Check out our new tool: Keepsake, a lightweight version control system for machine learning

Institute of Mathematics

Polish Academy of Sciences

 
-uniruled sets in affine geometry
 

Michał Lasoń

PhD thesis

Supervisor: Prof. dr hab. Zbigniew JelonekKraków 2012

Streszczenie

Celem niniejszej pracy doktorskiej jest badanie zbiorów -prostokreślnych w geometrii afinicznej.

Pierwszy rozdział jest poświęcony własności -prostokreślności oraz warunkom równoważnym. Niech będzie ciałem algebraicznie domkniętym. Krzywą nazywamy parametryczną jeżeli jest obrazem ciała poprzez odwzorowanie regularne. Definicją 1.9 wprowadzamy stopień -prostokreślności dla rozmaitości afinicznych. Rozmaitość afiniczna ma stopień -prostokreślności co najwyżej jeżeli jest pokryta krzywymi parametrycznymi stopnia co najwyżej . W Propozycji 1.8 podajemy dwa warunki równoważne. W pierwszym z nich żądamy tylko aby gęsty zbiór był pokryty takimi krzywymi. Kolejny warunek równoważny zapewnia istnienie dominującego, generycznie skończonego odwzorowania wielomianowego o stopniu ze względu na pierwszą współrzędną co najwyżej z cylindra w rozmaitość . Wprowadzamy nową Definicję 1.9 rozmaitości -prostokreślnych, która ma tą zaletę w stosunku do poprzedniej, że dzięki Propozycji 1.11 nie zależy od ciała podstawowego. W sekcji 1.3 przedstawiamy analogiczne wyniki dla ciała liczb rzeczywistych.

Twierdzenie 2.18 mówi, że jeżeli jest generycznie skończonym odwzorowaniem regularnym pomiędzy rozmaitościami afinicznymi oraz rozmaitość jest -prostokreślna, to zbiór punktów niewłaściwości odwzorowania jest również -prostokreślny. W drugim rozdziale zajmujemy się ograniczeniem od góry stopnia -prostokreślności zbioru w zależności od stopnia odwzorowania oraz stopnia -prostokreślności rozmaitości . Dla ciała liczb zespolonych przedstawiamy kompletne wyniki Twierdzenia 2.22 i 2.25. Pierwsze z nich daje ograniczenie przez iloczyn stopnia odwzorowania oraz stopnia -prostokreślności rozmaitości . Natomiast drugie mówi, że dla stopnia stopień -prostokreślności wynosi co najwyżej . Przedstawiamy również wyniki dla dowolnego ciała algebraicznie domkniętego - Twierdzenia 2.37, 2.38, 2.39 oraz dla ciała liczb rzeczywistych - Twierdzenia 2.30, 2.31, 2.33.

W ostatnim rozdziale dowodzimy -prostokreślności zbiorów związanych ze zbiorem punktów stałych działania grupy algebraicznej. Dokładnie w Twierdzeniu 3.3 dowodzimy, że jeżeli nietrywialna, spójna grupa unipotentna działa efektywnie na rozmaitości afinicznej, to zbiór punktów stałych tego działania jest -prostokreślny. W szczególności nie zawiera izolowanych punktów. Natomiast w Twierdzeniu 3.5 pokazujemy, że gdy nieskończona grupa algebraiczna działa efektywnie na przestrzeni afinicznej , to każda hiperpowierzchnia zawarta w zbiorze punktów stałych jest -prostokreślna.

Abstract

The main goal of this thesis is to study -uniruled sets that appear in affine geometry.

The first Chapter discusses the property of -uniruledness and its equivalent conditions. Let be an algebraically closed field. A curve is called parametric if it is an image of the field under a regular map. In 1.9 we define the degree of -uniruledness for an affine variety . The degree of -uniruledness of an affine variety is at most if is covered by parametric curves of degree at most . In Proposition 1.8 we prove two equivalent conditions. In the first one we require that only a dense subset of the variety is covered with such curves. Another equivalent condition asserts the existence of an affine variety with , and a dominant polynomial map of degree in the first coordinate at most . We state a new Definition 1.9 according to which -uniruled varieties are those with a finite degree of -uniruledness. One of the advantages of the new definition is that by Proposition 1.11 it does not depend on the base field. In section 1.3 we present analogous results for the field of real numbers.

Theorem 2.18 asserts that if is a generically finite regular mapping between affine varieties and is -uniruled, then the set of points at which is not proper is also -uniruled. In the second Chapter we bound from above the degree of -uniruledness of the set in terms of degree of a mapping and degree of -uniruledness of a variety . For the field of complex numbers we get the best possible results Theorems 2.22 and 2.25. The first one gives a bound by the product of the degree of and degree -uniruledness of a variety . The second theorem bounds by degree of -uniruledness of the set for a mapping of degree . We also present results for an arbitrary algebraically closed field - Theorems 2.37, 2.38, 2.39 and for the field of real numbers - Theorems 2.30, 2.31, 2.33.

In the last Chapter we show that some sets associated with the set of fixed points of an algebraic group action are -uniruled. In Theorem 3.3 we prove that if nontrivial connected unipotent group acts effectively on an affine variety then the set of fixed points of this action is a -uniruled variety. In particular there are no isolated fixed points. In Theorem 3.5, on the other hand, we show that if an arbitrary infinite algebraic group acts effectively on an affine space , then every hypersurface contained in the set of fixed points is -uniruled.

Acknowledgements

First and foremost I would like to thank my supervisor Zbigniew Jelonek for his constant and enormous help during my work on this thesis. Most of the results presented here come from our two joint papers. It was a great pleasure and opportunity to learn from him. Throughout the thesis he provided me with encouragement and useful ideas. I am sincerely grateful for his effort.

I would also like to express my gratitude to professors Rosa-Maria Miró-Roig, Jarosław Wiśniewski and Mikhail Zaidenberg for many interesting and fruitful discussions. I thank also Sławomir Cynk with whom I had written my master thesis, and who introduced me to algebraic geometry.

I acknowledge the administrative help of Anna Poczmańska.

Writing this thesis would not be possible without the constant support of my family. I thank a lot my mum for her love and motivation.

I thank my friends: Piotr Achinger, Agnieszka Bodzenta, Maria Donten-Bury, Michał Farnik, Wojciech Lubawski, Mateusz Michałek and Karol Palka for interesting discussions, questions, answers and a great working atmosphere.

I acknowledge a support of Polish Ministry of Science and Higher Education grant N N201 413139.

Chapter 1 -uniruled varieties

This Chapter can be treated as a preliminary to the rest of the thesis.

We are going to remind an old, well known definition of -uniruled varieties and introduce our new one. The relation between both definitions will be given. Additionally for -uniruled varieties we introduce a degree of -uniruledness.

We end the Chapter by stating a few open problems concerning bounding the degree of -uniruledness.

In the whole Chapter, unless stated otherwise, is assumed to be an arbitrary algebraically closed field.

1.1 Introduction

We begin with a presentation of some necessary preliminaries.

Proposition 1.1.

Let be an affine curve. The following conditions are equivalent:

 1. there exists a regular dominant map ,

 2. there exists a regular birational map .

Proof.

It is an immediate consequence of Lüroth’s Theorem 1.2. ∎

Theorem 1.2 (Lüroth).

Suppose and are arbitrary fields (not necessarily algebraically closed), and is transcendental over , such that

Then for some in .

Proof.

(see [22]) Suppose , then

for some polynomials , at least one of which is of positive degree. Moreover we may assume that and have no common factor in of positive degree. Since , we have

Clearly , so is algebraic over , hence is transcendental over . As a consequence is irreducible in , and

Choosing from shows that is algebraic of finite degree over . Denote , then the minimal polynomial of over can be written as

where

and polynomials with no common factor of positive degree. We have and since is not algebraic over

for some . Clearly . Assume equation

holds as in the first part of the proof. Since is a root of , this polynomial is divisible in by . Therefore

for some polynomial .

Say the degree of in is . This is the same as the degree in , so . Additionally

By , there must be equalities, and must be constant in . But now and are both divisible by , hence is also constant in . We get that , and

Definition 1.3.

An affine curve is called a parametric curve, if equivalent conditions from Proposition 1.1 hold.

We are ready to present the formerly known definition of -uniruled varieties, which was introduced in [26].

Definition 1.4.

An affine variety is called -uniruled, if for every point there exists a parametric curve passing through . In other words is covered by parametric curves.

A parametric curve is an image of the field, which is irreducible, so it is also irreducible. Hence each parametric curve on a variety is contained in some irreducible component. So a variety is -uniruled if and only if all its irreducible components are -uniruled.

The following characterization of components of -uniruled varieties is known [26].

Proposition 1.5.

Let be an uncountable field and let be an irreducible affine variety. The following conditions are equivalent:

 1. is -uniruled,

 2. there exists an open, non-empty subset , such that for every point there exists a parametric curve passing through ,

 3. there exists an affine variety with , and a regular dominant map .

Proof.

Implication is trivial.

To prove implication let us define

Each , where , corresponds to a point

Conditions are polynomial equations, so is a quasiprojective variety. Consider the morphism:

Let us denote the image by . We know that , since for every point there is a parametric curve passing through . Let be the closure of in . From Baire’s Theorem 1.6 for the Zariski topology there exists such that . Now the map

is dominant, so when we restrict it to some irreducible component (suppose ) of the map is still dominant. Suppose and , on an open subset of fibers of the map are of dimension . Let be one of such points. From the construction of the set we know that the fiber does not contain any line of the type , so in particular the image of the fiber under projection has the same dimension. For general linear subspace of dimension the dimension of equals to . Let us fix such , and let be any irreducible component of intersecting . Now mapping the

confirms the assertion, since it has one fiber of dimension (at ), the dimension of is (at most , because of the dimensional fiber, at least because of the small dimension of ), so as a consequence it is dominant.

To prove implication we note that for

there exists such that . Next we use implication from Proposition 1.8, which gives us condition . ∎

Baire’s Theorem reads as follows.

Theorem 1.6 (Baire).

Let be an uncountable field, let be an irreducible affine variety, and let for be its closed subsets. If contains a non-empty open subset of , then for some .

Proof.

We are going to prove it by induction on the dimension of . If , then is just a point, and the assertion is clearly trivial.

When , then there exists a regular function non-constant on (one of coordinates is good).

Assume that the assertion is false, which means that all are of a lower dimension than , and consider sets

for , which are of pure codimension one. When , then it means that one of irreducible components of satisfies the conditions of the theorem with sets for . From the inductive assumption we know that equals to for some , so to one of irreducible components of (they are of the same dimension). But there are only countably many irreducible components of for some , and uncountably many for which , since open set intersects almost all (all, except the finite number). The contradiction shows that the hypothesis was false. ∎

1.2 The degree of -uniruledness

For an uncountable field there is a nice characterization of -uniruled varieties, namely Proposition 1.5. However to work over an arbitrary algebraically closed field we need a refined version of the definition. We introduce it in our papers [19], [20]. It coincides with the older one for uncountable fields.

Moreover with the new definition of -uniruledness we are able to measure the degree of -uniruledness of -uniruled varieties.

Definition 1.7.

An affine curve is called a parametric curve of degree at most , if there exists a polynomial dominant map of degree at most (by degree of we mean ).

Now we prove the following:

Proposition 1.8.

Let be an irreducible affine variety of dimension , and let be an integer. The following conditions are equivalent:

 1. for every point there exists a parametric curve of degree at most passing through ,

 2. there exists a dense in the Zariski topology subset , such that for every point there exists a parametric curve of degree at most passing through ,

 3. there exists an affine variety with , and a dominant polynomial map , such that .

Proof.

Implication is obvious.

We prove . Suppose that

For and , where , let

be a parametric curve of degree at most . Consider a variety and a projection

The definition of the set says that parametric curves are contained in . Hence the image of the projection is contained in and contains dense set , since through every point of passes a parametric curve of degree at most . But since is complete and is closed we have that the image is closed, and hence it is the whole set .

Let us prove . For some affine chart the above map is dominant. We consider the following dominant mapping

After replacing by one of its irreducible components the map remains dominant. Suppose and , on an open subset of fibers of the map are of dimension . Let be one of such points. From the construction of the set we know that the fiber does not contain any line of the type , so in particular the image of the fiber under projection has the same dimension. For general linear subspace of dimension the dimension of equals to . Let us fix such , and let be any irreducible component of intersecting . Now mapping

confirms the assertion, since it has one fiber of dimension (at ), dimension of is (at most , because of the dimensional fiber, at least because of the small dimension of ), so as a consequence it is dominant.

To prove the implication it is enough to notice that for each the map

is a parametric curve of degree at most or it is constant. Image of contains an open dense subset, so after excluding points with infinite preimages (closed set, at most of codimension one) we get an open set with required properties. ∎

We are ready to define the degree of -uniruledness - a parameter which measures degree of parametric curves covering a variety.

Definition 1.9.

We say that an affine variety has degree of -uniruledness at most , if all its irreducible components satisfy the above conditions. A degree of -uniruledness is the minimum for which it has degree of -uniruledness at most . An affine variety is called -uniruled, if it is -uniruled of some degree.

The condition (3) from Propositions 1.5 and 1.8 is clearly the same, so both definitions of -uniruled varieties coincide for an uncountable field . From now on we are going to use only the second - Definition 1.9.

Example 1.10.

Let be a hypersurface of degree . It is well known that is covered by affine lines, so its degree of -uniruledness is one.

Proof.

Let be an equation of . We have to show that through every point of passes a line. Without the loss of generality it is enough to assume that and show that through passes a line (it is because we can make a linear change of coordinates and the degree of stays unchanged). A parametrization of such line is

for . Line is contained in variety if and only if for all . It happens if and only if for (where is the part of of degree ). Now we use the fact that equations define a variety in of dimension at least , which for is greater or equal to zero. It means that there exists for which the corresponding line is contained in . ∎

Proposition 1.11.

The degree of -uniruledness of a variety does not depend on the base field. Namely let be a field extension, and let . Then the following conditions are equivalent:

 1. has degree of -uniruledness at most ,

 2. has degree of -uniruledness at most

Proof.

Implication . Observe that the set is dense in . Indeed let and on . Let be any basis of vector space over . Now has a decomposition

Now on , so also for each there is on . Hence for each belongs to the radical of the ideal in . It implies that for each polynomial belongs to the radical of the ideal in , and as a consequence also belongs. So on , and it follows that is dense in . Of course any parametric curve in extends to a parametric curve in . From the assumption and Proposition 1.8 condition we get that has degree of -uniruledness at most .

Implication . As in the proof of Proposition 1.8 for and , where , let

be a parametric curve of degree at most . We consider a variety and a projection

From our assumption the image of the projection is the whole . But the above variety and also projection are defined over the smaller field . The anologous argument to the one from opposite implication shows that over the image of the projection is also the whole variety , which gives condition . Indeed if for some on then belongs to the radical of the ideal in , where are equations defining . So belongs to the radical of the ideal in and on . It follows that belongs to the radical of the ideal in which implies that belongs to the radical of the ideal in . ∎

1.3 A real field case

For the whole section we assume that the base field is .

Let us specify that by a real parametric curve of degree at most in a semialgebraic set we mean the image of a real polynomial mapping of degree at most . Thus in general a real parametric curve does not have to be algebraic, but only semialgebraic. The real counterpart of Proposition 1.8 is:

Proposition 1.12.

Let be a closed irreducible semialgebraic set of dimension at least two, and let be an integer. The following conditions are equivalent:

 1. for every point there exists a parametric curve of degree at most passing through ,

 2. there exists a dense in the classical topology subset , such that for every point there exists a parametric curve of degree at most passing through ,

 3. for every polynomial mapping , and every sequence such that there exists a semialgebraic curve and a generically finite polynomial map such that , and there exists a sequence such that . Moreover, if then also .

Proof.

First we prove implication . Suppose that

For and , where , let

be a parametric curve of degree at most . If there exists a parametric curve of degree at most passing through , then after reparametrization we can assume that it is with . This means that , where denotes the unit sphere in with the center in the origin. Consider a semialgebraic set

The definition of the set says that parametric curves are contained in . It is easy to see that is closed. For any , by the assumption there is a sequence of points , such that for every there is a parametric curve . We can assume that for all . The set is closed, the sequence is bounded, so there exists a subsequence which converges to . Now parametric curve of degree at most passes through .

To prove consider a semialgebraic set as above. We have a surjective mapping

Let be a polynomial mapping, and let for a sequence . Put . Hence there exists a sequence such that . Due to the real Curve Selection Lemma analogous to Lemma 2.13 there is a semialgebraic curve such that . Take , where is a projection. If is a curve then let , if it is a point we take as any semialgebraic curve in containing a point . Now is a good pair.

Finally to prove it is enough to take being an identity in the third condition. ∎

Note that the first two conditions are the same as for general algebraically closed field in Proposition 1.8.

Definition 1.13.

We say that a closed semialgebraic set has degree of -uniruledness at most , if all its irreducible components satisfy the above conditions. A degree of -uniruledness is the minimum for which it has degree of -uniruledness at most . A closed semialgebraic set is called -uniruled, if it is -uniruled of some degree.

Example 1.14.

Let . It is easy to check that the degree of -uniruledness of is two. It has a ruling with curves of the form for .

1.4 Remarks

The statement of Proposition 1.5 suggests a question.

Question 1.15.

Does equivalence from Proposition 1.5 hold also for countable fields?

However it is known that there exist K3 surfaces, which are not -uniruled, but their dense subset is covered by parametric curves. In this sense conditions and from Proposition 1.8 with no upper bound on the degree of parametric curves are not equivalent.

Chapter 2 Bounding degree of -uniruledness of the non-properness set of a polynomial mapping

In this Chapter we are going to recall the definition, motivation and some known facts about the set of points at which regular mapping is not proper. It is known that if is a generically finite regular dominant map between affine varieties then the set is a hypersurface in or it is empty. If is additionally -uniruled then the set is also -uniruled. The main goal of this Chapter is to bound from above the degree of -uniruledness of the set in terms of the degree of the map and the degree of -uniruledness of . We prove:

Theorem 2.1.

Let , or , and let be a generically finite polynomial mapping of degree . Then the set has degree of -uniruledness at most or it is empty.

Theorem 2.2.

Let be an affine variety with degree of -uniruledness at most and let be a generically finite polynomial mapping of degree . Then the set has degree of -uniruledness at most or it is empty.

Theorem 2.3.

Let be a closed semialgebraic set with degree of -uniruledness at most , and let be a generically finite polynomial mapping of degree . Then the set has degree of -uniruledness at most or it is empty.

Theorem 2.4.

Let be an arbitrary algebraically closed field, and let be a generically finite polynomial mapping of degree . Then the set has degree of -uniruledness at most or it is empty.

2.1 The set of points at which regular map is not proper

We begin with some well-known facts concerning proper maps between topological spaces. It will provide a motivation for the definition of proper maps between affine varieties over arbitrary field.

Definition 2.1.

Let be topological spaces, and let be a continuous map. We say that is proper if for every compact set the set is also compact.

Definition 2.2.

Let be topological spaces, and let be a continuous map. We say that is proper at a point if there exists an open neighborhood of , such that is a proper map.

Proposition 2.3.

Let be a topological space, be a locally compact topological space, and let be a continuous map. Then the following conditions are equivalent:

 1. is proper,

 2. is proper at every point of .

Proof.

One implication is obvious. Namely if is proper then it is also proper at every point, we can take an open neighborhood .

To prove the other implication suppose that is proper at every point. Let be a compact set, so is also compact. For any there exists an open neighborhood such that is proper. From local compactness we have that for any there exists an open neighborhood such that is compact subset of . The family of sets forms an open cover of compact set . Hence there are such that . Therefore:

The right hand side is a finite sum of compact sets, so is also compact. ∎

If are affine varieties over , then there exists a purely algebraic condition for a regular map to be proper.

Proposition 2.4.

Let be affine varieties over , and let be a regular map. Then is proper in the classical topology if and only if is an integral extension of rings.

It an easy consequence of [28] and the fact that monic polynomials with bounded coefficients have bounded roots.

Motivated by the above equivalence we are going to extend the definition of proper maps to maps between affine varieties over arbitrary algebraically closed field.

For maps between affine varieties the properties of being finite and of being proper coincide, hence we define finite maps.

Definition 2.5.

Let be affine varieties, and let be a regular, dominant map. We say that is finite if the induced ring extension is an integral extension of rings.

Finally we are ready to introduce the set . Let be a generically finite regular map of affine varieties. A measure of non-properness of is the set of points, at which the map is not proper.

Definition 2.6.

Let be affine varieties, and let be a regular map. We say that is proper at a point , if there exists a Zariski open neighborhood of such that is also affine, and

is a finite map. We denote the set of points from at which is not proper by .

The set was first introduced by Jelonek in [9], and it is the main object of study of the papers [10, 12, 26, 27]. The set indicates how far map is from a proper mapping, and therefore it is important in affine algebraic geometry as well as in applied mathematics ([5, 14, 16, 24]).

Being finite is a local property. We have the following equivalences in the spirit of Proposition 2.3.

Proposition 2.7 ([25], page , Theorem ).

Let be affine varieties, and let be a regular map. The following conditions are equivalent:

 1. is finite,

 2. for every open set such that is affine the restriction is finite,

 3. for every the map is proper at .

The above Proposition enables us to extend Definition 2.5 of finite maps.

Definition 2.8.

Let be quasiprojective varieties, and let be a regular map. We say that is finite if for every point exists an affine neighborhood such that is affine and

is a finite map between affine varieties.

The following properties of the set of points, at which a map is not proper, will be frequently used.

Proposition 2.9.

Let be affine varieties, and let , be regular dominant maps. Then .

Proof.

The assertion is equivalent to the fact that complements satisfy . Let , then there exists an open set such that the composition

is finite. So by the definition the composition

is an integral extension of rings. Of course then

is also an integral extension of rings. Hence the map

is finite and . ∎

Corollary 2.10.

If is an isomorphism between affine varieties, then is finite.

Proof.

There exists such that . Then by Proposition 2.9 , so is finite. ∎

Proposition 2.11.

Let be affine varieties, be a regular dominant map, and let be a finite map. Then .

Proof.

Inclusion follows from Proposition 2.9.

To prove the other inclusion let , then there exists an open set such that

is finite. So by the definition

is an integral extension of rings. From the assumption we know that is finite, so

is also an integral extension of rings. Now the composition

is also an integral extension of rings. Hence the map

is finite and . ∎

Proposition 2.12 ([11]).

Let be a generically finite mapping between affine varieties and . Let

and let be its closure in . Then there is an equality

where denotes the projection .

Proof.

Observe that morphism

is finite and that . Now due to Proposition 2.11 . So it is enough to show that .

We will show the inclusion . Suppose

Then there exists an open neighborhood of , which is disjoint from

Since the projection is proper, the mapping

is also proper. The map has finite fibers, hence also the map has finite fibers. Due to [8] (page , Theorem ) the map is finite, and consequently .

The opposite inclusion is also true, however since we will not use it, we do not prove it. ∎

The following property is well-known as curve selection lemma:

Lemma 2.13.

Let be affine varieties, let be a regular dominant map, and let . Then there exists an affine curve , such that .

Proof.

It is enough to show that if are affine varieties, , is a regular dominant map, and let , then there exists an affine variety , such that

Then the assertion follows from the induction.

Suppose . Without the loss of generality we can assume is irreducible. From Proposition 2.12 we know that

So there exists

such that . Consider irreducible hypersurfaces in
passing through and different from . Take any such , now equal to projection of to satisfies our requirements. ∎

Two most important properties of the set are the following:

Theorem 2.14 ([10], page , Theorem ).

Let be affine varieties, and let be a regular generically finite map. Then the set is a hypersurface in or it is empty.

The second property is that if is additionally -uniruled, then the set