FromàPlanaràSolitonsàtoàVortexàRingsàandàLines:
CascadeàofàSolitonicàExcitationsàinàaàSuperfluidàFermiàGas

MarkàJ.H.àKu,ààBiswaroopàMukherjee,àTarikàYefsah,àMartinàW.àZwierlein MIT-HarvardàCenteràforàUltracoldàAtoms,àResearchàLaboratoryàofàElectronics,àandàDepartmentàofàPhysics,àMassachusettsàInstituteàofàTechnology,àCambridge,àMassachusettsà02139,àUSA
Abstract

WeàfollowàtheàtimeàevolutionàofàaàsuperfluidàFermiàgasàofàresonantlyàinteractingàLiàatomsàafteràaàphaseàimprint.àViaàtomographicàimaging,àweàobserveàtheàformationàofàaàplanaràdarkàsoliton,àitsàsubsequentàsnaking,àandàitsàdecayàintoàaàvortexàring,àwhichàinàturnàbreaksàtoàfinallyàleaveàbehindàaàsingleàsolitonicàvortex.àInàintermediateàstagesàweàfindàevidenceàforàanàexoticàstructureàresemblingàtheà-soliton,àaàcombinationàofàaàvortexàringàandàaàvortexàline.àDirectàimagingàofàtheànodalàsurfaceàrevealsàitsàundulationàdynamicsàandàitsàdecayàviaàtheàpunctureàofàtheàinitialàsolitonàplane.ààTheàobservedàevolutionàofàtheànodalàsurfaceàrepresentsàdynamicsàbeyondàsuperfluidàhydrodynamics,àcallingàforàaàmicroscopicàdescriptionàofàunitaryàfermionicàsuperfluidsàoutàofàequilibrium.

äöüÄÖÜß èëôêøò Óúá

Solitonicàexcitationsàsuchàasàsolitons,àvorticesàandàvortexàringsàareàfoundàinàaàlargeàvarietyàofànonlinearàmedia,àfromàclassicalàfluidsàandàplasmasàtoàpolyacetyleneàchainsàandàsuperconductors.àWhileàubiquitous,àtheiràintrinsicàpropertiesàareàtailoredàbyàtheàhostàmedium.àInàsuperfluids,àwhichàareàcharacterizedàbyàaàcomplexàorderàparameteràwithàaàwell-definedàphaseàandàaànon-viscousàflow,àsuchàexcitationsàcorrespondàtoàphaseàdefectsàandàexhibitàpropertiesànon-existentàinàtheiràclassicalàcounterparts.àThere,àaàvortexàisàtopologicallyàprotectedàowingàtoàtheàquantizedàcirculationàofàtheàvelocityàfield,àandàaàtravelingàsolitonàexperiencesàsuperfluidàbackàflowàdeterminedàbyàtheàphaseàdifferenceàacrossàit Scott2011SolitonDynamics; Efimkin2014BCSsoliton.àTheàquantumàstatisticsàofàtheàparticlesàformingàtheàsuperfluidàisàyetàanotheràingredientàwhichàdramaticallyàaffectsàtheàpropertiesàofàtheseàdefects.àInàFermiàsuperfluids,àasàopposedàtoàtheàbosonicàcase,àdarkàsolitonsàandàvorticesàareàknownàtoàhostàin-gapàfermionicàexcitationsàinàtheiràcores,àfromàtheàAndreevàboundàstatesàinàtheàgenericàcase caro64bound; Antezza2007FermiSoliton,àtoàtheàmoreàexoticàMajoranaàfermionsàinàtheàpresenceàofàspin-orbitàcoupling Xu2014SolitonMajorana; Liu2015SolitonMajorana.

Importantly,àinàaàquantumàfluidàwithàshort-rangedàinteractions,àtheseàphaseàdefectsàareàlocalizedàwithinàtheàmicroscopicàlengthàscaleàofàtheàsystem:àtheàhealingàlengthà.àTheàhealingàlengthàsetsàtheàlengthàscaleàaboveàwhichàtheàsuperfluidàdynamicsàisàwellàcapturedàbyàtheàhydrodynamicàformalism.àAtàlengthàscalesàonàtheàorderàofààoràsmaller,àaàmicroscopicàdescriptionàisàrequired,àandàthisàisàwhereàtheàdichotomyàbetweenàBoseàsuperfluidsàandàFermiàsuperfluidsàbecomesàstringent.àWhileàweaklyàinteractingàBose-Einsteinàcondensatesà(BEC)àareàwellàunderstoodàinàtermsàofàtheàGross-Pitaevskiià(GP)àtheory,àaàcompleteàmicroscopicàwaveàequationàforàstrongly-interactingàFermiàsuperfluidsàremainsàtoàbeàestablished.àAtàtheàmean-fieldàlevel,àaàunifiedàdescriptionàcanàbeàformulatedàwithinàtheàBogoliubov–deàGennesà(BdG)àformalism,àwhichàconnectsàtoàtheàGPàequationàinàtheàlimitàofàweaklyàinteractingàBECs,àandàcontainsàtheànecessaryàfermionicàdegreesàofàfreedomàinàtheàBardeen-Cooper-Schriefferàlimità(BCS) Antezza2007FermiSoliton; Wen2009; Scott2011SolitonDynamics; Efimkin2014BCSsoliton.àHowever,àwhileàtheàBdGàframeworkàprovidesàaàgoodàdescriptionàofàtheseàtwoàlimitingàcases,àitàisàunclearàwhetheràitàcontainsàtheàrightàingredientsàtoàquantitativelyàhandleàtheàbehavioràofàsolitonicàexcitationsàinàtheàstronglyàcorrelatedàregime,àwhereàtheàdynamicsànearàtheàcoreàofàtheseàphaseàdefectsàisàhighlyànontrivial bulgac2013TSLDA.àTheàunitaryàFermiàgasàrealizedàinàultracoldàatomàexperimentsàoffersàaàuniqueàopportunityàtoàclarifyàthisàissue,àasàitàresidesàatàtheàpointàofàtheàBEC-BCSàcrossoveràwhereàbeyondàmean-fieldàcorrelationsàareàexpectedàtoàbeàtheàstrongest Zwerger2011BECBCS.àItàisàalsoàtheàregimeàwhereàtheàhealingàlengthààisàtheàsmallestà–àonàtheàorderàofàtheàinter-particleàspacingà–àsuchàthatàphaseàdefectsàareàasàlocalizedàasàpossibleàinàaàquantumàfluid.

Aànaturalàapproachàtoàexperimentallyàrevealàtheàcoreàdynamicsàofàsuchàdefectsàisàtoàtriggeràtheiràdecay.àSolitonicàexcitationsàindeedàfollowàaàwell-definedàhierarchyàinàtermsàofàstabilityàandàenergyàcostàinàthreeàdimensions,àtheàplanaràsolitonàbeingàtheàmostàenergeticàandàunstableàtowardsàtheàformationàofàotheràsolitaryàwaves Muryshev1999Soliton; Feder2000Soliton; brand01svort; Brand2002solitonicvortex; Komineas2003soliton; mateo2014chladni.àInàweaklyàinteractingàBECs,àdarkàsolitonsàhaveàbeenàobservedàtoàdecayàintoàvortexàringsàandàvortices ande01ring; dutton2001shock; Becker2013SolitonicVortexàasàaàconsequenceàofàtheàsnakeàinstability,àtheàundulationàofàtheàsolitonàplane Muryshev1999Soliton.àInàtheàcaseàofàstronglyàinteractingàFermiàsuperfluids,àsimilaràscenariosàhaveàbeenàpredictedànumericallyàwithinàaàmean-fieldàapproximation wlaz14lifecycle; Reichl2013VortexRing; scherpelz2014vortexring,àbutàanàexperimentalàsupportàofàsuchàmicroscopicàdynamicsàisàstillàlacking.

àààà

àààà(Coloràonline)à(a)àCascadeàofàsolitonicàexcitationsàinàaàunitaryàFermiàsuperfluidàfollowingàtheàphaseàimprint.àAàplanaràsolitonàsnakesàandàdecaysàintoàaàvortexàring.àShownàareàimagesàofàtheàdensityàdistributionàinàtheàcentralàsliceàofàtheàsuperfluid,àafteràrapidàrampàandàtimeàofàflight,àforàtheàfirstà àààààà àààà

Figure 1: (Coloràonline)à(a)àCascadeàofàsolitonicàexcitationsàinàaàunitaryàFermiàsuperfluidàfollowingàtheàphaseàimprint.àAàplanaràsolitonàsnakesàandàdecaysàintoàaàvortexàring.àShownàareàimagesàofàtheàdensityàdistributionàinàtheàcentralàsliceàofàtheàsuperfluid,àafteràrapidàrampàandàtimeàofàflight,àforàtheàfirstààafteràtheàimprint.àTheàimprintàalsoàgeneratesàtwoàsoundàwavesàpropagatingàtowardsàtheàedges.à(b)àTime-seriesàofàtheàcentralàsliceàupàtoàms,àcroppedàtoàtheàregionàaroundà.

InàthisàLetter,àweàcreateàaàcascadeàofàsolitonicàexcitationsàinàaàunitaryàFermiàgasàofàLiàatoms.àStartingàfromàaàplanaràdarkàsolitonàcreatedàviaàphaseàimprinting,àweàobserveàtheàformationàofàringàdefectsàwhichàeventuallyàdecayàintoàaàsingleàsolitonicàvortex.ààByàmeansàofàaàtomographicàimagingàtechnique Ku2014svortex,àweàareàableàtoàfollowàtheàsurfaceàdynamicsàofàtheàsoliton’sànodalàplaneàatàtheàlevelàofàtheàinterparticleàspacing,àasàitàsnakes,àbreaksàandàconvertsàintoàtheàtopologicallyàprotectedàsolitonicàvortex.àOuràmeasurementsàallowàforàaàquantitativeàanalysisàofàtheàsnakingàdynamicsàofàtheàinitialàdarkàsoliton,àawaitingàcomparisonàtoàtime-dependentàtheoriesàofàstronglyàcorrelatedàfermions.

WeàcreateàaàstronglyàinteractingàfermionicàsuperfluidàusingàaàbalancedàmixtureàofàtheàtwoàlowestàhyperfineàstatesàofàLià(àandà)àatàaàFeshbachàresonance kett08rivista.àOuràatomicàcloudsàcontainààatomsàperàspinàstateàconfinedàinàanàelongatedàtrap,àcombiningàaàtightàradialàopticalàpotentialà(inàtheà-àplane)àandàaàshalloweràaxialàmagneticàpotentialà(alongàtheààaxis).àTheàaxialàandàradialàtrappingàfrequenciesàareààandà,àrespectively.àTheàaxialàandàradialàThomas-Fermiàradiiàofàtheàcloudàareàmàandàm,àandàcorrespondàtoàaàchemicalàpotentialàatàtheàcenteràofàtheàcloudàofà.àTheàgasàisàthusàdeepàinàtheàthree-dimensionalàregime.àGravityàslightlyàweakensàtheàtrappingàpotentialàalongàtheàverticalà-directionà(see seeSuppmat). PhaseàimprintingàisàrealizedàasàinàRefs. burg99soliton; dens00; Becker2008solitons; Yefsah2013Soliton; Ku2014svortex,àwherebyàoneàhalfàofàtheàsuperfluidàisàexposedàtoàaàblue-detunedàlaseràbeamàforàaàtimeàsufficientàtoàadvanceàtheàphaseàbyàapproximatelyà.àTheseàexperimentalàparametersàareàsimilaràtoàthoseàofàpreviousàworks Yefsah2013Soliton; Ku2014svortex,àwhereàaàsingleàsolitonicàvortexàwasàdetectedàandàobservedàtoàundergoàaàdeterministicàprecessionalàmotionàforàseveralàseconds.àHere,àweàstudyàtheàevolutionàofàtheàexcitationsàatàearlyàtimesàfollowingàtheàphaseàimprint.àToàprobeàsuchàdynamics,àweàemployàtheàdetectionàschemeàintroducedàin Ku2014svortex,àwhichàcombinesàtheàso-calledàrapidàrampàtechniqueàandàtomographicàimaging seeSuppmat. TheàrapidàrampàconvertsàtheàspatialàvariationsàofàtheàorderàparameterààofàtheàfermionàpairàsuperfluidàintoàresolvableàdensityàvariationsàofàaàBoseàgasàofàmolecules Yefsah2013Soliton; kett08varenna; zwie05vort.àItàisàaàpowerfulàtoolàforàtheàstudyàofàphaseàdefectsàinàatomicàFermiàgases,àasàtheàpresenceàofàanyàphaseàsingularityàmanifestsàitselfàasàaàstrongàdensityàdepletion.àInàouràexperimentalàsequence,àtheàrapidàrampàisàperformedàatàaàvariableàwaitàtimeààfollowingàtheàimprint.àWeàthenàsliceàaàthinàlayeràofàtheàatomicàcloudàatàaàchosenààposition,àandàdestructivelyàprobeàitsàdensityàdistributionàviaàabsorptionàimaging.

Fig. 1aàshowsàaàtimeàsequenceàofàimagesàrecordedàinàtheàfirstà20 msàafteràtheàphaseàimprint,àwhichàcorrespondàtoàtheàdensityàdistributionàatàtheàcentralàsliceà(nearà)àofàtheàsuperfluid.àAtàtheàlocationàofàtheàimprintedàphaseàjumpà(),àaàslowàandàstraightàdarkàsolitonàemergesàandàsubsequentlyàundergoesàaàsnakingàmotion,àseedingàtheàpunctureàofàtheànodalàsurface.àTheàbrokenàsolitonàevolvesàintoàaàvortexàringàstructure,àvisibleàinàtheàcentralàsliceàasàaàpairàofànodalàpoints.àFig. 1bàpresentsàaàzoomed-inàviewàofàtheàsoliton’sàtimeàevolutionàupàtoà100 msàafteràtheàimprint. Simultaneousàwithàtheàsoliton’sàcoreàdynamics,àtwoàwavefrontsàquicklyàpropagateàtoàtheàedgesàofàtheàcloud,àwhichàweàidentifyàasàsoundàwaves. Theàupperàandàloweràsoundàwavefrontsàareàfoundàtoàpropagateàatàspeedsàofà13.1(4) mm/sàandà13.1(8) mm/sàrespectively,àwhichàcoincideàwithàtheàspeedàofàsoundàofà12.9(1) mm/sàestimatedàfromàtheàpeakàdensityàusingàtheàrelationà,àwhereààisàtheàBertschàparameter ku2012thermodynamicsàandààtheàFermiàvelocity 111TheàobservationsàmadeàhereàareàreminiscentàofàtheàfirstàphaseàimprintingàexperimentàrealizedàinàBose-Einsteinàcondensates burg99soliton,àwhereàtwoàwavesàrapidlyàpropagatingàinàoppositeàdirectionsàwereàcreated,àoneàofàwhichàhasàbeenàinterpretedàasàaàfastàdarkàsoliton.àHere,àweàobserveàthatàbothàwavefrontsàpropagateàatàtheàspeedàofàsound..àTheàapparentàlargeàamplitudeàofàtheseàsoundàwavesàisàaàconsequenceàofàtheàrapid-ramp  seeSuppmat.

àààà

àààà(Coloràonline)àOverviewàofàtheàdynamicsàfollowingàtheàphaseàimprinting.à(a)àRepresentativeàimagesàofàtheàcentralàsliceàatà àààààà àààà

Figure 2: (Coloràonline)àOverviewàofàtheàdynamicsàfollowingàtheàphaseàimprinting.à(a)àRepresentativeàimagesàofàtheàcentralàsliceàatà,à50àandà95 msàshowingàaàplanaràsolitonà(S),àtheànodalàpointsàofàaàvortexàringà(R)àandàaàvortexàlineà(V).àTheàverticalàlinesàindicateàtheàregionsàofàinterestàofàtheàgenerationàofàresidualsàinà(b).à(b)àResidualsàonàtheàcentralàsliceàalongàtheàcentralàaxialàcutàà(upperàpanel)àandàanàouteràaxialàcutà(loweràpanel).àDarkà(bright)àcoloràindicatesàdensityàdepletionà(excess).àTwoàsoundàwavesàrapidlyàpropagateàtoàtheàedges,àwhileàaàsharpàdepletionàremainsàatàtheàcenter.àAroundàms,àaàsecondàsetàofàshalloweràsoundàwavesàisàemitted.àTheàresidualsàshowàtheàpunctureàofàtheàsolitonàplaneàinàtheàcentralàsliceà(ms)àandàtheàreturnàofàaàvortexàlineàatàms.

TheàdynamicsàisàanalyzedàinàdetailàinàFig. 2,àshowingàresidualsàofàtheàcentralàsliceàasàaàfunctionàofàtime,àalongàtheàaxialàcutàatàà(Fig. 2b)àandàalongàitsàouteràedgeànearàà(Fig. 2c). Theàdifferentàcharacteristicàspeedsàofàtheàvariousàwavesàgeneratedàafteràtheàphaseàimprintàareàapparent.àOneàrecognizesàtheàtwoàinitiallyàcreatedàsoundàwavesàfollowingàlinearàtrajectoriesàwithàoppositeàslopes,àwhileàtheàdarkàsolitonàremainsànearààwithànegligibleàvelocity.àAàsecondàsetàofàshalloweràsoundàwavesàisàemittedàaboutàmsàafteràtheàinitialàsoundàwavefronts,àformingàallàtogetheràaàpatternàofàhydrodynamicàwakes.àTheàrapidàvanishingàofàtheàsoundàcontrastsàwithàtheàpersistenceàofàtheàsolitonicàwaveànearà.àTheàunbrokenàsolitonàappearsàinàtheàresidualànearàà(Fig. 2b)àasàwellàasàtheàouterà(Fig. 2c)àresiduals,àwhileàtheàvortexàringàstructureàisàsignaledàbyàaàlocalizedàpoint-likeàdepletionàvisibleàexclusivelyàinàtheàouteràresiduals.àCloseàtoà100àmsàafteràtheàimprint,àaàsingleàsolitonicàvortexàremains,àprecessingàinàtheàsuperfluid,àwithàaàperiodàofàsàalongàtheààaxis Yefsah2013Soliton; Ku2014svortexà(seeàalso seeSuppmat),àwhichàisàmoreàthanàanàorderàofàmagnitudeàlongeràthanàtheàdurationàofàtheàcascade.

Inàorderàtoàobtainàaàcompleteàpictureàofàtheàdynamics,àthree-dimensionalàtomographyàofàtheàsuperfluidàisàperformedàafteràtheàrapidàramp.àFig. 3àdisplaysàaàsetàofàrepresentativeàtomographicàimagesàatàvariousàtimes,àgivingàaccessàtoàtheàlocalàpairàdensityàafteràtheàramp.àFromàtheseàimages,àweàareàableàtoàreconstructàtheàstructureàofàtheàdefectàengravedàinàtheàsuperfluidàandàfollowàitsàtimeàevolution.àTheàrightàpanelàofàFig. 3àshowsàtheàreconstructedàdepletionàasàwouldàbeàseenàfromàtheàlongàaxisàofàtheàcloud.àAtàearlyàtimes,àaàsurfaceàofàdepletionàcuttingàthroughàtheàentireàcloud’sàsectionàisàobserved,àtheàplanaràdarkàsoliton.àItàsubsequentlyàtearsàinàitsàupperàhalfàandàthenàundergoesàaàcascadeàintoàstructuresàwithàsmalleràandàsmallerànodalàarea.àTheàholeàappearingàinàtheàinitialànodalàsurfaceàisàseenàtoàcontinuouslyàgrowàinàsize,àleadingàtoàtheàformationàofàaàtransientàasymmetricàvortexàring,àcombiningàtheàbottomàpartàofàtheàinitialàsolitonàandàaàvortexàlineàbentàinàaàsemicircleàonàtheàupperàpart. Atàthisàstageàoneàmightàanticipateàthatàtheànodalàareaàwillànaturallyàhealàintoàaàstandardàvortexàring,àbyàshrinkingàintoàaàsingleàloopàwithàaàcoreàofàsizeà.àHowever,àtheàtomographicàimagesàobtainedàatàlateràtimesàsuggestàaàmoreàcomplicatedàscenario seeSuppmat,àwhereàaàsecondàpunctureàoccursàinàtheàlowerànodalàplane.àThisàresultsàinàtheàformationàofàaàhorizontalàlineàdepletionàwhichàweàinterpretàasàaàvortexàlineàintersectingàtheàvortexàring.àThisàstructureàisàseenàinàtheàtomographicàimagesàe.g.àatàà(seeàFig. 3)àandàresemblesàtheà-solitonàrecentlyàproposedàinàRef. mateo2014chladni.àAtàevenàlateràtimes,àtheàringàpartàofàthisàexoticàdefectàprogressivelyàdisintegratesà(asàseenàatààandàààinàFig. 3),àleavingàbehindàaàsingleàsolitonicàvortexà(),àwhichàprecessesàinàtheàsuperfluid.àItàisàtheàprecessionàofàthisàremnantàsolitonicàvortexàwhichàhasàbeenàstudiedàin Yefsah2013Soliton; Ku2014svortex.

àààà

àààà(Coloràonline)àTomographyàofàtheàcascade.àMainàpanelà(left):àrepresentativeàtomographicàimagesàatàdifferentàstagesàofàtheàcascade.àRightàcolumn:àstructureàofàtheàdepletionàdueàtoàtheàdefect,àasàwouldàbeàseenàalongàtheà àààààà àààà

Figure 3: (Coloràonline)àTomographyàofàtheàcascade.àMainàpanelà(left):àrepresentativeàtomographicàimagesàatàdifferentàstagesàofàtheàcascade.àRightàcolumn:àstructureàofàtheàdepletionàdueàtoàtheàdefect,àasàwouldàbeàseenàalongàtheà-axis,àreconstructedàfromàtheàtomographicàimages.àms:àsharpàdensityàdepletionàacrossàtheàwholeàcloudàsignalingàaàplanaràdarkàsoliton.àms:àsnakingàofàtheàsolitonàplaneàandàfirstàsignatureàofàaàpuncture.à,à16àandà20 ms:àtheàpunctureàinàtheàupperàhalfàofàtheàsolitonàplaneàgrowsàandàyieldsàanàasymmetricàvortexàring,àwithàaànodalàareaàleftàatàbottom.àms:àtheàlowerànodalàareaàisàpuncturedàandàaàvortexàlineàformsàacrossàaàvortexàring.àmsàandàms:àtheàringàpartàofàtheàdefectàprogressivelyàdisintegrates.àms:àaàsingleàsolitonicàvortexàremains.

Recently,àseveralàtheoreticalàworksàhaveàtreatedàtheàevolutionàofàfermionicàsuperfluidsàfollowingàaàphaseàimprint sacha14imprint; scherpelz2014vortexring; Scherpelz2014defects; wlaz14lifecycleàandàtheàpossibleàcascadeàscenariosàfollowingàtheàdecayàofàaàplanaràdarkàsoliton Bulgac2014Vortexrings; Wen2013DarkSoliton; Reichl2013VortexRing; scherpelz2014vortexringàviaàvariousàmean-fieldàapproaches.àInàsomeàofàtheseàworks,àitàhasàbeenàfoundànumericallyàthatàinàaàcylindricallyàsymmetricàpotentialàwithànegligibleàdissipation,àaàplanaràsolitonàdecaysàintoàaàvortexàring,àwhichàthenàundergoesàaàlong-livedàoscillatoryàmotionàalongàtheààaxis Bulgac2014Vortexrings; Wen2013DarkSoliton; Reichl2013VortexRing.àByàmimickingàexperimentalàimperfections,àsuchàasàtrapàdistortionàdueàtoàgravity wlaz14lifecycle,àandàimperfectàphaseàimprinting scherpelz2014vortexring; Scherpelz2014defects,àlateràworksàfoundàthatàtheàvortexàringàfurtheràdecaysàintoàaàsingleàremnantàvortex.àTheàproposedàscenariosàareàhoweveràdistinctàfromàouràobservations.àRecentàsimulationsàbasedàonàtheàGross-Pitaevskiiàequationàrevealàaàmultitudeàofàdynamicalàpathwaysàtowardsàtheàfinalàsingleàvortex,àviaàvariousàintermediateà“Chladniàsolitons” mateo2014chladni; Brandprivatecommunication.

Atàtheàoriginàofàtheàcascadeàliesàtheàsnakingàinstabilityàofàtheàsoliton.àInàorderàtoàquantifyàthisàundulationàdynamics,àweàperformàaàFourieràanalysisàonàtheàshapeàofàtheàsolitonààinàtermsàofàtheàtransverseàmodesàofàwavelengthsà,àtheàintegerààbeingàtheàmodeànumber,àwithàFourieràamplitudesààandàphasesà.àFig. 4aàdisplaysàselectedàimagesàofàtheàsnakingàsoliton,àandàFig. 4bàtheàcorrespondingànodalàprofilesààobtainedàfromàtheàdensityàminima.àForàeachàofàtheseàcurves,àtheàresultàofàtheàFourieràexpansionàupàtoàtheààorderà(goldàsolidàline)àisàsuperimposed,àillustratingàthatàtheàundulationàobservedàhereàisàwellàcharacterizedàinàtermsàofàtransverseàmodeàexcitations.àFourieràspectraàofàtheàsoliton’sàundulationàareàobtainedàforà2 ms msà(seeàFig. 4c),àandàtheàevolutionàofàtheàamplitudesààisàreportedàinàFig. 4d.àWeàfindàthatàtheàfundamentalàmodeààlargelyàdominatesàthisàdynamics,àwithàaàrelativeàweightàconsistentlyàhigheràthanàthatàofàtheàharmonicsàandàaàsignificantlyàlargeràgrowthàrateà.àTheàratesààdecreaseàasàtheàmodeànumberààincreasesà(seeàFig. 4e).àTheàcontributionàofàtheàmodesààwasàfoundàtoàbeàinsignificant.

àààà

àààà(Coloràonline)àSpectralàanalysisàofàtheàsnakingàdynamics.à(a)àSnapshotsàofàtheàsoliton’sàundulation.à(b)àExtractedàundulationàshapesà àààààà àààà

Figure 4: (Coloràonline)àSpectralàanalysisàofàtheàsnakingàdynamics.à(a)àSnapshotsàofàtheàsoliton’sàundulation.à(b)àExtractedàundulationàshapesàà(blackàdots)àalongàwithàtheàcorrespondingàFourieràexpansionsàtoàtheà5àorderà(solidàgoldàline).à(c)àFourieràspectraàatààandà11 ms.à(d)àFourieràamplitudesààasàaàfunctionàofàtime,àforàà(circle),à2à(square),à3à(triangle)àandà4à(diamond)àandàtheiràfitsàtoàaàlineà(solidàlines).àTheàerroràbarsàindicateàtheàstandardàdeviationàofàtheàmeanàobtainedàfromàaà3-pointsàbinningàofàtheàdata.à(e)àGrowthàratesààforààtoà5,àobtainedàfromàtheàlinearàfitsàinà(d),àwithàtheàerroràbarsàbeingàtheàfitàerror.

Theàtrendàofàtheàgrowthàratesàà(Fig. 4d,e)àisàinàstrongàcontrastàtoàwhatàisàexpectedàforàaàuniformàtransverseàconfinement.àInàthatàcase,àaàhydrodynamicàargument Kamchatnov2008àimpliesàthatàtheàgrowthàrateàatàlongàwavelengthàincreasesàlinearlyàwithàtheàtransverseàmode 222Noteàthatàtheàgrowthàrateàthatàweàreportàhereàisàinàtheàunitsàofàaàspeed,àandànotàaàfrequencyàasàconsideredàin Kamchatnov2008; scott2012solitondecay.,àasàconfirmed,àforàsmallàwavevectors,àinàBdGànumericalàsimulationsàforàcrossoveràsuperfluids scott2012solitondecay.àPhysically,àtheàpredominanceàofàtheàfundamentalàmodeàfoundàhereàisànotàsurprisingàgivenàtheàtransverseàinhomogeneityàofàtheàtrappedàsuperfluid.àIndeed,àtheàphaseàdifferenceààacrossàtheàsolitonàisàtiedàtoàitsàrelativeàvelocityà,àwhereààisàtheàsuperfluidàcriticalàvelocity,àthroughàaàuniqueàcurrent-phaseàrelationà.àWhileàtheàfunctionalàformàofààisàstillàunderàdebateàforàtheàunitaryàFermiàgas,àitàisàexpectedàtoàbeàmonotonic,àatàleastàatàsmallàrelativeàvelocities spuntarelli2011soliton; scott2012solitondecay.àTherefore,àforàanàinhomogeneousàtransverseàconfinementàwhereààisàhighestàatàtheàcenteràofàtheàcloudà()àandàgraduallyàdecreasesàtowardsàtheàedgesà(),àtheàphaseàjumpààacrossàaàmovingàsolitonàcanàonlyàbeàmaintainedàifàitsàvelocityàisàlocallyàadjustedàsuchàthatààisàconstant.àTheàsolitonàthusàdevelopsàaàdrum-likeàprofileàthatàcontinuouslyàstretchesàalongàtheàpropagationàdirection,àwhichàexplainsàatàleastàinàpartàtheàgrowthàofà.

Inàconclusion,àweàhaveàobservedàaàcascadeàofàsolitonicàexcitationsàinàaàstrongly-interactingàFermiàsuperfluid,àfromàanàinitialàplanaràdarkàsolitonàtowardsàaàfinal,àremnantàsolitonicàvortex,àthroughàanàintermediateàringàstructureàresemblingàtheàrecentlyàpredictedà-soliton mateo2014chladni.àAtàtheàoriginàofàtheàcascadeàliesàtheàsnakingàinstability,àwhichàweàcharacterizedàquantitativelyàbyàstudyingàtheàevolutionàofàtransverseàFourieràmodes.àTheàbreakingàdynamicsàofàtheàunitaryàFermiàgasàstudiedàhereàoccursàatàtheàscaleàofàtheàinterparticleàspacing,àandàprovidesàaànovelàexperimentalàinputàforàmicroscopicàtheoriesàofàstronglyàinteractingàfermions.àAànaturalàextensionàofàouràworkàisàtoàapproachàaàregimeàwhereàtheàsnakeàinstabilityàisàinhibited,àe.g.àviaàaàstrongàconfiningàpotentialàinàtheàradialàdirection.àFutureàprospectsàareàaàmeasurementàofàtheàsoliton’sàcurrent-phaseàrelationàinàtheàBEC-BCSàcrossover scott2012solitondecay,àtheàdetectionàandàmanipulationàofàAndreevàboundàstatesàtrappedàinsideàtheàsoliton caro64bound; Antezza2007FermiSoliton,àandàtheàcreationàofàsolitonàtrainsàinàtheàpresenceàofàspinàimbalance,àwhichàwouldàrealizeàoneàlimitàofàFulde-Ferrell-Larkin-Ovchinnikovàstates Yoshida2007LO; Radz2011LO; Lutchyn2011Soliton.

WeàwouldàlikeàtoàthankàJoachimàBrandàandàLevàPitaevskiiàforàfruitfulàdiscussions,àJulianàStruckàforàaàcriticalàreadingàofàtheàmanuscript,àandàParthàPatelàandàZhenjieàYanàforàassistanceàinàtheàdataàanalysis.àThisàworkàwasàsupportedàbyàtheàNSF,àtheàAROàMURIàonàAtomtronics,àAFOSRàPECASEàandàMURIàonàExoticàPhases,àandàtheàDavidàandàLucileàPackardàFoundation.

References

à[1]à\@ifx#1\undefined à[1]àààà[1]àààà[1]#1àà[1]“#1”àà[1]#1à[1]#1à[1]#1à[0]à[0]à\@[email protected]à\@href[1]\@@startlink#1\@@href[1]#1\@@endlinkà[0]à‘
12à‘$12àà‘&12à‘#12à‘1̂2à‘_12à‘%12[1][0]àà[0]\@[email protected]à\@urlàà[1]\@hrefà#1\urlprefixààà[0]URLàà[0]à\selectlanguageà[0]àà[0]àà[0]à[1][#1]à[0]à[0]à[0].\EOS à[0]àà[1]

 • (1) [\citenamefontàScott àet al.(2011)\citenamefontàScott, àà\citenamefontàDalfovo,à\citenamefontàPitaevskii, and \citenamefontààStringari]Scott2011SolitonDynamicsàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàR. G. \bibnamefontààScott,àauthorà\bibfnamefontàF. \bibnamefontàDalfovo, ààauthorà\bibfnamefontàL. P. \bibnamefontàPitaevskii,à and ààauthorà\bibfnamefontàS. \bibnamefontàStringari, \[email protected]ààà\bibfieldààjournalààjournalàPhys.àRev.àLett. ààvolumeà106, pagesà185301à(year àà2011)\BibitemShutàNoStop
 • (2) [\citenamefontàEfimkin and \citenamefontààGalitski(2015)]Efimkin2014BCSsolitonàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàD. K. \bibnamefontààEfimkin and authorà\bibfnamefontàV. \bibnamefontààGalitski, à\bibfieldààjournalààjournalàPhys.àRev.àA àvolume àà91, pagesà023616à(yearà2015)\BibitemShutààNoStop
 • (3) [\citenamefontàCaroli àet al.(1964)\citenamefontàCaroli, àà\citenamefontàGennes, and \citenamefontàMatricon]caro64boundàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàC. \bibnamefontààCaroli,àauthorà\bibfnamefontàP. d. \bibnamefontàGennes, àà and authorà\bibfnamefontàJ. \bibnamefontàMatricon, àà\[email protected]àà\bibfieldààjournalààjournalàPhys.àLett. àààvolumeà9, pagesà307à(year àà1964)\BibitemShutàNoStop
 • (4) [\citenamefontàAntezza àet al.(2007)\citenamefontààAntezza,à\citenamefontàDalfovo,à\citenamefontàPitaevskii, and àà\citenamefontàStringari]Antezza2007FermiSolitonàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàM. \bibnamefontààAntezza,àauthorà\bibfnamefontàF. \bibnamefontàDalfovo, ààauthorà\bibfnamefontàL. P. \bibnamefontàPitaevskii,à and ààauthorà\bibfnamefontàS. \bibnamefontàStringari, \[email protected]ààà\bibfieldààjournalààjournalàPhys.àRev.àA ààvolumeà76, pagesà043610à(year àà2007)\BibitemShutàNoStop
 • (5) [\citenamefontàXu àet al.(2014)\citenamefontàXu, àà\citenamefontàMao,à\citenamefontàWu, and \citenamefontààZhang]Xu2014SolitonMajoranaàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàY. \bibnamefontààXu,àauthorà\bibfnamefontàL. \bibnamefontàMao,ààauthorà\bibfnamefontàB. \bibnamefontàWu,à and author àà\bibfnamefontàC. \bibnamefontàZhang, à\bibfieldààjournalààjournal ààPhys.àRev.àLett. àvolumeà113, pages àà130404à(yearà2014)\BibitemShutàNoStop
 • (6) [\citenamefontàLiu(2015)]Liu2015SolitonMajoranaàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàX.-J. \bibnamefontààLiu, à\bibfieldààjournal àààjournalàPhys.àRev.àA àvolumeà91, ààpagesà023610à(yearà2015)\BibitemShutàNoStop
 • (7) [\citenamefontàWen and \citenamefontàHuang(2009)]Wen2009àà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàW. \bibnamefontààWen and authorà\bibfnamefontàG. \bibnamefontàHuang, àà\[email protected]àà\bibfieldààjournalààjournalàPhys.àRev.àA àààvolumeà79, pagesà023605à(àyearà2009)\BibitemShutàNoStop
 • (8) [\citenamefontàBulgac and \citenamefontààForbes(2013)]bulgac2013TSLDAàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàA. \bibnamefontààBulgac and authorà\bibfnamefontàM. M. \bibnamefontààForbes, \[email protected]àààtitleàQuantumàGases:àFinite ààTemperatureàandàNon-EquilibriumàDynamicsà(Vol.à1àColdàAtomsàSeries)., ààeditedàby editorà\bibfnamefontàM. D. \bibnamefontààN.P. Proukakis,à\bibfnamefontàS.A. Gardiner and editor àà\bibfnamefontàM. \bibnamefontàSzymanska (àpublisher ààImperialàCollegeàPress, addressàLondon, year àà2013)\BibitemShutàNoStop
 • (9) [\citenamefontàZwerger(2011)]Zwerger2011BECBCSàà\BibitemOpenààeditorà\bibfnamefontàW. \bibnamefontàZwerger, ed., àà\[email protected]àààtitleàTheàBCS-BECàcrossoveràandàtheàunitary ààFermiàgas, Vol. volumeà836 (àpublisher ààSpringer, yearà2011)\BibitemShutàNoStop
 • (10) [\citenamefontàMuryshev àet al.(1999)\citenamefontààMuryshev,à\citenamefontàvanàLindenàvan denàHeuvell, and \citenamefontààShlyapnikov]Muryshev1999Solitonàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàA. E. \bibnamefontààMuryshev,àauthorà\bibfnamefontàH. B. \bibnamefontàvan ààLindenàvan denàHeuvell,à and authorà\bibfnamefontàG. V. àà\bibnamefontàShlyapnikov, \[email protected]àà\bibfieldààjournalààjournalàPhys.àRev.àA àvolumeà60, àpagesàR2665à(yearà1999)\BibitemShutàNoStop
 • (11) [\citenamefontàFeder àet al.(2000)\citenamefontàFeder, àà\citenamefontàPindzola,à\citenamefontàCollins,à\citenamefontààSchneider, and \citenamefontàClark]Feder2000Solitonàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàD. L. \bibnamefontààFeder,àauthorà\bibfnamefontàM. S. \bibnamefontàPindzola, ààauthorà\bibfnamefontàL. A. \bibnamefontàCollins,ààauthorà\bibfnamefontàB. I. \bibnamefontàSchneider,à and àauthorà\bibfnamefontàC. W. \bibnamefontàClark, \[email protected]à àà\bibfieldààjournalààjournalàPhys.àRev.àA ààvolumeà62, pagesà053606à(year àà2000)\BibitemShutàNoStop
 • (12) [\citenamefontàBrand and \citenamefontààReinhardt(2001)]brand01svortàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàJ. \bibnamefontààBrand and authorà\bibfnamefontàW. \bibnamefontààReinhardt, \[email protected]àà\bibfieldààjournalààjournalàJ. ààPhys.àB:àAt.àMol.àOpt.àPhys. àvolumeà34, àpagesàL113à(yearà2001)\BibitemShutàNoStop
 • (13) [\citenamefontàBrand and \citenamefontààReinhardt(2002)]Brand2002solitonicvortexàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàJ. \bibnamefontààBrand and authorà\bibfnamefontàW. P. \bibnamefontààReinhardt, \[email protected]àà\bibfieldààjournalààjournal ààPhys.àRev.àA àvolumeà65, pagesà043612 àà(yearà2002)\BibitemShutàNoStop
 • (14) [\citenamefontàKomineas and \citenamefontààPapanicolaou(2003)]Komineas2003solitonàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàS. \bibnamefontààKomineas and authorà\bibfnamefontàN. \bibnamefontààPapanicolaou, \[email protected]àà\bibfieldààjournalààjournal ààPhys.àRev.àA àvolumeà68, pagesà043617 àà(yearà2003)\BibitemShutàNoStop
 • (15) [\citenamefontàMuñozàMateo and \citenamefontààBrand(2014)]mateo2014chladniàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàA. \bibnamefontààMuñozàMateo and authorà\bibfnamefontàJ. \bibnamefontààBrand, à\bibfieldààjournalààjournalàPhys.àRev.àLett. ààvolumeà113, pagesà255302à(year àà2014)\BibitemShutàNoStop
 • (16) [\citenamefontàAnderson àet al.(2001)\citenamefontààAnderson,à\citenamefontàHaljan,à\citenamefontàRegal,à\citenamefontààFeder,à\citenamefontàCollins,à\citenamefontàClark, and \citenamefontààCornell]ande01ringàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàB. P. \bibnamefontààAnderson,àauthorà\bibfnamefontàP. C. \bibnamefontààHaljan,àauthorà\bibfnamefontàC. A. \bibnamefontàRegal, ààauthorà\bibfnamefontàD. L. \bibnamefontàFeder,ààauthorà\bibfnamefontàL. A. \bibnamefontàCollins,àauthor àà\bibfnamefontàC. W. \bibnamefontàClark,à and author àà\bibfnamefontàE. A. \bibnamefontàCornell, \[email protected]àà\bibfieldààjournalààjournalàPhys.àRev.àLett. ààvolumeà86, pagesà2926à(year àà2001)\BibitemShutàNoStop
 • (17) [\citenamefontàDutton àet al.(2001)\citenamefontàDutton, àà\citenamefontàBudde,à\citenamefontàSlowe, and \citenamefontààHau]dutton2001shockàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàZ. \bibnamefontààDutton,àauthorà\bibfnamefontàM. \bibnamefontàBudde, ààauthorà\bibfnamefontàC. \bibnamefontàSlowe,à and àauthorà\bibfnamefontàL. V. \bibnamefontàHau, \[email protected]à àà\bibfieldààjournalààjournalàScience ààvolumeà293, pagesà663à(year àà2001)\BibitemShutàNoStop
 • (18) [\citenamefontàBecker àet al.(2013)\citenamefontàBecker, àà\citenamefontàSengstock,à\citenamefontàSchmelcher,à\citenamefontààKevrekidis, and \citenamefontààCarretero-González]Becker2013SolitonicVortexàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàC. \bibnamefontààBecker,àauthorà\bibfnamefontàK. \bibnamefontàSengstock, ààauthorà\bibfnamefontàP. \bibnamefontàSchmelcher,ààauthorà\bibfnamefontàP. G. \bibnamefontàKevrekidis,à and àauthorà\bibfnamefontàR. \bibnamefontàCarretero-González, àà\[email protected]àà\bibfieldààjournalààjournalàNewàJournalàof ààPhysics àvolumeà15, pagesà113028 àà(yearà2013)\BibitemShutàNoStop
 • (19) [\citenamefontàWlazłowski àet al.(2015)\citenamefontààWlazłowski,à\citenamefontàBulgac,à\citenamefontàForbes, and àà\citenamefontàRoche]wlaz14lifecycleàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàG. \bibnamefontààWlazłowski,àauthorà\bibfnamefontàA. \bibnamefontààBulgac,àauthorà\bibfnamefontàM. M. \bibnamefontàForbes, àà and authorà\bibfnamefontàK. J. \bibnamefontàRoche, ààà\bibfieldààjournalààjournalàPhys.àRev.àA àvolumeà91, àpagesà031602à(yearà2015)\BibitemShutàNoStop
 • (20) [\citenamefontàReichl and \citenamefontààMueller(2013)]Reichl2013VortexRingàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàM. D. \bibnamefontààReichl and authorà\bibfnamefontàE. J. \bibnamefontààMueller, \[email protected]àà\bibfieldààjournalààjournalàPhys. ààRev.àA àvolumeà88, pagesà053626 àà(yearà2013)\BibitemShutàNoStop
 • (21) [\citenamefontàScherpelz àet al.(2014)\citenamefontààScherpelz,à\citenamefontàPadavić,à\citenamefontàRançon,à\citenamefontààGlatz,à\citenamefontàAranson, and \citenamefontààLevin]scherpelz2014vortexringàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàP. \bibnamefontààScherpelz,àauthorà\bibfnamefontàK. \bibnamefontàPadavić, ààauthorà\bibfnamefontàA. \bibnamefontàRançon,ààauthorà\bibfnamefontàA. \bibnamefontàGlatz,àauthor àà\bibfnamefontàI. S. \bibnamefontàAranson,à and author àà\bibfnamefontàK. \bibnamefontàLevin, \[email protected]àà\bibfieldààjournalààjournalàPhys.àRev.àLett. ààvolumeà113, pagesà125301à(year àà2014)\BibitemShutàNoStop
 • (22) [\citenamefontàKu àet al.(2014)\citenamefontàKu, àà\citenamefontàJi,à\citenamefontàMukherjee,à\citenamefontàSanchez, àà\citenamefontàCheuk,à\citenamefontàYefsah, and \citenamefontààZwierlein]Ku2014svortexàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàM. J.-H. àà\bibnamefontàKu,àauthorà\bibfnamefontàW. \bibnamefontàJi, ààauthorà\bibfnamefontàB. \bibnamefontàMukherjee,ààauthorà\bibfnamefontàE. G. \bibnamefontàSanchez,àauthor àà\bibfnamefontàL. T. \bibnamefontàCheuk,àauthor àà\bibfnamefontàT. \bibnamefontàYefsah,à and author àà\bibfnamefontàM. W. \bibnamefontàZwierlein, \[email protected]àà\bibfieldàààjournalààjournalàPhys.àRev.àLett. ààvolumeà113, pagesà065301à(year àà2014)\BibitemShutàNoStop
 • (23) [\citenamefontàKetterle and \citenamefontààZwierlein(2008a)]kett08rivistaàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàW. \bibnamefontààKetterle and authorà\bibfnamefontàM. \bibnamefontààZwierlein, \[email protected]àà\bibfieldààjournalààjournal ààRivistaàdelàNuovoàCimento àvolumeà31, àpagesà247à(yearà2008a)\BibitemShutàNoStop
 • (24) [see()]seeSuppmatàà\BibitemOpenàà\[email protected]àààjournalàSeeàSupplementalàMaterial \BibitemShutààNoStop
 • (25) [\citenamefontàBurger àet al.(1999)\citenamefontàBurger, àà\citenamefontàBongs,à\citenamefontàDettmer,à\citenamefontàErtmer, and àà\citenamefontàSengstock]burg99solitonàà\BibitemOpen\bibfieldààjournalààà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontààS. \bibnamefontàBurger,àauthorà\bibfnamefontààK. \bibnamefontàBongs,àauthorà\bibfnamefontààS. \bibnamefontàDettmer,àauthorà\bibfnamefontààW. \bibnamefontàErtmer,à and authorà\bibfnamefontààK. \bibnamefontàSengstock, \[email protected]àà\bibfieldààjournal àààjournalàPhys.àRev.àLett. àvolumeà83, ààpagesà5198à(yearà1999)\BibitemShutàNoStop
 • (26) [\citenamefontàDenschlag àet al.(2000)\citenamefontààDenschlag,à\citenamefontàSimsarian,à\citenamefontàFeder,à\citenamefontààClark,à\citenamefontàCollins,à\citenamefontàCubizolles,à\citenamefontààDeng,à\citenamefontàHagley,à\citenamefontàHelmerson,à\citenamefontààReinhardt,à\citenamefontàRolston,à\citenamefontàSchneider, and àà\citenamefontàPhillips]dens00àà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàJ. \bibnamefontààDenschlag,àauthorà\bibfnamefontàJ. E. \bibnamefontààSimsarian,àauthorà\bibfnamefontàD. L. \bibnamefontààFeder,àauthorà\bibfnamefontàC. W. \bibnamefontàClark, ààauthorà\bibfnamefontàL. A. \bibnamefontàCollins,ààauthorà\bibfnamefontàJ. \bibnamefontàCubizolles,àauthor àà\bibfnamefontàL. \bibnamefontàDeng,àauthorà\bibfnamefontààE. W. \bibnamefontàHagley,àauthorà\bibfnamefontààK. \bibnamefontàHelmerson,àauthorà\bibfnamefontàW. P. àà\bibnamefontàReinhardt,àauthorà\bibfnamefontàS. L. àà\bibnamefontàRolston,àauthorà\bibfnamefontàB. I. àà\bibnamefontàSchneider,à and authorà\bibfnamefontàW. D. àà\bibnamefontàPhillips, \[email protected]àà\bibfieldààjournalààjournalàScience àvolumeà287, pages àà97à(yearà2000)\BibitemShutàNoStop
 • (27) [\citenamefontàBecker àet al.(2008)\citenamefontàBecker, àà\citenamefontàStellmer,à\citenamefontàSoltan-Panahi,à\citenamefontààDöscher,à\citenamefontàBaumert,à\citenamefontàRichter, àà\citenamefontàKronjäger,à\citenamefontàBongs, and \citenamefontààSengstock]Becker2008solitonsàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàC. \bibnamefontààBecker,àauthorà\bibfnamefontàS. \bibnamefontàStellmer, ààauthorà\bibfnamefontàP. \bibnamefontàSoltan-Panahi,ààauthorà\bibfnamefontàS. \bibnamefontàDöscher,àauthor àà\bibfnamefontàM. \bibnamefontàBaumert,àauthorà\bibfnamefontààE. M. \bibnamefontàRichter,àauthorà\bibfnamefontààJ. \bibnamefontàKronjäger,àauthorà\bibfnamefontààK. \bibnamefontàBongs,à and authorà\bibfnamefontààK. \bibnamefontàSengstock, \[email protected]àà\bibfieldààjournal àààjournalàNatureàPhysics àvolumeà4, ààpagesà496à(yearà2008)\BibitemShutàNoStop
 • (28) [\citenamefontàYefsah àet al.(2013)\citenamefontàYefsah, àà\citenamefontàSommer,à\citenamefontàKu,à\citenamefontàCheuk, àà\citenamefontàJi,à\citenamefontàBakr, and \citenamefontààZwierlein]Yefsah2013Solitonàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàT. \bibnamefontààYefsah,àauthorà\bibfnamefontàA. T. \bibnamefontàSommer, ààauthorà\bibfnamefontàM. J. H. \bibnamefontàKu,ààauthorà\bibfnamefontàL. W. \bibnamefontàCheuk,àauthor àà\bibfnamefontàW. \bibnamefontàJi,àauthorà\bibfnamefontààW. S. \bibnamefontàBakr,à and authorà\bibfnamefontààM. W. \bibnamefontàZwierlein, \[email protected]àà\bibfieldààjournal àààjournalàNature àvolumeà499, àpagesà426à(yearà2013)\BibitemShutàNoStop
 • (29) [\citenamefontàKetterle and \citenamefontààZwierlein(2008b)]kett08varennaàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàW. \bibnamefontààKetterle and authorà\bibfnamefontàM. \bibnamefontààZwierlein, in \[email protected]àààbooktitleàUltracold ààFermiàGases,àProceedingsàofàtheàInternationalàSchoolàofàPhysicsà”Enrico ààFermi”,àCourseàCLXIV,àVarenna,à20à-à30àJuneà2006., editor ààeditedàby editorà\bibfnamefontàM. \bibnamefontàInguscio, ààeditorà\bibfnamefontàW. \bibnamefontàKetterle,à and ààeditorà\bibfnamefontàC. \bibnamefontàSalomon (àpublisheràIOSàPress, addressàAmsterdam., year àà2008)\BibitemShutàNoStop
 • (30) [\citenamefontàZwierlein àet al.(2005)\citenamefontààZwierlein,à\citenamefontàAbo-Shaeer,à\citenamefontàSchirotzek, àà\citenamefontàSchunck, and \citenamefontàKetterle]zwie05vortàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàM. W. \bibnamefontààZwierlein,àauthorà\bibfnamefontàJ. R. \bibnamefontààAbo-Shaeer,àauthorà\bibfnamefontàA. \bibnamefontààSchirotzek,àauthorà\bibfnamefontàC. H. \bibnamefontààSchunck,à and authorà\bibfnamefontàW. \bibnamefontààKetterle, \[email protected]àà\bibfieldààjournalààjournal ààNature àvolumeà435, pagesà1047 àà(yearà2005)\BibitemShutàNoStop
 • (31) [\citenamefontàKu àet al.(2012)\citenamefontàKu, àà\citenamefontàSommer,à\citenamefontàCheuk, and \citenamefontààZwierlein]ku2012thermodynamicsàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàM. J. H. àà\bibnamefontàKu,àauthorà\bibfnamefontàA. T. \bibnamefontààSommer,àauthorà\bibfnamefontàL. W. \bibnamefontàCheuk,à ààand authorà\bibfnamefontàM. W. \bibnamefontàZwierlein, àà\[email protected]àà\bibfieldààjournalààjournalàScience ààvolumeà335, pagesà563à(year àà2012)\BibitemShutàNoStop
 • (32) [Note1()]Note1àà\BibitemOpenàànoteàTheàobservationsàmadeàhereàareàreminiscentàofàtheàfirst ààphaseàimprintingàexperimentàrealizedàinàBose-Einsteinàcondensates àburg99soliton,àwhereàtwoàwavesàrapidlyàpropagatingàinàoppositeàdirections ààwereàcreated,àoneàofàwhichàhasàbeenàinterpretedàasàaàfastàdarkàsoliton.àHere, ààweàobserveàthatàbothàwavefrontsàpropagateàatàtheàspeedàofàsound.\BibitemShutààStop
 • (33) [\citenamefontàSacha and \citenamefontààDelande(2014)]sacha14imprintàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàK. \bibnamefontààSacha and authorà\bibfnamefontàD. \bibnamefontààDelande, à\bibfieldààjournalààjournalàPhys.àRev.àA àvolume àà90, pagesà021604à(yearà2014)\BibitemShutààNoStop
 • (34) [\citenamefontàScherpelz àet al.()\citenamefontààScherpelz,à\citenamefontàPadavić,à\citenamefontàMurray, àà\citenamefontàGlatz,à\citenamefontàAranson, and \citenamefontààLevin]Scherpelz2014defectsàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàP. \bibnamefontààScherpelz,àauthorà\bibfnamefontàK. \bibnamefontààPadavić,àauthorà\bibfnamefontàA. \bibnamefontààMurray,àauthorà\bibfnamefontàA. \bibnamefontàGlatz, ààauthorà\bibfnamefontàI. S. \bibnamefontàAranson,à and ààauthorà\bibfnamefontàK. \bibnamefontàLevin, \[email protected]ààà\bibfieldààjournalààjournalàArXivàe-prints \Eprintààhttp://arxiv.org/abs/1410.0067à1410.0067à\BibitemShutàNoStop
 • (35) [\citenamefontàBulgac àet al.(2014)\citenamefontàBulgac, àà\citenamefontàForbes,à\citenamefontàKelley,à\citenamefontàRoche, and àà\citenamefontàWlazlowski]Bulgac2014Vortexringsàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàA. \bibnamefontààBulgac,àauthorà\bibfnamefontàM. M. \bibnamefontàForbes, ààauthorà\bibfnamefontàM. M. \bibnamefontàKelley,ààauthorà\bibfnamefontàK. J. \bibnamefontàRoche,à and àauthorà\bibfnamefontàG. \bibnamefontàWlazlowski, \[email protected]à àà\bibfieldààjournalààjournalàPhys.àRev.àLett. ààvolumeà112, pagesà025301à(year àà2014)\BibitemShutàNoStop
 • (36) [\citenamefontàWen àet al.(2013)\citenamefontàWen, àà\citenamefontàZhao, and \citenamefontàMa]Wen2013DarkSolitonàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàW. \bibnamefontààWen,àauthorà\bibfnamefontàC. \bibnamefontàZhao,à and ààauthorà\bibfnamefontàX. \bibnamefontàMa, \[email protected]à àà\bibfieldààjournalààjournalàPhys.àRev.àA ààvolumeà88, pagesà063621à(year àà2013)\BibitemShutàNoStop
 • (37) [\citenamefontàBrand()]Brandprivatecommunicationàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàJ. \bibnamefontààBrand, \[email protected]àààjournalàPrivateàCommunication àà\BibitemShutàNoStop
 • (38) [\citenamefontàKamchatnov and \citenamefontààPitaevskii(2008)]Kamchatnov2008àà\BibitemOpen\bibfieldààjournalààà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontààA. M. \bibnamefontàKamchatnov and authorà\bibfnamefontààL. P. \bibnamefontàPitaevskii, à\bibfieldààjournalààjournal ààPhys.àRev.àLett. àvolumeà100, pages àà160402à(yearà2008)\BibitemShutàNoStop
 • (39) [Note2()]Note2àà\BibitemOpenàànoteàNoteàthatàtheàgrowthàrateàthatàweàreportàhereàisàinàthe ààunitsàofàaàspeed,àandànotàaàfrequencyàasàconsideredàin àKamchatnov2008,scott2012solitondecay.\BibitemShutàStop
 • (40) [\citenamefontàScott àet al.(2012)\citenamefontàScott, àà\citenamefontàDalfovo,à\citenamefontàPitaevskii,à\citenamefontààStringari,à\citenamefontàFialko,à\citenamefontàLiao, and àà\citenamefontàBrand]scott2012solitondecayàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàR. G. \bibnamefontààScott,àauthorà\bibfnamefontàF. \bibnamefontàDalfovo, ààauthorà\bibfnamefontàL. P. \bibnamefontàPitaevskii, ààauthorà\bibfnamefontàS. \bibnamefontàStringari,ààauthorà\bibfnamefontàO. \bibnamefontàFialko,àauthor àà\bibfnamefontàR. \bibnamefontàLiao,à and author àà\bibfnamefontàJ. \bibnamefontàBrand, \[email protected]àà\bibfieldààjournalààjournalàNewàJournalàofàPhysics ààvolumeà14, pagesà023044à(year àà2012)\BibitemShutàNoStop
 • (41) [\citenamefontàSpuntarelli àet al.(2011)\citenamefontààSpuntarelli,à\citenamefontàCarr,à\citenamefontàPieri, and àà\citenamefontàStrinati]spuntarelli2011solitonàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàA. \bibnamefontààSpuntarelli,àauthorà\bibfnamefontàL. D. \bibnamefontààCarr,àauthorà\bibfnamefontàP. \bibnamefontàPieri,à and ààauthorà\bibfnamefontàG. C. \bibnamefontàStrinati, àà\[email protected]àà\bibfieldààjournalààjournalàNewàJournalàof ààPhysics àvolumeà13, pagesà035010 àà(yearà2011)\BibitemShutàNoStop
 • (42) [\citenamefontàYoshida and \citenamefontààYip(2007)]Yoshida2007LOàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàN. \bibnamefontààYoshida and authorà\bibfnamefontàS. K. \bibnamefontààYip, \[email protected]àà\bibfieldààjournalààjournalàPhys. ààRev.àA àvolumeà75, pagesà063601 àà(yearà2007)\BibitemShutàNoStop
 • (43) [\citenamefontàRadzihovsky(2011)]Radz2011LOàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàL. \bibnamefontààRadzihovsky, \[email protected]àà\bibfieldààjournalààjournal ààPhys.àRev.àA àvolumeà84, pagesà023611 àà(yearà2011)\BibitemShutàNoStop
 • (44) [\citenamefontàLutchyn àet al.(2011)\citenamefontààLutchyn,à\citenamefontàDzero, and \citenamefontààYakovenko]Lutchyn2011Solitonàà\BibitemOpenàà\bibfieldààauthoràauthorà\bibfnamefontàR. M. \bibnamefontààLutchyn,àauthorà\bibfnamefontàM. \bibnamefontàDzero,à ààand authorà\bibfnamefontàV. M. \bibnamefontàYakovenko, àà\[email protected]àà\bibfieldààjournalààjournalàPhys.àRev.àA àààvolumeà84, pagesà033609à(àyearà2011)\BibitemShutàNoStop
 • I SUPPLEMENTALàMATERIAL

  Supplementaryàdata.àInàFigs. 6,à 7àandà 8àweàpresentàsupplementaryàdataàthatàcouldànotàbeàincludedàinàtheàmainàtext.àFig. 6àshowsàtheàtimeàevolutionàofàtheàcentralàsliceàdensity,àafteràrapidàrampàandàtimeàofàflight,àfromààtoàmsàinàtimeàstepsàofàà0.5 ms.àInàFig. 7,àweàshowàallàtheàimagesàusedàinàtheàspectralàanalysisàofàtheàsnakeàinstability,àalongàwithàtheiràdetectedàminimaàandàFourieràreconstruction.àInàFig. 8àweàshowàtheàfullàtomographyàrecordedàatàseveralàinstancesàofàtheàdynamicsàfromàmsàtoàms.

  -solitonàorànot?àTheàtomographicàimagesàtakenàatàtheàinstantsà msàshowàbothàtheàpresenceàofàhorizontalàvortexàlinesàandàpairsàofànodalàpoints.àBecauseàofàtheàdestructiveànatureàofàouràmeasurement,àoneàcouldàaàprioriàattributeàthisàobservationàtoàtwoàdistinctàsituations:à(A)àtheàimprintingàleadsàtoàeitheràaàvortexàringàoràaàvortexàlineàwithàunknownàprobabilities;à(B)àtheàimprintingàsystematicallyàleadsàtoàtheàformationàofàaà-soliton,ài.eàeachàshotàproducesàaàvortexàringàandàaàvortexàline.àToàliftàthisàambiguity,àweàestablish,àforàeachàscenario,àtheàconstraintsàonàtheàprobabilitiesàofà(i)àdetectingànoàdepletionà(ii)àdetectingàaàhorizontalàvortexàlineà(iii)àdetectingàtwoànodalàdots.àHere,àweàfocusàonàtheàfouràcentralàslicesànearàà(whereàhorizontalàvortexàlinesàareàobserved).àInàtheàcaseàofàscenarioà(A):àifààisàtheàprobabilityàtoàfindàaàvortexàlineàinàoneàofàtheàfouràslices,àthenàtheàprobabilityàofàdetectingànoàdepletionàatàallàshouldàbeà.àAllowingàforàanàinequalityàhereàaccountsàforàtheàfactàthatàoneàcannotàexcludeàshotsàwhereàtheàimprintingàfailed.àThisàrelationàisàtrueàregardlessàofàtheàprobabilityàofàhavingàaàvortexàring.àOnàtheàotheràhand,àinàtheàcaseàofàscenarioà(B):àifàweàcallààtheàprobabilityàofàfindingàaàvortexàlineàinàoneàofàtheàfouràslices,àthenàtheàprobabilityàofàdetectingàtwoànodalàpointsàshouldàbeà.àAàstatisticalàanalysisàoverààslicesàrecordedàbetweenà msàandà msàleadsàtoàtheàhistogramàshownàinàFig. 5.àTheàprobabilityàofàfindingàaàlineàinàoneàofàtheàfouràcentralàslicesàinàthisàtimeàintervalàisààwhileàtheàprobabilitiesàofàdetectingànoàdepletionàandàaàpairàofànodalàpointsàareàrespectivelyààandà.àThisàresultàexcludesàscenarioà(A)àandàstronglyàsupportsàscenarioà(B):àtheàsystematicàformationàofàaà-solitonàviaàaàdoubleàpunctureàofàtheàsolitonàplane.

  àààà

  ààààHistogramàofàeventsàbetweenà àààààà àààà

  Figure 5: Histogramàofàeventsàbetweenà msàandà ms.àTheàprobabilityàofàdetectingànoàdistinctiveàfeatureàatàallàisà,àtheàprobabilityàofàdetectingàaàhorizontalàlineàisààandàtheàprobabilityàofàdetectingàpairsàofànodalàpointsàisà.àTheàshadedàorangeàareaàisàtheàintervalàconsistentàwithààgivenàtheàuncertaintyàonà.

  Generationàofàtheàhistogram.àTheàstatisticalàsampleàconsistsàofà22àslicesàatàm,à30àslicesàatàm,à24àslicesàatàmàandà13àslicesàatàm.àTheàprobabilityàisàobtainedàfromàseveralàrunsàofàrandomàsamplingàofàtheàdata.àInàaàgivenàrun,àweàrandomlyàpickàquadrupletsàofàfouràslicesà(oneàsliceàatàeachàposition)àuntilàaàsetàofà13àquadrupletsàisàformedà(13àisàtheàsmallestànumberàofàrepetitionsàrecordedàforàaàgivenàsliceàposition).àOutàofàaàgivenàsetàweàextractàtheàprobabilitiesàofàtheàthreeàevents:à’noàfeature’,à’vortexàline’àandà’pairàofànodalàpoints’.àThisàprocedureàisàrepeatedà6000àtimes,àwhereàeachàrunàprovidesàaànewàsetàofà13àquadrupletsàandàtheàcorrespondingàprobabilitiesààandà.àFromàtheà6000àruns,àweàobtainàtheàstandardàdeviationàofàeachàprobabilityàwhichàprovidesàtheiràintervalàofàconfidenceà(erroràbarsàinàFig. 5).

  Rapid-RampàversusàTime-of-Flightàimaging.àTheàimagesàobtainedàafteràtheàrapidàrampàshowàstrongàmodulationsàofàtheàdensityàdistribution.àBasedàonàtheseàimages,àoneàmightàconcludeàthatàtheàphaseàimprintingàleadsàtoàanàintenseàdisturbanceàinàtheàdensityàaccompaniedàbyàshockàwaves.àHowever,àthisàisànotàtheàcase.àInàorderàtoàclarifyàthisàpoint,àweàshow,àinàFig. 9,àtheàtimeàsequenceàofàtheàdynamicsàfollowingàtheàimprintàbyàprobingàtheàdensityàdistributionàafteràaàtimeàofàflightàexpansionàofà4 ms,àwithoutàanyàchangeàofàtheàscatteringàlength.àOneàobservesàonlyàweakàperturbationsàinàtheàdensityàprofile.àInàparticular,àoneàcanàseeàtwoàdensityàwavefrontsàofàsmallàamplitudeàpropagatingàinàoppositeàdirectionàtowardsàtheààedgesàofàtheàcloud,àthatàareàidentifiedàasàtheàfastàwavefrontsàseenàinàtheàrapidàrampàimages.àForàaàmoreàdirectàcomparison,àtheàfigureàalsoàshowsàtheàsameàtimeàsequenceàrecordedàafteràtimeàofàflightàcombinedàwithàtheàslicingàphase,àwhichàobviouslyàsuffersàfromàaàloweràsignalàtoànoise.àThisàcomparisonàprovidesàevidenceàthatàtheàphaseàimprintàperformedàinàouràexperimentàisàindeedàaàgentleàprocess,àwhichàpredominantlyàaffectsàtheàphaseàofàtheàsuperfluidàorderàparameteràratheràthanàtheàdensity.

  àààà

  ààààEvolutionàofàtheàsuperfluidàafteràtheàphaseàimprint,àasàobservedàinàtheàdensityàofàtheàcentralàsliceà( àààààà àààà

  Figure 6: Evolutionàofàtheàsuperfluidàafteràtheàphaseàimprint,àasàobservedàinàtheàdensityàofàtheàcentralàsliceà()àofàtheàsuperfluid,àafteràrapidàrampàandàtimeàofàflight,àforà,àinàtimeàstepsàofà0.5 ms.

  àààà

  ààààSnakeàinstabilityàofàaàplanaràdarkàsolitonàinàaàunitaryàFermiàgas,àobservedàatàearlyàtimesàafteràtheàphaseàimprint.àTheàimagesàrepresentàaàtimeàseriesàinàtimeàstepsàofà àààààà àààà

  Figure 7: SnakeàinstabilityàofàaàplanaràdarkàsolitonàinàaàunitaryàFermiàgas,àobservedàatàearlyàtimesàafteràtheàphaseàimprint.àTheàimagesàrepresentàaàtimeàseriesàinàtimeàstepsàofààafteràtheàphaseàimprint.àTop:àopticalàdensityàofàtheàcentralàsliceànearà,àafteràrapidàrampàandàtimeàofàflight.àBottom:àdetectedàminimaà(black)àandàreconstructionàusingàFourieràanalysisà(gold).

  àààà

  ààààTomographicàimagesàatàvariousàtimesà àààààà àààà

  Figure 8: Tomographicàimagesàatàvariousàtimesààafteràtheàphase-imprint.àTheàrightàcolumnàshowsàtheàstructureàofàtheàsolitaryàwavesàasàifàoneàwouldàobserveàalongàtheà-axis,àreconstructedàusingàtheàresidualsàofàtheàtomographicàimages.

  àààà

  ààààComparisonàofàimagesàwithàandàwithoutàrapidàrampàofàtheàmagneticàfieldàtoàtheàBECàsideàofàtheàFeshbachàresonance.àTop:àimagesàafterà9àmsàexpansionàwithàtheàrapidàrampàasàdescribedàpreviously.àBottom:àimagesàafterà4àmsàexpansionàwithoutàchangingàtheàFeshbachàfield.àTheàexpansionàtimeàisàchosenàtoàapproximatelyàmatchàtheàradialàsizeàofàtheàcloudàwithàthoseàobtainedàwithàrapidàramp.àInàeachàcaseàweàshowà(a)àtheàintegratedàdensityà(noàslicing)àandà(b)àtheàdensityàofàtheàcentralàlayer.àWithoutàrapidàramp,àtheàamplitudeàofàtheàinitialàwaveàfrontsàisàstronglyàreduced. àààààà àààà

  Figure 9: ComparisonàofàimagesàwithàandàwithoutàrapidàrampàofàtheàmagneticàfieldàtoàtheàBECàsideàofàtheàFeshbachàresonance.àTop:àimagesàafterà9àmsàexpansionàwithàtheàrapidàrampàasàdescribedàpreviously.àBottom:àimagesàafterà4àmsàexpansionàwithoutàchangingàtheàFeshbachàfield.àTheàexpansionàtimeàisàchosenàtoàapproximatelyàmatchàtheàradialàsizeàofàtheàcloudàwithàthoseàobtainedàwithàrapidàramp.àInàeachàcaseàweàshowà(a)àtheàintegratedàdensityà(noàslicing)àandà(b)àtheàdensityàofàtheàcentralàlayer.àWithoutàrapidàramp,àtheàamplitudeàofàtheàinitialàwaveàfrontsàisàstronglyàreduced.

  àààà

  ààààIntegratedàdensityàafteràrapidàrampàofàaàphaseàimprintedàsuperfluidàwithàincreasingàimprintingàpower.àAsàtheàpoweràisàincreasedà(imagesàfromàleftàtoàright)àweàobserveàtheàgradualàchangeàfromàaàshallowàandàstronglyàbentàsolitonàtoàaàstraightàdarkàsolitonàofàhighàcontrastàtoàtwoàsolitons. àààààà àààà

  Figure 10: Integratedàdensityàafteràrapidàrampàofàaàphaseàimprintedàsuperfluidàwithàincreasingàimprintingàpower.àAsàtheàpoweràisàincreasedà(imagesàfromàleftàtoàright)àweàobserveàtheàgradualàchangeàfromàaàshallowàandàstronglyàbentàsolitonàtoàaàstraightàdarkàsolitonàofàhighàcontrastàtoàtwoàsolitons.

  VelocityàControlàofàtheàSoliton.ààByàincreasingàtheàintensityàofàtheàimprintingàlaseràweàobserveà(seeàFig. 10)àtheàgradualàchangeàfromàcreatingàfastàshallowàsolitonsàtoàslowàhighàcontrastàsolitonsàand,àatàevenàhigheràpower,àtheàformationàofàmultipleàsolitons.àTheàfastàsolitonsàareàassociatedàtoàaàstrongàbendingàdueàtoàtheàradialàinhomogeneityà(seeàtheàdiscussionàonàtheàdominantàsnakingàmodeàinàtheàmainàtext).àAsàtheàimprintingàlaseràintensityàdirectlyàcontrolsàtheàphaseàjumpàacrossàtheàsoliton,àthisàobservationàconstitutesàaàqualitativeàdemonstrationàofàtheàsoliton’sàcurrent-phaseàrelation.à

  Trappingàpotential. Theàtrappingàpotentialàhasàtheàfollowingàform

  (1)

  Theàfirstàtermàisàaàsaddleàpointàpotentialàfromàtheàmagneticàfieldàcurvature.àTheàsecondàtermàdescribesàtheàopticalàdipoleàtrapà(ODT),àwithàaàtrapàdepthààandàaàgaussianàwaistà.àTheàODTàcountersàtheàanti-confinementàinàtheàradialààandààdirectionsàdueàtoàtheàmagneticàsaddleàpotential.àTheàeffectiveàconfinementàinàtheààandààdirections,àinàtheàabsenceàofàgravity,àcanàthenàbeàmodeledàasàaàharmonicàpotentialàwithàtrappingàfrequencyà

  Expandingàtheàpotentialàforàsmallàdistancesàfromàtheàorigin,àasàinàRef. wlaz14lifecycle,àoneàobtains

  (2)

  withààandà,àwhereààandààareàparametersàquantifyingàtheàanharmonicityàofàtheàpotential.ààisàtoàbeàcomparedàtoà,àwhereààisàtheàThomas-Fermiàradiusàinàtheàverticalàdirection.àWeànoteàthatàtheàmodelàofàRef. wlaz14lifecycleàdoesànotàincludeàtheàcorrectionàtoààandàtheààterm.àWithàtheàgivenàdefinitionàforààandààandàouràexperimentalàparameters,àoneàhasààandà.

  àààà

  ààààa)àSchematicsàofàtheàrapidàramp.àTheàsolidàlineàshowsàtheàrampàofàtheàFeshbachàfield.àAtàwaitàtimeà àààààà àààà

  Figure 11: a)àSchematicsàofàtheàrapidàramp.àTheàsolidàlineàshowsàtheàrampàofàtheàFeshbachàfield.àAtàwaitàtimeààafteràtheàimprint,àtheàfieldàisàrampedàfromà832Gàtoà760Gàinà1àms,àandàthenàrampedàdownàtoà576Gàoverà1.5àms.àTheàfieldàisàheldàatàthatàvalueàforà4àms,àandàthenàrampedàbackàtoà780Gàoverà1àms.àTheàfieldàisàheldàatà780Gàforà1.5àmsàbeforeàtheàspatiallyàselectiveàopticalàpumpingàlightàisàappliedàandàtheàcloudàisàimaged.àTheàdashedàlineàshowsàtheàcorrespondingà,àwhichàisà0àatà832G,ààatà760G,ààatà576G,àandààatà780G.àb)àExtractionàofàtheàeffectiveàtimeàdelayàafteràtheàrapidàramp,àfromàtheàextrapolationàofàtheàsoundàwavesàtrajectories.àSolidàblackàcircles:àupperàandàloweràsoundàwaveàpositionsàasàfunctionàofàtimeà.àTheàlinearàfità(solidàgrayàlines)àyieldsàanàeffectiveàlagàofààms.

  Dynamicsàduringàrapidàramp.àTheàdetectionàprocedureàrequiresàaà9 msàintervalàbetweenàtheàtimeààofàtheàdynamicsàthatàweàwantàtoàobserveàandàtheàtimeàwhenàtheàimageàisàactuallyàtaken.àDuringàthisàphase,àtheàcloudàspendsàmsàinàtheàstronglyàinteractingàregimeààwhereàtheàexpansionàisàhydrodynamic.àForàtheàrestàofàtheàrapidàramp,àtheàcloudàisàsoàweaklyàinteractingàthatàtheàexpansionàcanàbeàessentiallyàconsideredàballistic.àTherefore,àweàestimateàthatàtheà9 msàofàtheàcombinedàrapidàrampàandàexpansionàcanàbeàaccountedàforàasàanàeffectiveàlagàofàmsàinàtheàdynamicsàofàtheàobservedàimages.àOneàcanànoticeàthisàlagàinàFig. 11b,àshowingàaàzoomàonàtheàearlyàstageàofàtheàsoundàtrajectories.àByàextrapolatingàtheàsoundàtrajectory,àweàfindàanàeffectiveàlagàofàms,àconsistentàwithàouràestimate.

  Trackingàtheàwaves. InàFig. 12,àweàshowàtheàdisplacementàasàaàfunctionàofàtimeàforàsoundàwavesàandàdefects,àasàextractedàfromàtheàresidualsàinàFig.à4àofàtheàmainàtextà(forà),àasàwellàasàfromàtheàresidualàofàintegratedàimagesà(forà100 ms).àThisàfigureàprovidesàanàoverviewàofàtheàsuperfluidàdynamicsàfollowingàtheàphaseàimprint.àTheàvariousàtrajectoriesàplottedàhereàshowàtheàinitialàsoundàpropagation,àtheàsecondàsetàofàsoundàwaves,àtheàslowlyàmovingàsoliton,àprogressivelyàdecayingàintoàaàsingleàsolitonicàvortex,àwhichàthenàprecessesàinàtheàsuperfluid.àTheàprecessionàisàseenàinàtheàrightàpanelàasàanàoscillationàalongàtheà-axisàwithàaàperiodàofàs.

  àààà

  ààààDisplacementàasàaàfunctionàofàtimeàforàsoundàwavesàandàdefects.àLeftàpanel:àlocationàofàtheàsoundàwavesàandàtheàdefect.àThisàgraphàisàobtainedàfromàtheàresidualsàdisplayedàinàFig.à4àofàtheàmainàtext.àBlackàsolidàcircles:àinitialàsoundàwaves.àGrayàsolidàcirclesàandàband:àsecondàsetàofàsoundàwaves.àRedàcircles:àdefectàinàtheàcentralàaxialàcut.àBlueàsquares:àdefectàinàtheàouteràaxialàcuts.àRightàpanel:àprecessionàmotionà(projectedàonàtheà àààààà àààà

  Figure 12: Displacementàasàaàfunctionàofàtimeàforàsoundàwavesàandàdefects.àLeftàpanel:àlocationàofàtheàsoundàwavesàandàtheàdefect.àThisàgraphàisàobtainedàfromàtheàresidualsàdisplayedàinàFig.à4àofàtheàmainàtext.àBlackàsolidàcircles:àinitialàsoundàwaves.àGrayàsolidàcirclesàandàband:àsecondàsetàofàsoundàwaves.àRedàcircles:àdefectàinàtheàcentralàaxialàcut.àBlueàsquares:àdefectàinàtheàouteràaxialàcuts.àRightàpanel:àprecessionàmotionà(projectedàonàtheà-axis)àofàtheàsolitonicàvortexàresultingàfromàtheàcascadeà(redàopenàcircles).àThisàgraphàisàobtainedàfromàimagesàofàlineàofàsightàintegratedàdensities.àRedàsolidàcirclesàareàtheàlocationsàofàtheàsolitonicàvortexàasàdetectedàinàtheàcentralàaxialàcutàofàtheàcentralàslice.à

  Want to hear about new tools we're making? Sign up to our mailing list for occasional updates.


  If you find a rendering bug, file an issue on GitHub. Or, have a go at fixing it yourself – the renderer is open source!

  For everything else, email us at [email protected].