFeshbachàresonanceàwhereàtheàmeanàfreeàpathàisàonàtheàorderàofàtheàaxialàcloudàsizeà(seeàSupplementaryàInformation).

Theàrelaxationàdynamicsàcloseàtoàequilibriumàgiveàdirectàaccessàtoàtheàspinàtransportàcoefficients.àTheàspinàdragàcoefficientààisàdefinedàasàtheàrateàofàmomentumàtransferàbetweenàoppositeàspinàatoms dami00theo,àandàisàthereforeàrelatedàtoàtheàcollisionàrate.àTheàrelaxationàofàtheàdisplacementàànearàequilibriumàthenàfollowsàtheàdifferentialàequation vich99coll

Fittingàanàexponentialàwithàdecayàtimeààtoàtheàdisplacementàgivesàtheàspinàdragàcoefficientàasà.

Theàspinàdragàcoefficientàisàfoundàtoàbeàgreatestàonàresonance,àandàthusàspinàconductionàisàslowestà(seeàSupplementaryàInformation).àOnàdimensionalàgrounds,ààmustàbeàgivenàbyàaàfunctionàofàtheàreducedàtemperatureààtimesàtheàFermiàrateà.àAtàhighàtemperatures,àweàexpectàtheàspinàdragàcoefficientàtoàobeyàaàuniversalàscalingà.àInàfig.à2àweàshowàtheàspinàdragàcoefficientàasàaàfunctionàofà.àWeàobserveààscalingàforà,àfindingà.àAtàloweràtemperatures,àweàobserveàaàcrossoveràfromàclassicalàtoànon-classicalàbehavior:àtheàspinàdragàcoefficientàreachesàaàmaximumàofàapproximatelyàànearàtheàFermiàtemperature.àWeàinterpretàthisàsaturationàofàtheàspinàdragàcoefficientàasàaàconsequenceàofàFermiàstatistics,àasààandààapproachàconstantàvalues dema02spinàdeterminedàbyàtheàFermiàwavevectorà.àTheàmaximumàspinàdragàcoefficientàcorrespondsàtoàaàminimumàspinàconductivityààonàtheàorderàofà.àThisàisàtheàslowestàspinàconductionàpossibleàinàthreeàdimensionsàinàtheàabsenceàofàlocalization.

àààà

àààààSpinàdragàcoefficientàforàresonantàinteractions,àasàaàfunctionàofàtheàdimensionlessàtemperature.àTheàtemperatureàisànormalizedàbyàtheàmaximumàFermiàtemperature,àdefinedàinàtermsàofàtheàmaximumàdensityàofàaàsingleàspinàstateàinàtheàsystem.àWeàfindàagreementàbetweenàmeasurementsàtakenàatàthreeàdifferentàvaluesàofàtheàaxialàtrappingàfrequencyà àààààààà àààà

Figure 2: àSpinàdragàcoefficientàofàaàtrappedàFermiàgas.àSpinàdragàcoefficientàforàresonantàinteractions,àasàaàfunctionàofàtheàdimensionlessàtemperature.àTheàtemperatureàisànormalizedàbyàtheàmaximumàFermiàtemperature,àdefinedàinàtermsàofàtheàmaximumàdensityàofàaàsingleàspinàstateàinàtheàsystem.àWeàfindàagreementàbetweenàmeasurementsàtakenàatàthreeàdifferentàvaluesàofàtheàaxialàtrappingàfrequencyàà(redàcircles),àà(blueàtriangles),àà(blackàsquares).àTheàdataàforààfitsàtoàaààlawà(solidàline).àDashedàline:àaàpoweràlawàfitàwithàanàunconstrainedàexponentàforààtoàshowàtheàtrend.àTheàspinàdragàcoefficientàisàobtainedàfromàtheàdecayàrateàofàtheàspinàseparationàandànormalizedàbyàtheàsquareàofàtheàtrapàfrequencyàandàbyàtheàmaximumàFermiàenergy.àTheàerroràbarsàareàstatistical.

Atàlowàtemperatures,àtheàspinàdragàcoefficientàdecreasesàwithàdecreasingàtemperature.àNoàtheoreticalàpredictionàforàtheàspinàdragàcoefficientàexistsàinàthisàregime.àForàhighly-imbalancedàspinàpopulations,àaàdecreaseàinàtheàspinàdragàcoefficientàisàexpectedàdueàtoàPauliàblocking bruu08coll,àwhichàreducesàtheàcollisionàrateàinàtheàgasàbyàaàfactoràofààatàsufficientlyàlowàtemperatures.àHowever,àforàsystemsàwithàequalàspinàpopulations,àitàwasàshownàthatàpairingàcorrelationsàenhanceàtheàeffectiveàcollisionàrateàforàcollectiveàexcitations,àleadingàtoàaàcollisionàrateàthatàincreasesàdramaticallyàasàtheàtemperatureàisàlowered ried08coll.àTheàobservedàreductionàofààatàlowàtemperaturesàcontrastsàwithàthisàprediction,àandàisàqualitativelyàconsistentàwithàtheàonsetàofàPauliàblocking.

Comparingàtheàrelaxationàrateàtoàtheàgradientàinàspinàdensityàallowsàusàtoàalsoàmeasureàtheàspinàdiffusivityà.àAtàtheàcenteràofàtheàtrap,àwhereàtheàtrappingàforcesàvanish,àtheàspinàcurrentàdensityààisàgivenàbyàtheàspinàdiffusionàequation pari09evap

whereààisàtheàdensityàofàspinàup(down)àatoms.àWeàcalculateàtheàtrap-averagedàspinàcurrentàasà,àwhereàtheàdensitiesàareàevaluatedàatàtheàtrapàcenter.

Weàfindàthatàspinàdiffusivityàisàminimumàwhenàinteractionsàareàresonantà(seeàSupplementaryàInformation).àTheàincreaseàinàspinàdiffusivityàforàpositiveàscatteringàlengthà,àasàwellàasàtheààdecreaseàinàspinàdrag,àarguesàagainstàtheàexistenceàofàaàferromagneticàstateàinàrepulsiveàFermiàgases,àforàwhichàdiffusionàshouldàstopàentirely jo09ferro; duin10spin; reca10spin.àFigureà3àreportsàtheàmeasuredàspinàdiffusivityàasàaàfunctionàofàtemperatureàatàunitarity.àInàtheàhigh-temperatureàlimitàonàresonance,àoneàexpectsà.àAtàhighàtemperatures,àweàindeedàfindàthisàtemperatureàdependence,àwithàaàfitàgivingààforà.àDownàtoàouràlowestàtemperatures,àtheàspinàdiffusivityàisàseenàtoàattainàaàlimitingàvalueàofà.àFermiàliquidàtheoryàpredictsàaàrapidàincreaseàatàlowàtemperaturesàasà.àFromàmeasurementsàonàspinàquadrupolaràoscillationsàinàhighly spin-imbalancedàmixturesàitàisàknown nasc09imbalàthatàtheàresultingàcrossoveràfromàdiffusiveàtoàballisticàmotionàoccursàbelowà. However,àbelowààaàbalancedàgasàisàsuperfluidàandàspinàtransportàpossiblyàinhibitedàbyàtheàsuperfluidàtoànormalàinterface pari09evap.

àààà

àààààSpinàdiffusivityàonàresonanceà(solidàcircles)àasàaàfunctionàofàtheàdimensionlessàtemperatureà àààààààà àààà

Figure 3: àSpinàdiffusivityàofàaàtrappedàFermiàgas.àSpinàdiffusivityàonàresonanceà(solidàcircles)àasàaàfunctionàofàtheàdimensionlessàtemperatureà.àAtàhighàtemperatures,àtheàspinàdiffusivityàobeysàtheàuniversalààbehaviourà(solidàline). ààààAtàlowàtemperaturesàtheàdiffusivityàapproachesàaàconstantàvalueàofààforàtemperaturesàbelowàaboutà,àestablishing ààààtheàquantumàlimitàofàspinàdiffusionàforàstronglyàinteractingàFermiàgases.

Whenàcomparingàtheseàresultsàtoàtheoreticalàcalculations,àitàisàimportantàtoàaccountàforàtheàinhomogeneousàdensityàdistributionsàandàvelocityàprofilesàthatàresultàfromàtheàtrappingàpotential.àForàaàhomogeneousàsystemàonàresonance,àandàatàhighàtemperaturesàcomparedàtoàtheàFermiàtemperature,àweàpredictààandàà(seeàSupplementaryàInformation).àTheàmeasuredàspinàdragàcoefficientàisàsmalleràbyàaàfactoràofààwhileàtheàspinàdiffusivityàisàlargeràbyàaboutàtheàsameàfactor,à.àThisàfactoràreflectsàtheàinhomogeneityàofàtheàsystemàandàagreesàwithàanàestimateàfromàtheàBoltzmannàtransportàequationà(seeàSupplementaryàInformation).

Finally,àtheàmeasuredàtransportàcoefficientsàgiveàforàtheàfirstàtimeàaccessàtoàtheàtemperature-dependenceàofàtheàspinàsusceptibilityààinàstronglyàinteractingàFermiàgases.àDefinedàasà,àtheàspinàsusceptibilityàdescribesàtheàspinàresponseàtoàanàinfinitesimalàeffectiveàmagneticàfieldàoràchemicalàpotentialàdifferenceààappliedàtoàtheàgas,àandàisàaàcrucialàquantityàthatàcanàdiscriminateàbetweenàdifferentàstatesàofàmatter stri09dens.àInàaàmagneticàfieldàgradient,àparticlesàwithàoppositeàspinàareàforcedàapartàatàaàrateàdeterminedàbyàtheàspinàconductivityà,àwhileàdiffusionàactsàtoàrecombineàthem.àTheàbalanceàbetweenàtheàprocessesàofàdiffusionàandàconductionàthereforeàdeterminesàtheàresultingàmagnetizationàgradient,àaàconnectionàexpressedàinàtheàEinsteinàrelationà duin10spin.àInàcalculatingàthisàratioàfromàobservableàquantities,àtheàrelaxationàtimeààcancels,àasàbothààandààareàproportionalàtoà,àyielding

whereààisàevaluatedànearàtheàtrapàcenter.àTheàinhomogeneousàtrappingàpotentialàhasàpracticallyànoàeffectàonàtheàmeasurementàofà,àasàallàquantitiesàinvolvedàreferàtoàtheàvicinityàofàtheàcenteràofàmass.

Figureà4àreportsàouràfindingsàforàtheàspinàsusceptibilityàatàunitarity,àasàaàfunctionàofàtheàdimensionlessàtemperatureà.àAtàhighàtemperatures,àweàobserveàtheàCurieàlawà.àInàthisàclassicalàregimeàofàuncorrelatedàspins,àtheàsusceptibilityàequalsàtheà(normalized)àcompressibilityàofàtheàgasàààthatàweàalsoàdirectlyàobtainàfromàouràprofiles.

àààà

ààààà àààààààà àààà

Figure 4: àSpinàsusceptibilityàonàresonanceàdeterminedàfromàtheàEinsteinàrelation.àà(a)àCompressibilityà(solidàblueàcircles)àandàspinàsusceptibilityà(openàredàcircles)ànormalizedàbyàtheàcompressibilityààofàanàidealàFermiàgasàatàzeroàtemperature.àForàtemperaturesàbelowàtheàFermiàtemperature,àtheàsusceptibilityàbecomesàsuppressedàrelativeàtoàtheàcompressibility,àdueàtoàinteractionsàbetweenàopposite-spinàatoms.àTheàspinàsusceptibilityàcoincidentallyàmatchesàtheàcompressibilityàofàaànon-interactingàFermiàgasà(dashedàline)àinàtheàrangeàofàtemperaturesàthatàweàcouldàaccess.àà(b)àRedàcircles:àspinàsusceptibilityàdividedàbyàtheàcompressibilityàobtainedàfromàtheàsameàclouds.àAtàtemperaturesàaboveàtheàFermiàtemperature,àtheàratioàofàspinàsusceptibilityàtoàcompressibilityàapproachesàunityà(dashedàline).

Atàdegenerateàtemperatures,àtheàmeasuredàsusceptibilityàbecomesàsmalleràthanàtheàcompressibility.àThisàisàexpectedàforàaàFermiàliquid,àwhereààandà stri09densàwithàLandauàparametersààandààdescribingàthe densityà(s)àandàspinà(a)àresponse. Theàspinàsusceptibilityàisàexpectedàtoàstronglyàdecreaseàatàsufficientlyàlowàtemperaturesàinàtheàsuperfluidàregime,àasàpairsàwillàformàthatàwillànotàbreakàinàtheàpresenceàofàanàinfinitesimalàmagneticàfield.àForàtheàtemperatureàrangeàofàouràexperimentàthisàbehaviour isànotàyetàobservable. ItàisàcurrentlyàunderàdebateàwhetheràtheàstronglyàinteractingàFermiàgasàaboveàtheàsuperfluidàtransitionàtemperatureàisàaàFermiàliquid nasc10thermoàoràaàstateàwithàanàexcitationàgapà(pseudo-gap) gaeb10pseudogap; pera10pseudogap.àTheàopeningàofàaàgapàinàtheàexcitationàspectrumàwouldàbeàrevealedàasàaàdownturnàofàtheàspinàsusceptibilityàbelowàaàcertainàtemperature.àSuchàaàdownturnàisànotàobservedàinààdownàtoà,àandàthereforeàouràspinàsusceptibilityàdataàagreeàdownàtoàthisàpointàwithàtheàexpectedàbehavioràforàaàFermiàliquid.

Inàconclusion,àweàhaveàstudiedàspinàtransportàinàstronglyàinteractingàFermiàgases.àTheàspinàdiffusivityàwasàfoundàtoàattainàaàlimitingàvalueàofàaboutà,àestablishingàtheàquantumàlimitàofàdiffusionàforàstronglyàinteractingàFermiàgases.àAwayàfromàresonanceàtheàdiffusivityàincreases.àThisàcastsàdoubtàonàtheàpossibilityàofàstabilizingàaàferromagneticàgasàonàtheàrepulsiveàsideàofàtheàFeshbachàresonance jo09ferro,àwhichàwouldàrequireàaàvanishingàdiffusivity duin10spin.àTheàobservedàslowàrelaxationàofàspinàexcitationsàisàaàlikelyàexplanationàforàtheàsurprisingà–àpossiblyànon-equilibrium pari09evapà–àprofilesàinàimbalancedàFermiàgasesàobservedàatàRiceà part06phase,àwhichàdidànotàagreeàwithàequilibriumàmeasurementsàatàMIT zwie05imbalance; shin06phaseàandàatàtheàENSà nasc09imbal.àOuràmeasurementsàofàtheàtemperatureàdependenceàofàtheàspinàdiffusivityàatàlowàtemperaturesàdisagreeàwithàtheàexpectedàbehavioràofàaàFermiàliquid,àwhileàtheàspinàsusceptibilityàthatàweàmeasureàisàconsistentàwithàaàFermiàliquidàpicture.àAnàinterestingàsubjectàofàfurtheràstudyàisàwhetheràspinsàareàstillàableàtoàdiffuseàthroughàtheàsuperfluid,àoràwhetheràtheyàtravelàaroundàit,àavoidingàtheàsuperfluidàdueàtoàtheàpairingàgap.

MethodsàSummary

Theàspinàmixtureàisàinitiallyàpreparedàatà.àToàseparateàtheàspinàcomponents,àweàrampàtheàtotalàmagneticàfieldàtoà,àwhereàtheàmagneticàmomentsàofàtheàtwoàspinàstatesàareàunequal,àandàapplyàtwoàmagneticàfieldàgradientàpulses.àWeàthenàbringàtheàtotalàmagneticàfieldàtoàtheàFeshbachàresonanceàinàaboutà2àms.

Toàreachàlowàtemperaturesàduringàtheàapproachàtoàequilibrium,àevaporativeàcoolingàisàapplied,àatà,àbyàgraduallyàloweringàtheàdepthàofàtheàopticalàdipoleàtrap.àToàreachàhighàtemperatures,àweàheatàtheàatomsàbyàswitchingàoffàtheàopticalàdipoleàtrapàforàupàtoà3àmsàtoàallowàtheàatomsàtoàexpandàbeforeàrecapturingàthem.àWeàthenàsetàtheàfinalàdepthàofàtheàdipoleàtrapàsoàthatàtheàatomànumberàandàtheàtemperatureàremainànearlyàconstantàduringàtheàapproachàtoàequilibrium.

Spinàselectiveàimagingàisàperformedàviaàinàsituàabsorptionàoràphaseàcontrastàimagingàusingàtwoà4àsàimagingàpulsesàseparatedàbyà6às.àTheseàimagesàgiveàtheàcolumnàdensitiesàofàeachàspinàstate,àfromàwhichàweàobtainàtheàthree-dimensionalàdensityàviaàanàinverseàAbelàtransform shin06phase.àTheàgradientàinàtheàspinàdensityàisàobtainedàfromàaààlinearàfitàtoàtheàpolarizationàversusà.

Weàdetermineàtheàtemperatureàofàtheàcloudsàbyàfittingàtheàdensityàversusàpotentialàenergyàinàtheàvicinityàofà,àbutàforàallà,àtoàtheàequationàofàstateàofàtheàunitaryàFermiàgas,àmeasuredàrecentlyàbyàouràgroup ku10equa.àTheàtrappingàpotentialàitselfàisàdeterminedàbyàsummingàtheàdensitiesàofàhundredsàofàclouds,àusingàtheàknownàaxial,àharmonicàtrappingàpotentialàtoàconvertàequidensityàlinesàtoàequipotentialàlinesàandàfittingàtheàresultàtoàanàanalyticàmodel.

Acknowledgements

WeàwouldàlikeàtoàthankàGeorgàBruun,àChrisàPethick,àDavidàHuse,àandàWilhelmàZwergeràforàfruitfulàdiscussions,àandàAndrààSchirotzekàforàhelpàwithàtheàearlyàstagesàofàtheàexperiment.àThisàworkàwasàsupportedàbyàtheàNSF,àAFOSR-MURI,àARO-MURI,àONR,àDARPAàYFA,àaàgrantàfromàtheàArmyàResearchàOfficeàwithàfundingàfromàtheàDARPAàOLEàprogram,àtheàDavidàandàLucilleàPackardàFoundationàandàtheàAlfredàP.àSloanàFoundation.

AuthoràInformation

CorrespondenceàandàrequestsàforàmaterialsàshouldàbeàaddressedàtoàA.àS. (email:à).

References

à[1]à\@ifx#1\undefined à[1]àààà[1]àààà[1]#1àà[1]“#1”àà[1]#1à[1]#1à[1]#1à[0]à[0]à\@[email protected]à\@href[1]\@@startlink#1\@@href[1]#1\@@endlinkà[0]à‘
12à‘$12àà‘&12à‘#12à‘1̂2à‘_12à‘%12[1][0]àà[0]\@[email protected]à\@urlàà[1]\@hrefà#1\urlprefixààà[0]URLàà[0]à\selectlanguageà[0]àà[0]àà[0]à[1][#1]à[0]à[0]à[0].\EOS à[0]àà[1]

 • (1) [\citenamefontàWolf(2001)]wolf01spinàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàS. A. \bibnamefontààWolf, \[email protected]àà\bibfieldààjournalààjournal ààScience àvolumeà294, pagesà1488 àà(yearà2001)\BibitemShutàNoStop
 • (2) [\citenamefontàBurrows(1990)]burr90neutàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàA. \bibnamefontààBurrows, \[email protected]àà\bibfieldààjournalààjournalàAnnu. ààRev.àNucl.àPart.àSci. àvolumeà40, pages àà181à(yearà1990)\BibitemShutàNoStop
 • (3) [\citenamefontàSchäfer and \citenamefontààTeaney(2009)]scha09perfectàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàT. \bibnamefontààSchäfer and authorà\bibfnamefontàD. \bibnamefontààTeaney, \[email protected]àà\bibfieldààjournalààjournalàRep. ààProg.àPhys. àvolumeà72, pagesà126001 àà(yearà2009)\BibitemShutàNoStop
 • (4) [\citenamefontàZwierlein àet al.(2005)\citenamefontààZwierlein,à\citenamefontàAbo-Shaeer,à\citenamefontàSchirotzek, àà\citenamefontàSchunck, and \citenamefontàKetterle]zwie05vortàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàM. W. \bibnamefontààZwierlein,àauthorà\bibfnamefontàJ. R. \bibnamefontààAbo-Shaeer,àauthorà\bibfnamefontàA. \bibnamefontààSchirotzek,àauthorà\bibfnamefontàC. H. \bibnamefontààSchunck,à and authorà\bibfnamefontàW. \bibnamefontààKetterle, \[email protected]àà\bibfieldààjournalààjournal ààNature àvolumeà435, pagesà1047 àà(yearà2005)\BibitemShutàNoStop
 • (5) [\citenamefontàInguscio àet al.(2008)\citenamefontààInguscio,à\citenamefontàKetterle, and \citenamefontààSalomon]vare06fermiàà\BibitemOpenààeditorà\bibfnamefontàM. \bibnamefontàInguscio,ààeditorà\bibfnamefontàW. \bibnamefontàKetterle,à and àeditorà\bibfnamefontàC. \bibnamefontàSalomon, eds., \[email protected]à àààtitleàUltracoldàFermiàGases, Proceedingsàofàthe ààInternationalàSchoolàofàPhysicsà”EnricoàFermi”,àCourseàCLXIV,àVarenna,à20à- àà30àJuneà2006 (àpublisheràAmsterdam:àIOS, year àà2008)\BibitemShutàNoStop
 • (6) [\citenamefontàCao àet al.(2010)\citenamefontàCao, àà\citenamefontàElliott,à\citenamefontàJoseph,à\citenamefontàWu, àà\citenamefontàPetricka,à\citenamefontàSchäfer, and \citenamefontààThomas]cao10univàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàC. \bibnamefontààCao,àauthorà\bibfnamefontàE. \bibnamefontàElliott, ààauthorà\bibfnamefontàJ. \bibnamefontàJoseph,ààauthorà\bibfnamefontàH. \bibnamefontàWu,àauthor àà\bibfnamefontàJ. \bibnamefontàPetricka,àauthor àà\bibfnamefontàT. \bibnamefontàSchäfer,à and author àà\bibfnamefontàJ. E. \bibnamefontàThomas, \[email protected]àà\bibfieldààjournalààjournalàScience , pagesà1195219 àà(yearà2010)\BibitemShutàNoStop
 • (7) [\citenamefontàJo àet al.(2009)\citenamefontàJo, àà\citenamefontàLee,à\citenamefontàChoi,à\citenamefontàChristensen, àà\citenamefontàKim,à\citenamefontàThywissen,à\citenamefontàPritchard, ààand \citenamefontàKetterle]jo09ferroàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàG.-B. \bibnamefontààJo,àauthorà\bibfnamefontàY.-R. \bibnamefontàLee, ààauthorà\bibfnamefontàJ.-H. \bibnamefontàChoi,ààauthorà\bibfnamefontàC. A. \bibnamefontàChristensen,ààauthorà\bibfnamefontàT. H. \bibnamefontàKim,àauthor àà\bibfnamefontàJ. H. \bibnamefontàThywissen,àauthor àà\bibfnamefontàD. E. \bibnamefontàPritchard,à and author àà\bibfnamefontàW. \bibnamefontàKetterle, \[email protected]àà\bibfieldààjournalààjournalàScience àvolume àà325, pagesà1521à(yearà2009)\BibitemShutààNoStop
 • (8) [\citenamefontàStringari(2009)]stri09densàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàS. \bibnamefontààStringari, à\bibfieldààjournalààjournalàPhys.àRev.àLett. ààvolumeà102, pagesà110406à(year àà2009)\BibitemShutàNoStop
 • (9) [\citenamefontàDuine àet al.(2010)\citenamefontàDuine, àà\citenamefontàPolini,à\citenamefontàStoof, and \citenamefontààVignale]duin10spinàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàR. A. \bibnamefontààDuine,àauthorà\bibfnamefontàM. \bibnamefontàPolini, ààauthorà\bibfnamefontàH. T. C. \bibnamefontàStoof,à and ààauthorà\bibfnamefontàG. \bibnamefontàVignale, à\bibfieldààjournalààjournalàPhys.àRev.àLett. àvolumeà104, àpagesà220403à(yearà2010)\BibitemShutàNoStop
 • (10) [\citenamefontàD’Amico and \citenamefontààG.(2000)]dami00theoàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàI. \bibnamefontààD’Amico and authorà\bibfnamefontàV. \bibnamefontàG., àà\[email protected]àà\bibfieldààjournalààjournalàPhys.àRev.àB àààvolumeà62, pagesà4853à(year àà2000)\BibitemShutàNoStop
 • (11) [\citenamefontàWeber àet al.(2005)\citenamefontàWeber, àà\citenamefontàGedik,à\citenamefontàMoore,à\citenamefontàOrenstein, àà\citenamefontàStephens, and \citenamefontàAwschalom]webe05obseàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàC. P. \bibnamefontààWeber,àauthorà\bibfnamefontàN. \bibnamefontàGedik, ààauthorà\bibfnamefontàJ. E. \bibnamefontàMoore,ààauthorà\bibfnamefontàJ. \bibnamefontàOrenstein,àauthor àà\bibfnamefontàJ. \bibnamefontàStephens,à and author àà\bibfnamefontàD. D. \bibnamefontàAwschalom, \[email protected]àà\bibfieldàààjournalààjournalàNature àvolume àà437, pagesà1330à(yearà2005)\BibitemShutààNoStop
 • (12) [\citenamefontàD’ Amico and \citenamefontààVignale(2002)]dami02coulàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàI. \bibnamefontààD’ Amico and authorà\bibfnamefontàG. \bibnamefontààVignale, \[email protected]àà\bibfieldààjournalààjournalàPhys. ààRev.àB àvolumeà65, pagesà085109 àà(yearà2002)\BibitemShutàNoStop
 • (13) [\citenamefontàGedik àet al.(2003)\citenamefontàGedik, àà\citenamefontàOrenstein,à\citenamefontàLiang,à\citenamefontàBonn, and àà\citenamefontàHardy]gedi03diffàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàN. \bibnamefontààGedik,àauthorà\bibfnamefontàJ. \bibnamefontàOrenstein, ààauthorà\bibfnamefontàR. \bibnamefontàLiang,ààauthorà\bibfnamefontàD. A. \bibnamefontàBonn,à and àauthorà\bibfnamefontàW. N. \bibnamefontàHardy, \[email protected]à àà\bibfieldààjournalààjournalàScience ààvolumeà300, pagesà1410à(year àà2003)\BibitemShutàNoStop
 • (14) [\citenamefontàGarwin and \citenamefontààReich(1959)]garw59selfàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàR. L. \bibnamefontààGarwin and authorà\bibfnamefontàH. A. \bibnamefontààReich, \[email protected]àà\bibfieldààjournalààjournalàPhys. ààRev. àvolumeà115, pagesà1478à(àyearà1959)\BibitemShutàNoStop
 • (15) [\citenamefontàAnderson àet al.(1966)\citenamefontààAnderson,à\citenamefontàEdwards,à\citenamefontàRoach,à\citenamefontààSarwinski, and \citenamefontàWheatley]ande66theràà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàA. C. \bibnamefontààAnderson,àauthorà\bibfnamefontàD. O. \bibnamefontààEdwards,àauthorà\bibfnamefontàW. R. \bibnamefontàRoach, ààauthorà\bibfnamefontàR. E. \bibnamefontàSarwinski,à and ààauthorà\bibfnamefontàJ. C. \bibnamefontàWheatley, àà\[email protected]àà\bibfieldààjournalààjournalàPhys.àRev.àLett. àààvolumeà17, pagesà367à(year àà1966)\BibitemShutàNoStop
 • (16) [\citenamefontàDeMarco and \citenamefontààJin(2002)]dema02spinàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàB. \bibnamefontààDeMarco and authorà\bibfnamefontàD. S. \bibnamefontààJin, \[email protected]àà\bibfieldààjournalààjournalàPhys. ààRev.àLett. àvolumeà88, pagesà040405 àà(yearà2002)\BibitemShutàNoStop
 • (17) [\citenamefontàDu àet al.(2008)\citenamefontàDu, àà\citenamefontàLuo,à\citenamefontàClancy, and \citenamefontààThomas]du08obseàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàX. \bibnamefontààDu,àauthorà\bibfnamefontàL. \bibnamefontàLuo,ààauthorà\bibfnamefontàB. \bibnamefontàClancy,à and author àà\bibfnamefontàJ. E. \bibnamefontàThomas, \[email protected]àà\bibfieldààjournalààjournalàPhys.àRev.àLett. ààvolumeà101, pagesà150401à(year àà2008)\BibitemShutàNoStop
 • (18) [\citenamefontàVichi and \citenamefontààStringari(1999)]vich99collàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàL. \bibnamefontààVichi and authorà\bibfnamefontàS. \bibnamefontààStringari, \[email protected]àà\bibfieldààjournalààjournal ààPhys.àRev.àA àvolumeà60, pagesà4734 àà(yearà1999)\BibitemShutàNoStop
 • (19) [\citenamefontàBruun àet al.(2008)\citenamefontàBruun, àà\citenamefontàRecati,à\citenamefontàPetchick,à\citenamefontàSmith, ààand \citenamefontàStringari]bruu08collàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàG. M. \bibnamefontààBruun,àauthorà\bibfnamefontàA. \bibnamefontàRecati, ààauthorà\bibfnamefontàC. J. \bibnamefontàPetchick,ààauthorà\bibfnamefontàH. \bibnamefontàSmith,à and author àà\bibfnamefontàS. \bibnamefontàStringari, \[email protected]àà\bibfieldààjournalààjournalàPhys.àRev.àLett. ààvolumeà100, pagesà240406à(year àà2008)\BibitemShutàNoStop
 • (20) [\citenamefontàRiedl àet al.(2008)\citenamefontàRiedl, àà\citenamefontàSánchez Guajardo,à\citenamefontàKohstall,à\citenamefontààAltmeyer,à\citenamefontàWright,à\citenamefontàDenschlag,à\citenamefontààGrimm,à\citenamefontàBruun, and \citenamefontàSmith]ried08collàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàS. \bibnamefontààRiedl,àauthorà\bibfnamefontàE. R. \bibnamefontààSánchez Guajardo,àauthorà\bibfnamefontàC. \bibnamefontààKohstall,àauthorà\bibfnamefontàA. \bibnamefontàAltmeyer, ààauthorà\bibfnamefontàM. J. \bibnamefontàWright,ààauthorà\bibfnamefontàJ. H. \bibnamefontàDenschlag,àauthor àà\bibfnamefontàR. \bibnamefontàGrimm,àauthorà\bibfnamefontààG. M. \bibnamefontàBruun,à and authorà\bibfnamefontààH. \bibnamefontàSmith, \[email protected]àà\bibfieldààjournalààjournalàPhys.àRev.àA àvolumeà78, àpagesà053609à(yearà2008)\BibitemShutàNoStop
 • (21) [\citenamefontàParish and \citenamefontààHuse(2009)]pari09evapàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàM. M. \bibnamefontààParish and authorà\bibfnamefontàD. A. \bibnamefontààHuse, à\bibfieldààjournal àààjournalàPhys.àRev.àA àvolumeà80, ààpagesà063605à(yearà2009)\BibitemShutàNoStop
 • (22) [\citenamefontàRecati and \citenamefontààStringari()]reca10spinàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàA. \bibnamefontààRecati and authorà\bibfnamefontàS. \bibnamefontààStringari, \[email protected]àà \Eprintààhttp://arxiv.org/abs/arXiv:1007.4504à[cond-mat.quant-gas]à(2010) ààarXiv:1007.4504à[cond-mat.quant-gas]à(2010)à\BibitemShutàNoStop
 • (23) [\citenamefontàNascimbène àet al.(2009)\citenamefontààNascimbène,à\citenamefontàNavon,à\citenamefontàJiang,à\citenamefontààTarruell,à\citenamefontàTeichmann,à\citenamefontàMcKeever, àà\citenamefontàChevy, and \citenamefontàSalomon]nasc09imbalàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàS. \bibnamefontààNascimbène,àauthorà\bibfnamefontàN. \bibnamefontàNavon, ààauthorà\bibfnamefontàK. J. \bibnamefontàJiang,ààauthorà\bibfnamefontàL. \bibnamefontàTarruell,àauthor àà\bibfnamefontàM. \bibnamefontàTeichmann,àauthor àà\bibfnamefontàJ. \bibnamefontàMcKeever,àauthor àà\bibfnamefontàF. \bibnamefontàChevy,à and author àà\bibfnamefontàC. \bibnamefontàSalomon, \[email protected]àà\bibfieldààjournalààjournalàPhys.àRev.àLett. ààvolumeà103, pagesà170402à(year àà2009)\BibitemShutàNoStop
 • (24) [\citenamefontàNascimbène àet al.(2010)\citenamefontààNascimbène,à\citenamefontàNavon,à\citenamefontàJiang,à\citenamefontààChevy, and \citenamefontàSalomon]nasc10thermoàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàS. \bibnamefontààNascimbène,àauthorà\bibfnamefontàN. \bibnamefontàNavon, ààauthorà\bibfnamefontàK. J. \bibnamefontàJiang,ààauthorà\bibfnamefontàF. \bibnamefontàChevy,à and author àà\bibfnamefontàC. \bibnamefontàSalomon, \[email protected]àà\bibfieldààjournalààjournalàNature àvolumeà463, ààpagesà1057à(yearà2010)\BibitemShutàNoStop
 • (25) [\citenamefontàGaebler àet al.(2010)\citenamefontààGaebler,à\citenamefontàStewart,à\citenamefontàDrake,à\citenamefontààJin,à\citenamefontàPerali,à\citenamefontàPieri, and \citenamefontààStrinati]gaeb10pseudogapàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàJ. P. \bibnamefontààGaebler,àauthorà\bibfnamefontàJ. T. \bibnamefontààStewart,àauthorà\bibfnamefontàT. E. \bibnamefontàDrake, ààauthorà\bibfnamefontàD. S. \bibnamefontàJin,ààauthorà\bibfnamefontàA. \bibnamefontàPerali,àauthor àà\bibfnamefontàP. \bibnamefontàPieri,à and author àà\bibfnamefontàG. C. \bibnamefontàStrinati, \[email protected]àà\bibfieldààjournalààjournalàNatureàPhysics àvolume àà6, pagesà569à(yearà2010)\BibitemShutàNoStop
 • (26) [\citenamefontàPerali àet al.()\citenamefontàPerali, àà\citenamefontàPieri,à\citenamefontàPalestini,à\citenamefontàStrinati, àà\citenamefontàStewart,à\citenamefontàGaebler,à\citenamefontàDrake, ààand \citenamefontàJin]pera10pseudogapàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàA. \bibnamefontààPerali,àauthorà\bibfnamefontàP. \bibnamefontàPieri, ààauthorà\bibfnamefontàF. \bibnamefontàPalestini,ààauthorà\bibfnamefontàG. C. \bibnamefontàStrinati,àauthor àà\bibfnamefontàJ. T. \bibnamefontàStewart,àauthor àà\bibfnamefontàJ. P. \bibnamefontàGaebler,àauthor àà\bibfnamefontàT. E. \bibnamefontàDrake,à and author àà\bibfnamefontàD. S. \bibnamefontàJin, \[email protected]àà \Eprintààhttp://arxiv.org/abs/arXiv:1006.3406à[cond-mat.quant-gas]à(2010) ààarXiv:1006.3406à[cond-mat.quant-gas]à(2010)à\BibitemShutàNoStop
 • (27) [\citenamefontàPartridge àet al.(2006)\citenamefontààPartridge,à\citenamefontàLi,à\citenamefontàKamar,à\citenamefontààLiao, and \citenamefontàHulet]part06phaseàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàG. B. \bibnamefontààPartridge,àauthorà\bibfnamefontàW. \bibnamefontàLi, ààauthorà\bibfnamefontàR. I. \bibnamefontàKamar,ààauthorà\bibfnamefontàY. \bibnamefontàLiao,à and author àà\bibfnamefontàR. G. \bibnamefontàHulet, \[email protected]àà\bibfieldààjournalààjournalàScience àvolume àà311, pagesà503à(yearà2006)\BibitemShutààNoStop
 • (28) [\citenamefontàZwierlein àet al.(2006)\citenamefontààZwierlein,à\citenamefontàSchirotzek,à\citenamefontàSchunck, and àà\citenamefontàKetterle]zwie05imbalanceàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàM. W. \bibnamefontààZwierlein,àauthorà\bibfnamefontàA. \bibnamefontààSchirotzek,àauthorà\bibfnamefontàC. H. \bibnamefontààSchunck,à and authorà\bibfnamefontàW. \bibnamefontààKetterle, \[email protected]àà\bibfieldààjournalààjournal ààScience àvolumeà311, pagesà492 àà(yearà2006)\BibitemShutàNoStop
 • (29) [\citenamefontàShin àet al.(2006)\citenamefontàShin, àà\citenamefontàZwierlein,à\citenamefontàSchunck,à\citenamefontààSchirotzek, and \citenamefontàKetterle]shin06phaseàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàY. \bibnamefontààShin,àauthorà\bibfnamefontàM. \bibnamefontàZwierlein, ààauthorà\bibfnamefontàC. \bibnamefontàSchunck,ààauthorà\bibfnamefontàA. \bibnamefontàSchirotzek,à and àauthorà\bibfnamefontàW. \bibnamefontàKetterle, \[email protected]à àà\bibfieldààjournalààjournalàPhys.àRev.àLett. ààvolumeà97, pagesà030401à(year àà2006)\BibitemShutàNoStop
 • (30) [\citenamefontàKu àet al.(2010)\citenamefontàKu, àà\citenamefontàSchirotzek,à\citenamefontàSommer,à\citenamefontààZwierlein,à\citenamefontàVanàHoucke,à\citenamefontàWerner, àà\citenamefontàKozik,à\citenamefontàProkofev, and \citenamefontààSvistunov]ku10equaàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàM. \bibnamefontààKu,àauthorà\bibfnamefontàA. \bibnamefontàSchirotzek, ààauthorà\bibfnamefontàA. \bibnamefontàSommer,ààauthorà\bibfnamefontàM. \bibnamefontàZwierlein,àauthor àà\bibfnamefontàK. \bibnamefontàVanàHoucke,àauthor àà\bibfnamefontàF. \bibnamefontàWerner,àauthorà\bibfnamefontààE. \bibnamefontàKozik,àauthorà\bibfnamefontààN. \bibnamefontàProkofev,à and authorà\bibfnamefontààB. \bibnamefontàSvistunov, \[email protected]àà\enquoteàtitle ààEquationàofàstateàofàaàstronglyàinteractingàatomicàFermiàgas,  àà(yearà2010), note ààhttp://meetings.aps.org/link/BAPS.2010.DAMOP.W6.1\BibitemShutàNoStop
 • (31) [\citenamefontàBockasten(1961)]bock61tranàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàK. \bibnamefontààBockasten, \[email protected]àà\bibfieldààjournalààjournalàJ. ààOpt.àSoc.àAm. àvolumeà51, pagesà943 àà(yearà1961)\BibitemShutàNoStop
 • (32) [\citenamefontàGuéry-Odelin àet al.(1999)\citenamefontààGuéry-Odelin,à\citenamefontàZambelli,à\citenamefontàDalibard, and àà\citenamefontàStringari]guer99oscàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàD. \bibnamefontààGuéry-Odelin,àauthorà\bibfnamefontàF. \bibnamefontààZambelli,àauthorà\bibfnamefontàJ. \bibnamefontàDalibard, àà and authorà\bibfnamefontàS. \bibnamefontàStringari, àà\[email protected]àà\bibfieldààjournalààjournalàPhys.àRev.àA àààvolumeà60, pagesà4851à(year àà1999)\BibitemShutàNoStop
 • (33) [\citenamefontàSmith and \citenamefontààJensen(1989)]smit89transportàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàH. \bibnamefontààSmith and authorà\bibfnamefontàH. H. \bibnamefontààJensen, \[email protected]àààtitleàTransportàPhenomena àà(àpublisheràNewàYork:àOxford, year àà1989)\BibitemShutàNoStop
 • (34) [\citenamefontàBruun()]bruu10spinàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàG. M. \bibnamefontààBruun, \[email protected]àà \Eprintàhttp://arxiv.org/abs/arXiv:1012.1607 àà[cond-mat.quant-gas]à(2010)àarXiv:1012.1607à[cond-mat.quant-gas]à(2010) àà\BibitemShutàNoStop
 • UniversalàSpinàTransportàinàaàStronglyàInteractingàFermiàGas

  SupplementaryàInformation

  I DependenceàonàInteractionàStrength

  WeàstudyàtheàdependenceàofàtheàspinàtransportàpropertiesàofàtheàsystemàonàinteractionàstrengthàbyàrampingàtoàaàvariableàfinalàfieldàinàtheàvicinityàofàtheàFeshbachàresonanceàandàmeasuringàtheàsubsequentàevolutionàofàtheàsystem.àFigureà5àshowsàtheàresultsàofàcollidingàtwoàcloudsàatàdifferentàfields,àrevealingàtheàtransitionàfromàtransmissionàofàtheàcloudsàthroughàeachàotheràtoàreflectionàofàtheàcloudsàasàtheàmeanàfreeàpathàbecomesàsmalleràthanàtheàcloudàsize.àWhenàtheàscatteringàlengthàisàsetàtoàzeroà(Fig.à5.àa),àtheàcenteràofàmassàseparationàoscillatesàatàtheàtrapàfrequencyà.àOnàresonanceà(Fig.à5.àg),àtheàobservedàoscillationàfrequencyàofà1.63(2)ààisàintermediateàbetweenàtheàfrequencyà1.55ààofàtheàaxialàbreathingàmodeàofàaàunitaryàFermiàgasàinàtheàhydrodynamicàlimit vare06fermiàandàtheànon-interactingàvalueàofà2à,àasàtheàsystemàcontainsàaàhydrodynamicàregionàatàtheàcenter,àandàisànon-interactingàinàtheàspin-polarizedàwings.àFigureà6àshowsàtheàspinàtransportàcoefficientsàversusàinteractionàstrength.àTheàspinàdragàcoefficientàexhibitsàaàmaximumàonàresonanceà(6.àa),àwhileàtheàspinàdiffusionàcoefficientàisàminimumàonàresonanceà(Fig.à6.àb).

  àààà

  àààà.àAfteràseparatingàtheàspinàcomponents,àtheàmagneticàfieldàwasàrampedàtoàaàvariableàvalueànearàtheàFeshbachàresonanceàtoàreachàdifferentàinteractionàstrengths.àTheàinteractionàparameterà àààààààà àààà

  Figure 5: àCollisionàbetweenàspinàupàandàspinàdownàcloudsàwithàvaryingàinteractionàstrength.àAfteràseparatingàtheàspinàcomponents,àtheàmagneticàfieldàwasàrampedàtoàaàvariableàvalueànearàtheàFeshbachàresonanceàtoàreachàdifferentàinteractionàstrengths.àTheàinteractionàparameterà,àwithààandààtheàcentralàdensityàperàspinàcomponent,àwasàdeterminedàbyàaveragingàtheàvaluesàofààobtainedàfromàimagesàtakenàafterà200àmsàofàevolutionàtimeà(notàshown).àTheàvaluesàofààwereà(àa)à0,à(àb)à0.08,à(àc)à0.13,à(àd)à0.19,à(àe)à0.26,à(àf)à1.2,à(àg,àandà(àh)à-1.5

  ààààSpinàdragàcoefficientà( àààààààà

  Figure 6: Spinàdragàcoefficientà(àa)àandàspinàdiffusivityà(àb)àacrossàtheàFeshbachàresonance.àTheàspin-separatedàcloudsàwereàcooledàatààtoàà(blueàtriangles)àandàtoàà(redàcirlces)àbeforeàrampingàtoàtheàfinalàfield.àTheàlargestàspinàdragàandàsmallestàspinàdiffusivityàoccuràatàtheàFeshbachàresonance,àwhereà.àTheàsolidàlineàinà(àa)àisàaàLorenztianàfit.àToàreduceàclutter,àtheà0.4ààdataàareànotàshownàinà(àa).

  Ii ImageàAnalysis

  Theàexperimentàtakesàplaceàinàaàtrappingàpotentialàofàtheàform

  whereà.àHereààisàtheàsymmetryàaxisàofàtheàtrap,àandàweàimageàalongàtheààaxis.

  Fromàeachàrunàofàtheàexperimentàweàobtainàtwo-dimensionalàcolumnàdensitiesààofàbothàspinàstatesà.àFittingàaàtwo-dimensionalàGaussianàtoàeachàcolumnàdensityàprovidesàaàmeasurementàofàtheàcenteràofàmassàofàeachàspinàstate.àWeàsubtractàtheààcomponentsàofàtheàcentersàofàmassàofàtheàtwoàspinàstatesàtoàobtainàtheàseparationàparameterà. Theàthree-dimensionalàdensitiesààareàobtainedàusingàaànumericalàimplementationàofàtheàinverseàAbelàtransformationà(similaràtoàbock61tran):

  Foràeachàlineàofàconstantà,àtheàvaluesàofààwithàsmallààareàsensitiveàtoànoiseàinààforàsmallà.àToàreduceànoise,àweàfitàaàone-dimensionalàGaussianàtoà,àforàeachàvalueàofààandàforàà(correspondingàtoàtheàinnermostà5ààofàtheàclouds oràlessàthanàaàtenthàofàtheàFermi-radius),àandàuseàthisàfità(withàsub-resolutionàsamplingàtoàreduceàdiscretizationàerror)àinàtheàaboveàformula.

  Theàtemperatureàisàdeterminedàbyàanalyzingàtheàdensitiesààforààmà(asàtheààradiiàofàtheàcloudsàrangeàfromà100àtoà400àm,àthisàrestrictionàexcludesàtheàmoreàpolarized,àlargeà,àregionsàofàtheàclouds).àWeàobtainàtheàtemperatureàofàeachàcloudàbyàfittingàtheàdensityàversusàpotentialàenergyààto

  whereààisàtheàtemperature,ààisàtheàchemicalàpotential,àandààisàaàuniversalàfunctionàdefiningàtheàequationàofàstateàofàtheàunitaryàFermiàgas ku10equa,àwithààandààasàtheàfitàparameters.

  Iii MeasurementàofàTransportàCoefficients

  Nearàequilibrium,ààdecaysàexponentially,àandàweàfitàtheàmeasuredàvaluesàto

  Theàspinàdragàcoefficientàisàthen

  Toànon-dimensionalizeàthisàquantityàweàmultiplyàbyààandàdivideàbyàtheàFermiàenergyà,àwhereààisàtheàtotalàthree-dimensionalàdensityàatà.

  Afteràfittingàtoààtoàobtainà,àweàobtainàtheàspinàdiffusivityàfromàeachàspinàup-spinàdownàimageàpairàas

  whereààisàtheàspinàdensityàgradient.àTheàspinàdensityàgradientàisàobtainedàfromàtheàslopeààofàaàlinearàfitàtoàtheàpolarizationààasàaàfunctionàofààatààusingàtheàformula

  TheàEinsteinàrelationàprovidesàtheàspinàsusceptibilityàas

  àààààààààà

  Althoughàderivedàusingàtransportàcoefficients,àtheàfinalàexpressionàforààdoesànotàactuallyàdependàonàtheàrelaxationàtimeà,àsoàitàgivesàanàindependentàvalueàofààfromàeachàrunàofàtheàexperiment.

  Iv TheoreticalàCalculationàofàTransportàCoefficients

  TheàtransportàcoefficientsàinàtheàclassicalàlimitààmayàbeàcalculatedàusingàtheàBoltzmannàtransportàequation.àTheàBoltzmannàtransportàequationàdescribesàtheàevolutionàofàtheàsemi-classicalàdistributionàfunctionsà,àwithà:


  Defineàtheàjointàdistributionàfunctionà.àAnyàquantityàofàtheàformààcanàbeàaveragedàoverà guer99osc:

  whereààisàtheànumberàofàatomsàwithàspinà.

  Weàgeneralizeàtoàarbitraryàscatteringàlengthà,àandànon-uniformàdriftàvelocity,àtheàcalculationàbyàVichiàandàStringari vich99collàofàtheàequationàofàmotionàforàtheàrelativeàcoordinatesàofàtheàtwoàspinàcomponentsàinàaàharmonicàtrapàofàangularàfrequencyààalongàtheààaxis.àFromàtheàBoltzmannàequation,

  whereàtheàspinàdragàcoefficientàis

  Theàfullàcollisionàintegralàreads

  Theàintegralàdescribesàtheàscatteringàofàparticlesààandààintoànewàstatesààandà. Weàassumeàthatàtheàdistributionàfunctionsànearàequilibriumàareà,àwhereààisàtheàequilibriumàdistributionàofàbothàspinàstatesà(assumedàtoàbeàinàtheàclassicalàlimit)àandààisàtheàdriftàvelocityàofàspinà.àTheàcollisionàintegralàcanàthenàbeàcalculatedà(foràdetails,àseeàforàexample smit89transport)àandàyields

  with

  àisàtheàequilibriumàdensityàofàeachàspinàstate,àandààisàtheàtemperatureàscaleàassociatedàwithàtheàscatteringàlengthà.àTheàlimitingàvaluesàofàtheàtemperature-dependentàaverageàscatteringàcrossàsectionààare

  and

  withàtheàthermalàdeàBroglie-wavelengthà.àForàunitaryàinteractions,à,àandàtheàlatteràlimitàapplies.àDefineàtheàFermiàenergyàasà.àInàtheàunitaryàlimitàwhereààweàfind

  Foràaàuniformàsystemà,àwhileàforàaàharmonicallyàtrappedàsystemàwithàaàuniformàdriftàvelocityàweàfindà.àHowever,àtheàdriftàvelocityàprofileàcannotàbeàuniform:àEvenàifàitàstartedàoutàuniform,àspinàcurrentsàwouldàgetàdampedàfasteràinàtheàcenteràofàtheàoverlapàregionàofàtheàtwoàclouds,àwhereàtheàcollisionàrateàisàhigh,àthanàinàtheàwings,àwhereàitàisàlow.àAànon-uniformàdriftàvelocityàprofileàwillàdevelop.àTheànatureàofàtheàlinearizedàBoltzmannàequationàallowsàforàaàvariationalàprincipleàwhereàtrialàfunctionsàreplacingàtheàtrueàdistributionàfunctionààyieldàupperàboundsàonàtheàactualàspinàdragàcoefficient smit89transport.àMinimizingààforàaàtrialàclassàofànon-uniformàdriftàvelocitiesààyieldsà.àInàthisàcaseà.

  Theàspinàdiffusivityàmeasuredàinàouràexperimentàforààisàthen

  àààààààààààààààà
  àààààààààààààààà

  Theàbulkàvalueàforààrepresentsàaàloweràboundàonàtheàdiffusivity.àItàisàknownàfromàsimilaràcalculationsàthatàinàtheàhigh-temperatureàlimit,àthisàloweràboundàshouldàbeàwithinàaàfewàpercentàofàtheàactualàbulkàvalue smit89transport.àTheàeffectàofàinhomogeneitiesàinàaàharmonic,àcylindricallyàsymmetricàtrapàincreasesàtheàdiffusivityàbyà. Theàhigh-temperatureàresultàforàtheàdiffusivityàhasàbeenàobtainedàindependentlyàbyàGeorgàBruun bruu10spin.

  Want to hear about new tools we're making? Sign up to our mailing list for occasional updates.


  If you find a rendering bug, file an issue on GitHub. Or, have a go at fixing it yourself – the renderer is open source!

  For everything else, email us at [email protected].