SpinorøcondensatesøandølightøscatteringøfromøBose-Einsteinøcondensates

WolfgangøKetterle DepartmentøoføPhysicsøandøResearchøLaboratoryøoføElectronics,øMassachusetts InstituteøoføTechnology,øCambridge,øMAøø02139,øUSA
E-mail:ø
[[[[
Abstract

Theseønotesødiscussøtwoøaspectsøoføtheøphysicsøoføatomic Bose-Einsteinøcondensates:øøopticaløpropertiesøandøspinor condensates.øøTheøfirstøtopicøincludesølightøscattering experimentsøwhichøprobeøtheøexcitationsøoføaøcondensateøinøboth theøfree-particleøandøphononøregime.øøAtøhigherølightøintensity,øa newøformøoføsuperradianceøandøphase-coherentømatterøwave amplificationøwereøobserved.øWeøalsoødiscussøpropertiesøoføspinor condensatesøandødescribeøstudiesøoføground–stateøspinødomain structuresøandødynamicaløstudiesøwhichørevealedømetastableøexcited statesøandøquantumøtunneling.

øø

\authorsup

DanøM.øStamper-KurnNormanøBridge LaboratoryøoføPhysics,øCaliforniaøInstituteøoføTechnology,øPasadena,øCAøø91125,øUSA]1,øWolfgang KetterleDepartmentøoføPhysicsøandøResearchøLaboratoryøoføElectronics,øMassachusettsøInstitute oføTechnology,øCambridge,øMAøø02139,øUSA]2

1 Introduction

Theøpossibilityøoføcreatingøopticaløfieldsøwithømanyøphotonsøinøa singleømodeøoføaøresonatorøwasørealizedøwithøtheøcreationøoføthe laserøinø1960.øøTheøpossibilityøoføcreatingøaømatter-waveøfield withømanyøatomsøinøaøsingleømodeøoføanøatomøtrapø(whichøisøthe atomicøequivalentøoføanøopticaløresonator)øwasørealizedøwithøthe achievementøoføBose-Einsteinøcondensationø(BEC)øinø1995.øBecause oføtheøwealthøofønewøphenomenaøwhichøtheøcondensatesødisplay,øand theøprecisionøandøflexibilityøwithøwhichøtheyøcanøbeømanipulated, interestøinøthemøhasøgrownøexplosivelyøinøtheøcommunitiesøof atomicøphysics,øquantumøoptics,øandømany-bodyøphysics.øøAtøleast twentyøgroupsøhaveøcreatedøcondensates,øandøtheøpublicationørate onøBose-Einsteinøcondensationøhasøsoaredøfollowingøtheødiscovery oføtheøgaseousøcondensates.

Althoughøatomicøcondensatesøandølaserølightøshareømanyøproperties,øtheyøalsoødifferøfundamentally: atomsøinteractøreadily,øwhileøphotonsødoønot.øøAsøaøresult,øtheøatomicøcondensatesøconstituteøa noveløclassøofømany-bodyøsystemsøthatøprovideøaønewølaboratoryøforømany-bodyøphysics.øøTheyøhave alreadyøyieldedødiscoveriesøsuchøasøstabilityøandøcollapseøoføcondensatesøwithøattractive interactions,ømulti-componentøcondensates,øFeshbachøresonancesøandønoveløopticaløproperties,øand haveøledøtoøadvancesøinømany-bodyøtheory.øFurthermore,øbecauseøatomsøinteract,øatomøopticsøis inherentlyønon-linearøoptics.øConsequently,ønonlinearøeffectsøsuchøasøfour-waveømixingøthatøwere firstøachievedøwithølightøonlyøwithødifficulty,øoccurøalmostøautomaticallyøwithøcoherentømatter waves.

TheseølectureønotesøwilløfocusøonøtwoøaspectsøoføBose-Einsteinøcondensation:ølightøscatteringøfrom aøBose-Einsteinøcondensateøandøspinorøcondensates.øOurølecturesøatøLesøHouchesøcoveredøaøbroader rangeøoføtopics,øincludingøtrappingøtechniques,ømethodsøtoøprobeøtheøcondensateøandøstudiesøof soundøandøcondensateøformation.øForøthoseøtopicsøweøreferøtoøourøVarennaøSummerøSchooløNotesøwhich giveøaøcomprehensiveødiscussionøoføexperimentaløtechniques,østaticøandødynamicøproperties, coherenceøandøopticaløtrappingøoføcondensatesø[1].øøThisøpaperøandøsomeøotherørecent reviewøpapersøsummarizeøtheøstateøoføtheøfieldø[2, 3, 4].

ResearchøonøgaseousøBECøcanøbeødividedøintoøtwoøareas:øøInøthe first,øøwhichøcouldøbeølabeledø“theøatomicøcondensateøasøa coherentøgas”øorø“atomølasers,”øoneøwouldølikeøtoøhaveøas littleøinteractionøasøpossibleøbetweenøatomsø—øalmostølike photonsøinøanøopticalølaser.øThusøtheøexperimentsøare preferentiallyødoneøatølowødensities.øTheøBose-Einsteinøcondensate servesøasøanøintenseøsourceøoføultracoldøcoherentøatomsøfor experimentsøinøatomøoptics,øinøprecisionøstudiesøorøfor explorationsøoføbasicøaspectsøoføquantumømechanics.øTheøsecond areaøcouldøbeølabeledøasø“BECøasøaønewøquantumøfluid”øorø“BEC asøaømany-bodyøsystem.”øøTheøfocusøhereøisøonøtheøinteractions betweenøtheøatomsøwhichøareømostøpronouncedøatøhighødensities.

TheøtopicsøcoveredøinøtheseønotesøillustrateøbothøaspectsøoføBEC. Spinorøcondensatesørealizeøaønewøclassøoføquantumøfluids.øCoherent matterøwaveøamplificationøisøatøtheøheartøoføatomølasers.øOur studiesøofølightøscatteringøfromøaøBoseøcondensateølinkøboth aspectsøtogether:ølightøscatteringøwasøusedøtoøimprintøphonons intoøtheøcondensate,øbutøalsoøtoømeasureøtheøcoherenceøoføanøatom laserøandøtoørealizeøaømatterøwaveøamplifier.

Chaptersø2øandø4øoføthisøreviewøareøbasedøonøtheøthesisøoføoneøoføtheøauthorsø[5]. Anøabbreviatedøversionøoføchapterø2øwilløappearøinøRef. [6].

2 OpticaløpropertiesøoføaøBose-Einsteinøcondensate

WhatødoesøaøtrappedøBose-Einsteinøcondensateølookølike?øøMoreøprecisely,øhowødoesøitøinteractøwith light,øandødoesøthisødifferøfundamentallyøfromøwhatøoneøwouldønaivelyøexpectøfromøaøsimilar collectionøoføveryøcoldøatoms?øøInøtheøearlyø1990s,øbeforeøBose-Einsteinøcondensationøwasørealized inøatomicøgases,øthereøwereølivelyødebatesøaboutøhowøaøcondensateøcouldøbeøobserved.øSome researchersøthoughtøitøwouldøabsorbøallølightøandøwouldøthereforeøbeø“pitchøblack,”øsome predictedøitøwouldøbeø“transparent”ø(dueøtoøsuperradiantøline-broadeningø[7]),øothers predictedøthatøitøwouldøreflectølightødueøtoøpolaritonsø[8, 9]øandøbeø“shiny”ølike aømirror.

AlløtheøobservationsøoføBoseøcondensatesøhaveøemployedøscattering orøabsorptionøofølaserølight.øTheseøobservationsøwereøeitherødone onøballisticallyøexpandingødiluteøcloudsøorøwith far–off–resonantølight.øUnderøthoseøcircumstances,øaøBose condensateøscattersølightøasøordinaryøatomsødo.øOnøresonance,øthe condensateøstronglyøabsorbsøtheølight,øgivingøriseøtoøthe well-knownø“shadowøpictures”øoføexpandingøcondensatesøwhereøthe condensateøappearsøblack.øøForøoff-resonantølight,øtheøabsorption canøbeømadeønegligiblyøsmall,øandøtheøcondensateøactsøasøa dispersiveømediumøbendingøtheølightølikeøaøglassøsphere.øThis regimeøhasøbeenøusedøforønon-destructiveøin-situøimagingøof Bose-Einsteinøcondensates.

Ourøgroupøhasørecentlyølookedømoreøcloselyøatøhowøcoherent,øweakly–interactingøatomsøinteractøwith coherentølight.øøLightøscatteringøimpartsømomentumøtoøtheøcondensateøandøcreatesøanøexcitationøinøa many–bodyøsystemø(Fig. 1).øConsequently,øtheøcollectiveønatureøoføexcitationsøand theøcoherenceøoføtheøcondensateøcanøaffectøitsøopticaløproperties.øThusølightøscatteringøcanøbe usedøtoøilluminateøpropertiesøoføtheøcondensate.

øøøø

øøøø
LightøscatteringøfromøaøBose-Einsteinøcondensate.øøWhenøaøphotonøisøscattered,øitøtransfers
momentumøtoøtheøcondensateøandøcreatesøanøexcitationø(upperøleft).øTherefore,øanøanalysisøoføthe
scatteredølightøallowsøtheødeterminationøoføtheødynamicøstructureøfactor,øinøcloseøanalogyøto
neutronøscatteringøexperimentsøwithøsuperfluidøheliumø(upperøright).øøForøsufficientlyølarge
momentumøtransferøtheøexcitationøleadsøtoøanøatomøscatteredøoutøoføtheøcondensate.øøTheøsignaløis
greatlyøincreasedøbyøstimulatingøtheølightøscatteringøbyøaøsecondølaserøbeamøandødetectingøthe
scatteredøatomsø(lowerøleft)—thisøisøtheøschemeøforøBraggøspectroscopy.øLightøscatteringøcanøalso
beøstimulatedøbyøaddingøaøcoherentøatomicøfieldø(lowerøright).øThisøledøtoøsuperradiantøscattering
ofølightøandøatoms.
øøøøøøøøø

Figure 1: LightøscatteringøfromøaøBose-Einsteinøcondensate.øøWhenøaøphotonøisøscattered,øitøtransfers momentumøtoøtheøcondensateøandøcreatesøanøexcitationø(upperøleft).øTherefore,øanøanalysisøoføthe scatteredølightøallowsøtheødeterminationøoføtheødynamicøstructureøfactor,øinøcloseøanalogyøto neutronøscatteringøexperimentsøwithøsuperfluidøheliumø(upperøright).øøForøsufficientlyølarge momentumøtransferøtheøexcitationøleadsøtoøanøatomøscatteredøoutøoføtheøcondensate.øøTheøsignaløis greatlyøincreasedøbyøstimulatingøtheølightøscatteringøbyøaøsecondølaserøbeamøandødetectingøthe scatteredøatomsø(lowerøleft)—thisøisøtheøschemeøforøBraggøspectroscopy.øLightøscatteringøcanøalso beøstimulatedøbyøaddingøaøcoherentøatomicøfieldø(lowerøright).øThisøledøtoøsuperradiantøscattering ofølightøandøatoms. øøøø

2.1 LightøscatteringøfromøaøBose-Einsteinøcondensate

2.1.1 Elasticøandøinelasticølightøscattering

Letøusøbeginøbyøconsideringøtheøeffectøonøaøsingleøatomøoføaøsingleølightøscatteringøevent.øThe initialøstateøoføtheøatom–lightøsystemøisøøwhereø photonsøareøinøanøincidentøbeamøwithøwavevectorø,ønoøphotonsøareøinøotherøphotonømodesø(suchøas modeø),øandøtheøatomøisøinøstateøøwhichøcanøbeøeitherøaøtrappedøorøuntrappedøstate. Afterøadiabaticallyøeliminatingøtheøexcitedøatomicøstate,øtheøcouplingøbetweenøtheøatomøandøthe lightøisødescribedøbyøtheøoperator

(1)

Hereøø()øisøtheødestructionø(creation)øoperatorøforøopticaløwaves, andøø()øisøtheødestructionø(creation)øoperatorøforøatomicøwavesøof wavevectorø.øøTheøstrengthøoføatomicøresonancesøandøtheødetuningøoføtheølightødeterminesøthe strengthøoføtheøcoupling,øsummarizedøinøtheøcoefficientø.

Dueøtoøtheøcoupling,ølightøisøscatteredøfromøtheøincidentøbeamøtoøwavevectorøøwithøa cross--sectionøproportionaløto111Ourødiscussionøisølimitedøtoølowøintensityøoføtheøprobe light,øallowingøusøtoøneglectøtheøMollowøtripletøfluorescenceøspectrumøobservedøatøhigh intensities.

(2)

Twoøcontributionsøtoøtheølightøscatteringøareøseparatedøinøtheøaboveøexpression.øTheøfirstøpart describesø“coherent”ølightøscattering,øi.e. diffractionøandørefraction,øinøwhichøtheøatomic systemøisøleftøinøitsøoriginaløstate,øandøtheøscatteredølightøhasøtheøsameøfrequencyøasøthe incidentølight.øTheøcouplingøshiftsøtheøphaseøoføtheøelasticallyøscatteredølightøbyøanøamount proportionaløtoø.øThisøphaseøshiftøcanøbeøusedøtoøspatiallyøimageøanøatomicøcloudøbyøaødispersiveøimaging technique,øsuchøasødark–groundøorøphase–contrastøimaging.øøForøaødiluteøcloudøoføsizeø,øthe coherentøscatteringøisølimitedøtoøtheødiffractionøangleø.øøWhenøtheøcloudøisømuch largerøthanøanøopticaløwavelengthø,øonlyøsmall–angleøforwardøscatteringøisøcoherent.

Theøsecondøpartøoføtheøscatteringøcross–sectionødescribesø“incoherent”ølightøscatteringøinøwhich theøstateøoføtheøatomøisøchanged.øøForøtheøcaseøconsideredøhere,ø,øthisøoccursøwhen lightøøisøscatteredøoutsideøtheødiffractionøangle.øIncoherent,øorøinelasticølightøscatteringøis usedøforøabsorptionøimagingøwhereøtheølightøwhichøisøtransmittedøbyøtheøcloudøisøcollected,øandøthe amountøoføprobeølightøscatteredøoutøoføtheøimagingøsystemøisødetermined.

Oneøcanølearnømoreøfromøinelasticøscatteringøthanøjustøbyøobservingøabsorption,øi.e. countingøthe totaløsumøoføscatteredøphotons.øAnøinelasticallyøscatteredøphotonøisøshiftedøinøfrequencyøfromøthe incidentøphoton.øFurther,øtheøoutgoingøangleøoføtheøscatteredøphotonødeterminesøtheømomentumøøwhichøisøimpartedøtoøtheøsample.øøThus,øaøspectroscopicøanalysisøoføinelastically scatteredøphotonsøatøaøgivenøangleøfromøtheøincidentølightøbeamødeterminesøtheøresponseøoføthe atomicøsampleøtoøaøgivenøenergyøandømomentumøtransferø(Fig. 1).

AnalyzingøphotonsøscatteredøbyøaøBose–Einsteinøcondensateøfromøaøsingleøbeamøwouldøbeøaødifficult task.øAlkaliøBose–Einsteinøcondensatesøareøcurrentlyøproducedøwithøøatoms.øIføone wouldøscatterølightøfromøaøsmalløfractionøoføtheseøoverøaøøsolidøangle,øonlyøaøfewøphotons wouldøbeøcollectedøandøoneøwouldøneedøtoødetermineøtheirøfrequencyøamidstøaølargeøbackgroundøof incidentøandøscatteredølight.

Instead,øweøhaveøadoptedøaødifferentøapproach.øøRatherøthan detectingøøspontaneousøscatteringøfromøaøsingleøbeam,øwe studyølightøscatteringøasøaøøstimulatedøprocess,øcalledøBragg scattering,øinducedøbyøtwoølaserøbeamsøwhichøilluminateøtheøatomic sampleø(Fig. 1).øTheømomentumøandøenergyøtransfer isøøpre–determinedøbyøtheøangleøandøfrequencyødifference betweenøtheøincidentøbeams,ørespectively,øratherøthanøpost–determinedøbyøtheøpositionøoføaøphoto–detectorøandøbyøa difficultøfrequencyømeasurement.øTheøquantitiesøoføinterestøare matrixøelementsøwhichøcharacterizeøtheøresponseøoføtheøcondensate, andøtheyøareøtheøsameøforøspontaneousøandøstimulatedøscattering. Furthermore,øsinceøtheømomentumøtransferøcanøbeømuchøgreaterøthan theømomentumøspreadøoføtheøsub–recoiløatomicøsample,øandøsince stimulatedølightøscatteringøcanøbeømadeøtoødominateøover spontaneousøscattering,øtheøresponseøoføtheøsystemøcanøbeøassessed byøtheønearlyøbackground–freeødetectionøoførecoilingøatoms.

WeøhaveøstudiedøBose–EinsteinøcondensatesøbyøtheøspectroscopicømeasurementøoføtheøBraggøscattering resonance.øInøthisøpaper,øweødescribeøtwoøapplicationsøoføBraggøspectroscopyøtoøstudyøexcitations oføaøBose–Einsteinøcondensateøinøeitherøtheøfree–particleø[10]ø(largeømomentum transfer)øorøtheøphononø[11]ø(smallømomentumøtransfer)øregime.øøTheødiscussion includesøaødescriptionøoføtheødynamicøstructureøfactorøoføaøBose–Einsteinøcondensateøwhichøleads toøtheøinterpretationøoføourømeasurementsøasøanøobservationøoføtheøzero–pointømomentum distributionøoføtrappedøcondensates,øasøaømeasurementøoføtheøenergiesøoføfree–particleøandøphonon excitations,øandøasøevidenceøforøcorrelationsøinøtheømany–bodyøcondensateøwavefunctionøintroduced byøinteratomicøinteractions.

2.1.2 Lightøscatteringøfromøatomicøbeamsøandøatomsøatørest

Theøinteractionøoføaøneutraløatomicøbeamøwithøanøopticaløstanding waveøwasøstudiedøbyøseveraløgroupsøinøtheøearlyø1980’s. Quantitativeøstudiesøwhichøfocusedøonøtheøeffectøoføconservative opticaløpotentialsøwereøperformedøbyøPritchardøandøcollaborators [12, 13].øøInøtwoødifferentøexperiments,øa collimatedøatomicøbeamøoføsodiumøwasøincidentøuponøaøstanding lightøwaveøformedøbyøaøretro–reflectedølaserøbeam.øøTwoøregimes oføscatteringøwereøidentified:øKapitza–Diracøscatteringøfromøa thinøopticaløgratingø(tightlyøfocusedøbeams)øwhichøis non–specificøinøtheøangleøbetweenøtheøincidentøatomicøbeamøand theøstandingøwave[12],øandøBraggøscatteringøfromøaøthick gratingø(looselyøfocusedøbeams)øwhichøoccursøonlyøatøspecific resonantøangles[13].øøInøtheseøatomicøbeam experiments,øtheøkineticøenergyøoføtheøatoms,øandøthusøthe magnitudeøøoføtheirømomentum,øisøunchangedøbyøscatteringøofføthe stationaryøopticaløfield.øThus,øscatteringøcanøoccurøonlyøiføthe opticaløfieldøcontainsøphotonsøpropagatingøinøaødirectionøsoøthat theøatomicømomentumøcanøbeørotatedøbyøtheøabsorptionøand stimulatedøemissionøoføphotonsøfromøtheøstandingøwave.øøAøthin opticaløgratingøcontainsøphotonsøpropagatingøoverøaøwideøangular range,øandøthusøscatteringøisønotølimitedøtoøspecificøangles.øøIn theøcaseøoføaøbroadøfocus,øtheøangularødivergenceøoføtheøphotons isøtooøsmalløtoøallowøscatteringøexceptøatøspecificøincident anglesøoføtheøatomicøbeamøtoøtheøstandingøwaveø(theøso-called Braggøangles).

Kapitza–Diracø[14]øandøBraggø[15]øscatteringøoføBose–Einsteinøcondensates haveøalsoøbeenødemonstrated.øøTheseøexperimentsøwereøperformedøbyøexposingøtheønearlyøstationary atomicøsourcesøtoøaøpulseøoføtwoøintersectingølaserøbeamsøwhichøhadøaøvariableødifferential detuningø.øøSuchøanøexperimentaløsituationøisøidenticaløtoøtheøaforementionedøatomicøbeam experimentsøwhenøviewedøinøtheøframeøoføreferenceøoføtheøatoms:øtheødurationøoføtheøopticaløpulse correspondsøtoøtheøwidthøoføtheøopticaløgrating,øandøaødifferentialødetuningøbetweenøtheøoptical beamsøisøequivalentøtoøanøatomøcrossingøanøopticaløgratingøatøanøangleøwhichøintroducesøopposite Dopplerøshiftsøtoøtheøtwoøcounter–propagatingølaserøbeams.øKapitza–Diracøscatteringøoccursøfor shortøpulsesøwhichøcontainøfrequencyøcomponentsønecessaryøtoøexciteøtheøatomøtoøanøenergyøoføøwhereøøisøtheømomentumørecoilødueøtoøaøsingleøscattering event.øSimilarly,øtheøconditionøforøBraggøscatteringøbecomesøaøresonanceøconditionøforøexcitingøan atomøtoøanøexcitedømomentumøstate:øø(forøfirstøorderøscattering).

TheøBraggøresonanceøconditionøisøsensitiveøtoøtheømotionøoføtheøatomøwithørespectøtoøtheøoptical standingøwaveøorientation.øByøsimpleøenergyøandømomentumøconservation,øtheøenergyøtransferredøtoøan atomøwithøinitialøvelocityøøbyøaømomentumøkickøoføøis

(3)

Thus,øtheøBraggøresonanceøisøDopplerøsensitiveøandøcanøbeøusedøtoødetermineøspectroscopicallyøthe velocityødistributionøoføanøatomicøsample.øøItøhasøbeenøusedøpreviouslyøtoødetermineøthe temperatureøofølaser-cooledøatomsø[16].øøHereøweøextendøtheømethodøtoøtheødeterminationøof theøzero-pointømotionøoføaøcondensate.

2.1.3 Relationøtoøtheødynamicøstructureøfactorøoføaømany–bodyøsystem

Inelasticøscatteringøhasølongøbeenøusedøtoøprobeøtheøpropertiesøof condensed–matterøsystems.øøInøtheøcaseøoføliquidøhelium,øboth neutronøandølightøscatteringøwereøusedøtoødetermineøtheøelementary excitationsøoføthisøsystem [17, 18, 19, 20, 21].øøAøtheoretical discussionøoføtheøspectrumøoføinelasticallyøscatteredølightøfromøa Bose–Einsteinøcondensateøhasøbeenøpresentedøbyøaønumberøoføauthors [22, 23, 24].øøøTheødiluteøatomic condensatesøareøparticularlyøsimpleøexamplesøforøtheøgeneral scatteringøtheoryøsinceøtheøscatteringøcanøbeøtreatedøinøanøatomic basis.øFollowingøtheøexperimentaløstudiesøoføinelasticølight scatteringøwhichøareøsummarizedøinøthisøreview,øaøthorough interpretationøofølightøscatteringøfromøanøinhomogeneous Bose–Einsteinøcondensateøwasøpresentedø[25].

LetøusødiscussøhowøBraggøscatteringøisøusedøtoøprobeøtheøpropertiesøoføaømany–bodyøsystem.øøAn atomicøsampleøisøexposedøtoøtwoølaserøbeams,øwithøwavevectorsøøandøøandøa frequencyødifferenceøøwhichøisøgenerallyømuchøsmallerøthanøtheødetuningøøøoføthe beamsøfromøanøatomicøresonance.øTheøtwoølaserøbeamsøinterfereøtoøformøaø“walking”øwaveøintensity modulationøøwhereø.øøDueøtoøtheøacøStarkøeffect[26],øatomsøexposedøtoøthisøintensity modulationøexperienceøaøconservativeøopticaløpotentialøwithøaøspatialømodulationøoføøwhereøøisøtheølineøwidthøof theøatomicøresonanceøandøøtheøsaturationøintensity.

ToødetermineøtheøBraggøscatteringøresponseøoføaømany–bodyøsystem,øweøexpressøtheømodulated potentialøinøsecondøquantizedønotationøas

(4)

whereøøisøtheøFourierøtransformøof theøatomicødensityøoperatorøatøwavevectorø.øøEquivalently,øøisøfoundøby isolatingøthoseøtermsøinøø(Eq. 1)øwhichøinvolveøthe macroscopicallyøoccupiedøopticalømodesøatøwavevectorsøøandø,øandøreplacing theøphotonøcreationøandødestructionøoperatorsøwithø–numbersøproportionaløtoøtheøelectricøfield strengthøoføtheøBraggøscatteringølaserøbeams.

WeømayøthenødetermineøtheøBraggøscatteringørateøusingøFermi’søgoldenørule.øøConsideringøscattering outøoføtheømany–bodyøgroundøstateø,øweøneglectøtheøcounter–rotatingøtermøin øandøobtainøtheøexcitationørateøperøparticleøas

(5)

Hereøøisøtheønumberøoføatomsøinøtheøsystem,øandøtheøsumøis performedøoverøalløfinaløexcitedøstatesøøwithøenergy .øøWeøhaveøintroducedøtheødynamicøstructureøfactorø whichøisøtheøFourierøtransformøofødensity–densityøfluctuationsøin stateøøwithøspatialøandøtemporaløfrequenciesøof øandø,ørespectivelyø[20, 21].øThe dynamicøstructureøfactorøgenerallyøcharacterizesøtheøresponseøof theøsystemøtoølongitudinaløperturbationsøoføanyøsource,ønotøsolely toøopticaløexcitation.øTheødensityøfluctuationøspectrumøis directlyødeterminedøbyøtheøBraggøscatteringøresponse,ønormalized byøtheøtwo–photonøRabiøfrequencyø. Integratingøoverøalløfrequenciesøøoneøobtainsøtheøstatic structureøfactorøøwhichøisøequivalentøto theølineøstrengthøoføtheøBraggøresonance.

2.2 TheødynamicøstructureøfactorøoføaøBose–Einsteinøcondensate

Inøthisøsection,øweøuseøtheøtheoryøoføtheøweakly–interactingøBose–Einsteinøcondensateøtoøpredict theødynamicøstructureøfactor,øfirstøforøaøhomogeneousøcondensateøandøthenøforøtheøsituationøof experimentalørelevance,øanøinhomogeneousøcondensateøconfinedøbyøaøharmonicøtrappingøpotential.

2.2.1 Theøhomogeneousøcondensate

AøBose–Einsteinøcondensateøisøquiteødifferentøfromøotherøfluidsøinøthatøtheøømicroscopic (i.e. single–atom)øexcitationsøoføtheøsystemøbecomeømanifestøasøømacroscopicødensity fluctuationsødueøtoøinterferenceøwithøtheømacroscopicøwavefunction.øConsideringødensity fluctuationsøinøaøhomogeneousøBose–Einsteinøcondensate,øweømayøapproximate

(6)

Here,øtheømacroscopicøoccupationøoføtheøzero–momentumøstateøpicksøoutøtwoøtermsøinøtheøsum. FollowingøBogoliubov[27],øweøidentifyøøand transformøtoøBogoliubovøoperatorsøbyøsubstitutingø.øøTheøoperatorsøøandøøareøcreationøand destructionøoperatorsøforøtheøproperømicroscopicøquasi–particleøexcitationsøoføtheøcondensate, withøøandø.øHere,øøisøtheøchemicaløpotential,øand,øagain,øøis theøfreeørecoiløenergyøatøwavevectorø.øøTheøBogoliubovøquasi–particleøspectrumøisøgiven asøø(seeøFig. 2).

øøøø

øøøø
ProbingøtheødispersionørelationøoføaøBose-Einsteinøcondensateøbyøoff-resonantølightøscattering.øThe
microscopicøexcitationøspectrumøinøaøhomogeneousøweakly–interactingøBose–Einsteinøcondensateøis
givenøbyøtheøBogoliubovødispersionørelationø(solidøline).øøForøsmallømomentaø øøøøøøøø

Figure 2: ProbingøtheødispersionørelationøoføaøBose-Einsteinøcondensateøbyøoff-resonantølightøscattering.øThe microscopicøexcitationøspectrumøinøaøhomogeneousøweakly–interactingøBose–Einsteinøcondensateøis givenøbyøtheøBogoliubovødispersionørelationø(solidøline).øøForøsmallømomentaø,øsuchøthat øtheødispersionørelationøisøphonon–likeø(linear).øHereøøisøtheømass,øandøthe speedøoføsoundøøisørelatedøtoøtheøinteractionøenergyøøbyø.øForølargeømomenta ()øitøisøparticle–likeø(quadratic)øoffsetøfromøtheøenergyøoføaøfree–particle excitationøbyøaømean–fieldøshiftøoføø(ø5økHzøforøourøexperiments).øExcitationsøcan beøcreatedøopticallyøbyøstimulatedølightøscatteringøusingøtwoølaserøbeamsøwhichøareøbothøfar detunedø(aboutø2øGHz)øfromøtheøatomicøresonance.øøMomentumøandøenergyøareøprovidedøbyøabsorptionøof oneøphotonøtoøaøvirtualøexcitedølevel,øfollowedøbyøstimulatedøemissionøoføaøsecond,ølowerøenergy photon. øøøø

Theømany–bodyøwavefunctionøoføtheøcondensateøøcorrespondsøtoøtheøquasi–particle vacuumødefinedøbyøtheørelationsø.øThus,øweøfind

(7)

Fromøthis,øitøfollowsøthatøforøaøhomogeneousøBose–Einsteinøcondensateø,øandø.

Thus,øweøexpectøBraggøscatteringøfromøanøinteracting,øhomogeneous Bose–EinsteinøcondensateøtoødifferøfromøtheøBraggøscatteringøoføa non–interactingøcondensateøinøtwoøways.øøFirst,øtheøBragg resonanceøoccursøatøtheøBogoliubovøquasi–particleøenergyøwhichøis higherøthanøtheøfree–particleørecoiløenergy,øi.e. theøBragg resonanceølineøatøaømomentumøtransferøoføøis shiftedøupwardsøinøfrequencyøfromøtheøfreeøparticleøresonanceøby .øSecond,øtheøBragg scatteringøresponseøisøweakenedørelativeøtoøthatøoføfreeøparticles byøaøfactorø.øøInøotherøwords,ølight scatteringøfromøaøBose–Einsteinøcondensateøisøsuppressedøbyøthe presenceøoførepulsiveøinteratomicøinteractions.øIndeed,øtheseøtwo statementsøareøequivalent:øbyøtheø–sumøruleøwhichøstatesøthat ,øanøincreaseøinøthe resonanceøfrequencyøimpliesøaødecreaseøinøtheøexcitation strength[20].

LetøusøevaluateøtheøstructureøfactorøinøtwoølimitsøoføtheøBraggøscatteringøwavevectorø. TheøwavevectorøwhichøcorrespondsøtoøtheøinteractionøenergyøisøtheøinverseøhealingølengthøøwhereøøisøtheøspeedøoføBogoliubovøsound.øForølargeøscatteringøwavevectors (),øBraggøscatteringøoccursøinøtheøfree–particleøregime.øTheøBraggøresonanceøis shiftedøupwardsøbyøtheøchemicaløpotentialø,øandøtheølineøstrength tendsøtoø.øThus,øbyømeasuringøtheøfrequencyøshiftøof theøBraggøscatteringøresonanceøinøtheøfree–particleøregime,øoneøcanødirectlyømeasureøtheøchemical potentialø[10].øForøsmalløwavevectorsø(),øtheøBose–Einstein condensateørespondsøtoøopticaløexcitationøcollectivelyøwithøtheøcreationøoføphonons.øøTheøstatic structureøfactorøtendsøtoøøandøvanishesøinøtheølongøwavelength limit,øasørequiredøoføaøzero–temperatureøsystemøwithøfiniteøcompressibilityø[28].

2.2.2 Braggøscatteringøasøaøprobeøoføpairøcorrelationsøinøtheøcondensate

Itøisøinterestingøtoøre–examineøtheseømodificationsøtoølightøscatteringøfromøaøBose–Einstein condensateøinøtermsøoføtheøstructureøoføtheømany–bodyøcondensateøwavefunction.øøWhatøisøitøaboutøa dilute,øweakly–interactingøBose–Einsteinøcondensateøthatøsuppressesølightøscatteringøcomparedøto non–interactingøatoms?øAsødiscussedøabove,øtheøstaticøstructureøfactorøøisøtheømagnitudeøof theøstateøvectorøø(Eq. 6).øThe statesøøandøørepresentøtwoømeansøbyøwhichømomentumøisøimpartedøtoøthe condensate:øeitherøbyøpromotingøaøzero-momentumøparticleøtoømomentumø,øorøelseøby demotingøaøparticleøfromømomentumøøtoøzeroømomentum.

Iføcorrelationsøcouldøbeøneglected,øtheøtotalørateøoføexcitationøwouldøsimplyøbeøtheøsumøoføthe independentøratesøforøtheseøtwoøprocesses,øproportionaløtoøøandøøwhereøøisøtheøexpectedønumberøoføatomsøofømomentumøøinøtheøcondensate.øøIndeed,øaøsimple–mindedørateøequationøleadsøtoøanøexpressionøfor theøtotaløscatteringørateøwhichøisøproportionaløtoø.øøThisøexpressionøisøtheøsumøoføtheøratesøoføtheøtwoøprocessesøwhich canøtransferømomentumøøtoøtheøsystemøandøscatterøparticlesøintoøorøoutøoføthe condensate.øøEachørateøisøproportionaløtoøtheønumberøoføparticlesøinøtheøinitialøstateøand,øbecause oføbosonicøstimulation,øtoøtheønumberøoføatomsøinøtheøfinaløstateøplusøone.øThisøwouldøapply,øfor example,øtoøaøcondensateøinøaøpureønumberøstate,øorøtoøanøidealøgasøcondensateøwithøaøthermal admixtureøoføatomsøwithømomentaø,øandøwouldøalwaysøleadøtoø.

Yet,øforøtheømany-bodyøgroundøstateøoføtheøinteractingøBoseøgas,øtheøbehaviorøisødramatically different.øInteractionsøbetweenøzero-momentumøatomsøadmixøintoøtheøcondensateøpairsøoføatomsøatømomenta øtheøpopulationøoføwhichøcomprisesøtheøquantumødepletion[29].øAsøa result,øtheøtwoømomentumøtransferømechanismsødescribedøaboveøproduceøindistinguishableøfinal states,øandøtheøtotalørateøofømomentumøtransferøisøgivenøbyøtheøinterferenceøoføtwoøamplitudes,ønot byøtheøsumøoføtwoørates.øPairøexcitationsøinøtheøcondensateøareøcorrelatedøsoøasøtoøminimizeøthe totaløenergy,øandøthisøresultsøinøaørelativeøphaseøbetweenøtheøtwoøamplitudesøwhichøproduces destructiveøinterference:ø.øForøhighømomentum,øøandøtheøinterferenceøplaysøaøminorørole.øInøtheøphononøregime,øwhileøthe independentøratesøøandøø(andøhenceø)ødiverge asø,øtheøcorrelatedøquantumødepletionøextinguishesøtheørateøoføBraggøexcitation.

ItøisøinterestingøtoønoteøthatøtheøextinctionøoføBraggøscatteringøatølowømomentum,øi.e.øtheøminus signøinøtheøamplitudeøøoføstateø,øarisesøfromøminimizingøtheøenergyøoføan interactingøBoseøgasøwithøpositiveøscatteringølength.øøOneømightøwonderøwhetherøaønegativeøsignøof theøscatteringølengthøwouldøleadøtoøanøenhancementøoføscattering.øHowever,øhomogeneousøcondensates withønegativeøscatteringølengthøareøunstable.øøInøaøtrap,øtheyøareøonlyøstableøwhenøtheirøsizeøis smallerøthanøtheøhealingølength,øeffectivelyøcuttingøofføtheølong–wavelengthøphononømodes. Therefore,øaøcondensateøwithønegativeøscatteringølengthøshouldøshowøessentiallyøtheøsameøbehavior asøaøsimilar–sizedøcondensateøofønon-interactingøatoms.

2.2.3 Mean–fieldøtheoryødeterminationøofø

Theseøsameøresultsøareøobtainedøalsoøinøaøself–consistentømean–fieldøapproach.øConsideringøagain theøhomogeneousøcase,øweøintroduceøtheøperturbation

(8)

toøtheøtime–dependentøGross–Pitaevskiiøequation[30, 31],øandøuseøaøcondensate wavefunctionøoføtheøform

(9)

Here,øøøisøtheøchemicaløpotentialøwhereøøisøtheøcondensateødensity,øøandøøisøtheø–waveøscatteringølength.øInøtheøabsenceøoføtheøperturbation,øthe ground–stateøcondensateøwavefunctionøisø.

Theøweakøpotentialøøintroducesøtheøsmalløperturbationsøøandøøwhereøthe amplitudesøøandøøareøslowlyøvaryingøfunctionsøoføtime.øUsingøtheøGross–Pitaevskii equationøandøisolatingøtermsøproportionaløtoøøand ,øweøobtainøtheøsetøoføequations

(10)
(11)

LetøusønowøapplyøtheøBogoliubovøtransformation,øandøwrite

(12)

Theøtwoøcomponentøvectorsøøandøøareøsolutionsøoføthe equationsø[27, 31]

(13)

withøfrequenciesøøandø,ørespectively. Theønegativeøfrequencyøsolutionøcorrespondsøtoøexcitationsøinøtheøødirection.øWithøthis substitution,øEqs. 10øandø11øareødecoupled:

(14)
(15)

Theseøequationsøareøidenticaløtoøthoseøoføfirst–orderøperturbationøtheoryøforøaøsingle–particle Schrödingerøequation,øandøthusøtheøratesøoføgrowthøoføøandøøcanøbe evaluatedøusingøFermi’søgoldenørule.øøandøøareøtheøprobabilitiesøfor creatingøquasiparticlesøwithømomentumøøandø,ørespectively.

TheøresponseøoføtheøcondensateøtoøBraggøscatteringøcanøbeøevaluatedøbyøcalculatingøtheømomentum impartedøtoøtheøcondensate

(16)

NormalizingøbyøtheøBraggøscatteringømomentumø,øweøobtainøtheøBraggøexcitationørateøper particleøas

(17)

where,øagain,øøisøtheøtwo–photonøRabiøfrequency.

Thisøtreatmentørevealsøtwoøimportantøpoints.øøFirst,øtheømean–fieldøtreatmentøreproducesøthe suppressionøoføtheøstructureøfactor,øevenøthough,øasødiscussedøinøSec. 2.2.2,øthis suppressionøisøindicativeøoføcorrelationsøinøtheømany–bodyøcondensateøwavefunction.øøInøthe mean–fieldøtheory,øcorrelationsøinøtheøcondensateøwavefunctionøareøexplicitlyøneglectedøbyøtheøuse oføaøHartreeøwavefunction.øøNevertheless,øwhenøtheøexcitationøoføtheøcondensateøisøalsoøtreatedøin aøHartreeøapproximationø(i.e. assumingøalløparticlesøareøinøtheøsame,øalbeitøtime–varying, single–particleøwavefunction),øtheødynamicøresponseøisøcorrectlyøobtained.

Second,øthisøtreatmentøtakesøintoøaccountøbothøtheøpositiveøand negativeøfrequencyøtermsøinø,øunlikeøinøSec. 2.1.3øwhereøweøchoseøtoøconsiderøonlyøtheøpositive frequencyøpartøforøsimplicity.øOneøfindsøthatøtheømomentum impartedøbyøstimulatedøscatteringøfromøtheøtwoøBraggøbeams measuresøtheødifferenceø.øThisøis importantøwhenøoneøconsidersøBraggøscatteringøfromøaønon–zero temperatureøsystemøwhichøhasøthermallyøexcitedøstatesøandøundergo anti-Stokesøscattering.øTheødynamicøstructureøfactorøforøa non–zeroøtemperatureøBose–Einsteinøcondensateøisøgivenøas [20, 21]

(18)

whereøøisøtheøthermaløpopulationøoføøquasi–particles.øøLight scatteringøisøthusøquiteøsensitiveøtoøtheøpresenceøoføexcitationsøinøtheøcondensate,øasøconfirmed byøtheørecentøobservationøoføsuperradiantølightøscatteringøfromøaøcondensateøwhichøisødueøtoøthe buildupøoføexcitedøparticlesøinøaøpreferredømode[32].øøHowever,øinsertingøEq. 18øintoøEq. 17øshowsøthatøtheøeffectsøoføthermally–excited particlesøareøcancelledøoutøinøtheøBraggøscatteringøresponse,øandøthusøoneømeasuresøthe zero–temperatureøstructureøfactorøevenøinøaøfinite–temperatureøsample.

2.2.4 Theøinhomogeneousøcondensate

TheøBose–Einsteinøcondensatesørealizedøexperimentallyødifferøfromøtheøhomogeneousøcondensates consideredøaboveødueøtoøtheirøconfinement.øThisøconfinementøchangesøtheøBraggøscatteringøresonance fromøthatøpredictedøforøaøhomogeneousøBose–Einsteinøcondensateøbyøintroducingøanøinhomogeneous densityødistributionøandøbyøintroducingøDopplerøbroadeningødueøtoøtheøzero–pointømomentum distribution.

Theøconfiningøpotentialøofømagneticøorøevenøopticaløtrapsøisøtypicallyøharmonic,øtakingøtheøform ,øwhereø, ,øandøøareøtheøtrapøfrequencies.øTheøcondensateøwavefunctionø canøbeødeterminedøbyøtheømean–fieldøGross–Pitaevskiiøequation[30, 31].øForølarge condensatesøforøwhichøtheøinteractionøenergyøisømuchølargerøthanøtheøkineticøenergy,øthe wavefunctionøisøgivenøbyøtheøThomas–Fermiøsolutionøas[3]

(19)

whereøtheøThomas–Fermiøradiiøareødefinedøasøø(similarøforø andø),øandøøwhereøøisøtheømaximumøcondensateødensityøandøøwithøøbeingøtheø–waveøscatteringølength.

Letøusøfirstøconsiderøtheøtwoøeffectsøoføconfinementøseparately:

 • øø

 • ø[a)]øMean–fieldøshiftøandøbroadening:øTheøeffectsøoføinteractions øøonøBraggøscatteringøfromøanøinhomogeneousødensityødistributionøcanøbeøaccountedøforøusingøaølocal densityøapproximationø(discussedøfurtherøinø[25]). Usingøtheødensityødistributionøoføaøcondensateøinøthe Thomas–Fermiøregimeø(Eq. 19)øandøtheøpredicted øforøaøhomogeneousøcondensateøatøtheølocaløvalueøoføthe density,øtheøBraggøresonanceølineøshapeøisøcalculatedøtoøbe [11]

  (20)

  TheølineøstrengthøøandøcenterøfrequencyøcanøbeøobtainedøfromøEq. 20 byøintegration.øExplicitly,øtheøstaticøstructureøfactorøoføaøharmonically–confinedøBose–Einstein condensateøisøgivenøby

  (21)

  whereøøandø.øøThe lineøstrengthøhasøtheølimitingøvaluesøoføøinøtheøphononøregimeøandøøinøtheøfree–particleøregime.øInøaccordanceøwithøtheø–sumørule,øthe centerøfrequencyøøisøgivenøasø.øInøtheøfree–particle regimeø(),øtheølineøcenterøisøshiftedøupwardsøfromøtheøfree–particle resonanceøfrequencyøbyø,øandøbroadenedøtoøanørms–widthøof

  (22)

  øø

 • ø[b)]øDopplerøbroadening:øDopplerøbroadeningøarisesødueøtoøtheøinitialømomentumødistribution oføtheøcondensate.øTheømomentumødistributionøoføaøtrapped Bose–Einsteinøcondensate,øassumingøitsøfulløcoherence,øisøgiven byøtheøFourierøtransformøoføtheøcondensateøwavefunctionø(Eq. 19).øThus,øneglectingøtheømean–fieldøshiftø(the impulseøapproximationøasødiscussedøinø[25]),øtheøBragg excitationørateøøfromøaøBose–Einsteinøcondensateøat aøfrequencyødifferenceøoføøbetweenøtheøtwoøBraggøbeamsøis

  (23)

  whereøøisøtheøBraggøscatteringømomentumøandøøisøtheøcondensateøwave function.øInøtheølastøline,øaøcoordinateøsystemøisøchosenøsoøthatøøliesøinøthe –direction,øandøø.øInøtheøThomas–Fermi regime,øforøBraggøscatteringøalongøoneøoføtheøprincipaløaxesøoføtheøharmonicøtrap,øtheøDopplerøline shapeøisøthen

  (24)

  whereø,øandøøareøBesseløfunctions.øøThisølineøshapeøisøsimilarøtoøa Gaussian,øbutøitsørms–widthøisøundefined.øøWeøthereforeøfittedøaøGaussianøfunctionøtoøtheøline shapeøandøextractedøanøeffectiveørms–widthøof

  (25)

2.2.5 RelevanceøoføDopplerøbroadening

Thus,øtheøBraggøscatteringøresonanceøforøaøtrappedøBose–Einstein condensateøisøsensitiveøbothøtoøtheøvelocityø(Dopplerøshift)øand theødensityø(mean–fieldøshift)øoføtheøatomicøsample.øøTheøabove treatments,øinøwhichøweøconsideredøtheøeffectsøoføeachøoføthese shiftsøseparately,øareøvalidøpredictionsøinøtwoølimitingøcases: forølargeøcondensatesøsoøthatø oneøcanøneglectøDopplerøbroadening,øwhileøforøsmalløcondensates whereøøoneøcanøneglect mean–fieldøbroadening.øøHowever,øinøourøexperimentsøonøBragg scatteringøinøtheøfree–particleøregime[10],øthe Dopplerøandømean–fieldøwidthsøwereøcomparable,øandøoneømust considerøbothøeffectsøsimultaneously.

Weønowøshowøwithøtheøaidøoføsimpleøsumørulesøthatøitøisøcorrectøto addøtheøDopplerøbroadeningø(Eq. 25)øandøthe mean–fieldøbroadeningø(Eq. 22)øinøquadratureøto obtainøtheøtotalørmsølineøwidthøwhichøcanøthenøbeøcomparedøto experiments.øøAøunifiedøapproachøtowardødeterminingøfullyøthe dynamicøstructureøfactorøinøtheøpresenceøoføbothøDopplerøand mean–fieldøshiftsøhasøbeenøpresentedørecentlyøbyøZambelli etøal. andøwasøcomparedøfavorablyøwithøexperimentalødata [25].

TheøcondensateøwavefunctionøødeterminedøbyøtheøGross–Pitaevskiiøequationøisøaøsolution oføtheøequationøøwhere

(26)

Inøtheøregimeø,øtheøexcitationsørelevantøtoøBraggøscatteringøareøwell describedøasøfree–particleøexcitationsøwhichøobey

(27)

Thisøcanøbeøseen,øforøexample,øbyøconsideringøEq. 13øinøtheøfree–particleøregimeøwhere .øøThus,øtheøexcitationsøareøeigenfunctionsøoføtheøHamiltonian øwhichøisødifferentøfromøtheøHamiltonian øwhichøgivesøtheøcondensateøwavefunctionø[33].øøTheøextraøtermøørepresentsøtheørepulsionøoføexcitationsøfromøtheøcondensateøwhichøgivesøriseøtoøthe mean–fieldøshiftøinøtheøfree–particleøregime.

AnøexactødeterminationøoføtheøresonanceølineøshapeøusingøFermi’søgoldenøruleørequiresødetailed knowledgeøoføtheøexcitationøwavefunctions.øSuchøanøexplicitøcalculationøhasøbeen performed[34]øinøtheøcontextøoføtheøtwo–photonøopticaløexcitationøfromøtheøøto theøøstateøinøhydrogenøwhichøhasøbeenøemployedøtoøprobeøpropertiesøoføaøhydrogenøBose–Einstein condensateø[35, 36].øøHowever,øevenøwithoutøthisøexactødescription,ømomentsøoføthe spectralølineøcanøbeøeasilyødetermined.øTheøfirstømomentøoføtheøspectralølineøisøgivenøby

(28)
(29)
(30)

whereø,øand øinøtheøgroundøstate.øøThusøthe Braggøresonanceølineøforøaøharmonicallyøtrappedøcondensateøis shiftedøfromøtheøfree–particleøresonanceøbyø.

Theørms–widthøoføtheølineø isøcalculatedøusing

(31)

byøwhichøoneøobtains

(32)

Thusøtheøtotalørms–widthøoføtheølineøisøtheøsumøoføtwoøwidthsøinøquadrature:øtheøDopplerøwidthødue toøtheøfiniteøsizeøoføtheøcondensate,øandøtheølineøbroadeningødueøtoøtheøinhomogeneousøcondensate density.

2.3 ExperimentaløaspectsøoføBraggøspectroscopy

Forøtheøexperimentaløstudiesøofølightøscatteringøfrom Bose–Einsteinøcondensates,øcondensatesøoføatomicøsodiumøwere producedøasøinøourøpreviousøexperiments [37, 1].øTheseøcondensatesøtypicallyøcontained øatoms,øandøwereøheldøinøaømagneticøtrapøwhichøprovidedøa cylindrically–symmetricøcigar–shapedøharmonicøconfinement.øøThe strengthøoføtheøconfiningøfieldøcouldøbeøeasilyømodifiedøby adjustingøtheøcurrentsøthroughøtheømagneticøtrappingøcoils, allowingøusøtoøvaryøtheøpeakøcondensateødensityøinøtheørangeø(0.5 –ø6)øøandøtheøradial half–widthøoføtheøcondensateø()øbetweenø7øandø15øm.

TheøtwoølaserøbeamsøusedøforøBraggøscatteringøwereøderivedøfromøa commonøsource,øandøhadøaødetuningøtoøtheøredøoføtheø opticaløtransitionsøoføaboutøøGHzø(similar parametersøwereøusedøforøexperimentsøatøNIST,øGaithersburg [14, 15, 38, 39]).øAøsmalløfrequency differenceøøbetweenøtheøcounter–propagatingøbeams,øonøthe orderøoføøkHz,øwasøintroducedøbyøusingøtwo independently--controlledøacousto--opticømodulatorsø(AOM’s)øto controløtheøfrequencyøoføtwoøindependentøbeams222Inøour studyøoføtheøfree–particleøregimeøusingøcounter–propagating Braggøbeams,øweøalternatelyøusedøaøsingleøAOMøtoøgenerateøaøsingle beamøwithøtwoødifferentøfrequenciesøwhichøwasøretro–reflected. Thisøwasødoneøtoøminimizeøtheødeleteriousøeffectsøoføvibrationsøof opticaløcomponents.

øøøø

øøøøøøøø øøøøøøøø øPhononø[11]ø øBECø øFree–particleø[10]ø øøøøøøøøøøøøøøøøVelocityø ø