ôMeromorphicôContinuationôof ôôMultivariableôEulerôProductsôandôApplications.

ôGautamiôBhowmik1ô0.4cm &ôô0.3cm DrissôEssouabri2ô0.4cm &ôô0.3cm BenôLichtin3
11UniversitéôdeôLilleô1,ôUFRôde ôôMath.,ôLaboratoireôdeôMath.ôPaulôPainlevéôU.M.R.ôCNRSô8524, ôô59655ôVilleneuveôd’AscqôCedex,ôFrance. Emailô:ô
22UniversitéôdeôCaen, ôUFRôdesôSciences,ôCampusô2, ôLaboratoireôdeôMath.ôNicolasôOresme,ôCNRSôUMRô6139, ôBd.ôMalôJuin,ôB.P.ô5186,ô14032ôCaen,ôFrance. Emailô:ô
33RochesterôôN.Y.,ôUSA. Emailô:ô

ô=ô0pt ô7ôpt

ôôôôAbstract. Thisôarticleôextendsôclassical oneôvariableôresultsôaboutôEulerôproductsôdefined byôintegralôvaluedôpolynomialôorôanalyticôfunctions toôseveralôvariables. Weôshowôthereôexistsôaôômeromorphicôcontinuationôup toôaôpresumedônaturalôboundary,ôandôalsoôgiveôa criterion,ôaôlaôEstermann-Dahlquist,ôfor theôexistenceôofôaômeromorphicôextensionôtoô Amongôôapplicationsôweôdeduceôanalyticôproperties ofôheightôzetaôfunctionsôforôtoricôvarietiesôover ôandôgroupôzetaôfunctions.

ôMathematicsôSubjectôClassifications:ô11M41,ô11N37,ô14G05,ô32D15.ô

ôKeyôwords:ôseveralôvariablesôzetaôfunctions,ôEulerôproduct,ôanalytic continuation,ôManin’sôconjecture,ôRationalôpoints,ôzetaôfunctionsôofôgroups. ô.2ôin

ôIntroduction: ô.2ôin

ThereôareôtwoôfundamentalôproblemsôinôtheôstudyôofôDirichletôseriesôthatôadmitôanôEulerôproductôexpansionôinôaôregion ofôabsoluteôconvergence.ôTheôfirstôproblemôisôtoôproveôôtheôexistenceôofôaômeromorphicôcontinuationôintoôaôlargerôregion. Assumingôthisôisôpossible,ôtheôsecondôproblemôisôtoôdescribeôpreciselyôôôtheôboundaryôofôtheôdomainôôfor thisômeromorphicôfunction.ôForôDirichletôseriesôinôoneôvariable,ôtheôfirstôimportantôresultsôgoôbackôtoôEsterman [13]ôwhoôprovedôthatôif ôwhereôôisôaô“ganzwertige”ôpolynomialôandô, thenôôisôabsolutelyôconvergentôforôôandôcanôbeômeromorphicallyôcontinued toôtheôhalfôplaneô.ôMoreover,ô beôcontinuedôtoôtheôwholeôcomplexôplaneôifôandôonlyôifô isôaôcyclotomicôpolynomial. Subsequently,ôDahlquistô[6]ôextendedôthisôresultôtoôôôanyôanalyticôfunctionôwithôisolatedôsingularities withinôtheôunitôcircle.

TheôpurposeôofôthisôpaperôisôtoôextendôtheseôôtwoôbasicôpropertiesôtoôaôgeneralôclassôofôDirichletôseriesôthatôhaveôan absolutelyôconvergentôôEulerôproductôexpansionôinôsomeôopenôdomainôofôôôThus,ôtheôobjectôofôourôstudyôisôôan Eulerôproduct

ôwhen ôisôeitherôaôpolynomialôorôanalyticôfunctionôwithôintegralôcoefficients.ôAn essentialôroleôinôourôanalysisôisôplayedôbyôaôpolyhedronôinôôdeterminedôbyôtheôexponentsôofômonomialsôappearingôinôthe expressionôforôôôThisôpolyhedronôplaysôanôimportantôroleôinôtheôSingularitiesôliterature,ôsoôitôis,ôperhaps,ôônotôtoo surprisingôtoôseeôitôappearôhereôasôwell.

Weôfirstôshowôthatôthereôôisôaômeromorphicôcontinuationôôupôtoôaôpresumedônaturalôboundary,ôwhoseôgeometryôis thatôofôaôtubeôoverôtheôboundaryôofôaôconvexôset.ôOurôsecondômainôresultôôappliesôto theôcaseôinôwhich ôdependsôonlyôuponôôInôthisôevent,ôweôproveôaôveryôpreciseôresultôthatôisôtheômultivariateôextensionôofôthe workôofôEstermann-Dahlquist.ôThisôshows thatôtheôpresumedônaturalôboundaryôisôôtheôônaturalôboundaryô(inôtheôsenseôgivenôtoôthisôexpressionôôôinôthe statementôofôTheoremô2ôinô§ô1.2),ôunless ôisôaô“cyclotomic”ôpolynomial.ôTheseôresultsôareôprovedôinôSectionô1.

Thereôareôôseveralôsubjects,ôsuchôasôgroupôtheory,ôalgebraicôgeometry,ônumberôtheory,ôôknotôtheory, quantumôgroups,ôandôcombinatorics,ôinôwhichôômultivariateôzetaôfunctionsôcanôarise.ôSomeôofôtheseôareôdiscussedôinôthe surveyôarticleôofô[24].ôItôwouldôthereforeôbeôinterestingôtoôfindôapplicationsôofôourôresults/methodsôtoôthe analysisôofôsuchôzetaôfunctions.ôWeôdiscussôtwoôapplicationsôinôSectionsô2,ô3.

Theôfirstôapplicationô(seeôSectionô2)ôôôoriginatesôwithôManin’sôconjectureôforôtoricôvarietiesôoverôôôThisôgivesôa preciseôdescriptionôofôtheôdensityôofôrationalôpointsôwith “exponentialôheight”ôatôômostôôonôsuchôaôvariety.ôôSolutionsôôto thisôconjectureôôôhaveôbeenôgivenôbyôseveralôauthorsô([1][8][22])ôô(alsoôsee [21]).ôInôparticular,ôôtheômethodôofôdeôôlaôBretècheôusedôtheôdeepôworkôofôSalbergerôtoômeromorphicallyôcontinueôa certainôgeneralizedôheightôzetaôfunctionôintoôôsomeôneighborhoodôofôôexactlyôoneôôpointôonôtheôboundaryôofôitsôdomainôof analyticity.ôThisôôôfunctionôwasôôaômultivariateôDirichletôseriesôwithôEulerôproductôinôtheôdomainôofôabsoluteôconvergence. Hisôapproachôsufficedôtoôdeduceôtheôdensityôasymptoticôofôinterestôforôtheôconjecture,ôandôalsoôgaveôaôstrictlyôsmaller orderô(inô)ôerrorôterm.ôOnôtheôotherôhand,ôitôdidônotôaddressôtwoôgeneralôquestions.ôTheôfirstôinquiresôaboutôallôtheôother pointsôôonôtheôboundaryôofôtheôdomainôofôanalyticityôofôtheôDirichletôseries,ôinôparticular,ôhowôcanôtheyôbe characterized/detectedôinôgeneral,ôorôevenôcalculatedôinôconcreteôexamples.ôôTheôsecondôôasksôôforôanôapproximationôtoôôthe naturalôboundaryôôôofôtheômeromorphicôextensionôofôtheôDirichletôseries.

Describingôpreciselyôtheôentireôôôboundaryôofôtheôdomainôofôanalyticityôforôthisôôseriesôisôneededôtoôderive theôasymptoticôôofôrationalôpointsôonôtheôtoricôvarietyôwithinôaôlargeôfamilyôofôexpandingôboxes.ôInôtheôstatementôofôManin’s conjecture,ôonlyôoneôexpandingôboxôappears,ôthatôôwithôsidesôallôofôtheôsameôlength.ôThereôisôhowever,ônoôaôprioriôreasonôwhy thisôexpandingôboxôôshouldôbeôprivilegedôoverôanyôother.ôôFindingôôtheônaturalôboundaryôofôitsômeromorphicôcontinuationôappears toôbeôanôinterestingôanalyticôproblemôbyôitself,ôandôôôhasônot,ôtoôourôknowledge,ôôreceivedôanyôpriorôattentionôinôthe literature.ôItômayôevenôencodeôsomethingônontrivialôôôôaboutôtheôtoricôvariety.ôOneôreasonôforôbelievingôthisôisôthe observationôthatôôtheôôboundaryôdeterminesôanôestimateôforôtheônaturalôboundaryôofôôaôfamilyôofôheightôzetaôfunctionsôinôone complexôvariable.ôAsôsuch,ôitôoffersôcertainôconstraintsôuponôtheôbehaviorôofôtheôzeroesôandôpolesôofôeachôôôheightôôfunction inôthisôfamily.ôPresumably,ôknowingôsomethingôaboutôsuchôpoints,ôzeroesôespecially,ôôoughtôtoôbeôinteresting.

Weôôsolveôôôbothôofôtheseôproblems,ôôusingôtheôôômethodsôdevelopedôôinôSectionô1.ôAsôaôresult,ôourôpointôofôviewôis ratherôdifferentôfromôthatôinôtheôworksôcitedôabove.ôOurômainôresultsôareôgivenôinôôôTheoremsô4, 5, LABEL:coefficientôin §ô2.3.ôAdditionalôôôdiscussionôthatôcontrastsôourômethodôandôresultsôwithôearlierôworkôcanôbeôfoundôôôin §ô2.3ôfollowingôtheôstatementôofôTheorem 4.ôôTheôlastôôresultôinô§ô2ôis Theoremô7ôinôô§ô2.4.ôThis addressesôaôgeneralô(andônatural)ôproblemôinôtheômultiplicative theoryôofôintegers,ôandôisôaôgoodôillustrationôofôourômethod.ôôForôôanyôôweôgiveôôôtheôexplicit asymptoticôforôtheônumberôof foldôproductsôofôpositiveôintegersôthatôequalôtheôôpowerôofôanôinteger.ôTheôearlierôpapersô([1], [7][14][15])ôhadôfoundôtheôasymptoticôwhenôôHowever,ônothing comparableôôôforôarbitraryôôseemsôtoôhaveôbeenôreportedôbeforeôinôtheôliterature.

Theôsecondôapplicationôoriginatesôinôgroupôtheory.ôôSeveralôauthorsôhaveôassociatedôôaôDirichletôseriesôtoôcertain algebraicôorôfinitelyôgeneratedô(nilpotent)ôgroupsôôinôorderôtoôstudyôtheôdensityôofôfinitelyôgeneratedôsubgroupsôofôlarge index.ôTheôalgebraicôstructureôofôtheôgroupsôthatôhaveôbeenôstudiedôinôthisôwayôenableôtheôseriesôtoôbeôwrittenôasôan absolutelyôconvergentôEulerôproductôinôoneôvariable,ôwhoseôfactorôatôtheôprimeôôôisôanôexplicitlyôgivenôfunction ôInôaôseriesôofôpapers,ôôduôSautoy,ôGrunewaldôand others (ô[11][12][10])ôhave describedôwithôsomeôsuccessôtheôanalyticôpropertiesôofôôsuchôôEulerôproducts.

Theôevidenceôproducedôinôôtheseôpapersôleadsôoneôtoôbelieveôthatôôwhenôthereôisô“uniformity”ôofôtheôEulerôproduct,ôthere shouldôalwaysôexistôaômeromorphicôextension,ôbutôthatôdeterminingôtheônaturalôboundaryôôôisôratherôdifficultôin general.ôOnôtheôotherôhand,ôtheôpropertyôofôuniformityôwillônotôbeôsatisfiedôforômanyôotherôgroups.ôôôInôthisôcase,ôôonly resultsôthatôareôlessôambitiousôinônatureôôshouldôbeôexpected.ôForôexample,ôoneôcanôhopeôtoôstudyôtheôboundaryôofôanalyticity ofôtheôgroup’sôDirichletôseries.ôItôisôwellôknownôthatôthisôseriesôhasôaôrealôpoleôonôthisôboundary.ôôAôfundamentalôproblem hadôbeenôôtoôshowôthatôthisôleadingôpoleôisôrational,ôandôthatôtheôseriesôisômeromorphicôinôsomeôhalfplaneôôthatôcontainsôthe pole.ôTheômainôresultôof [11]ôestablishedôtheseôtwoôpropertiesôforôanyôfinitelyôgeneratedônilpotentôgroup.

OurôfirstôobservationôinôSectionô3ôisôthatôtheôtwoômainôpropertiesôprovedôinô[11] canôbeôestablishedôinôaômoreôelementaryôfashion,ôusingôTheoremô1ô(seeôôô§ô1.1)ôandôcertainôdiophantineôestimatesôproved inô[ibid.].ôOurôsecondôobservationôôisôthatôtheôgroupôzetaôfunctionsôstudiedôinôô[12][10], canôbeômeromorphicallyôextendedôoutsideôaôhalfplaneôofôabsoluteôconvergenceôbyôusingôtheôômethod inôSectionô1.ôThisôisôsimplerôthanôthatôusedôôôinô[10].ôôWeôalsoôshowôthatôtheôpresumed naturalôboundaryôagreesôwithôtheôoneôgivenôinô[ibid.].ôôôTheôthirdôobservationôaddressesôanôanalogousôôproblemôaboutôthe densityôofôôôsubgroupsôôôinsideôfiniteôabelianôgroupsôofôlargeôorderô[2].ôôWeôindicateôbyôaôsimpleôexampleôhow nontrivialôrefinementsôofôôstandardôdensityôresultsôcanôbeôfoundôbyôusingômultivariateôzetaôfunctionsôand Tauberianôtheorems.

Aôthirdôexampleôillustratesôanotherôwayôinôwhichôôtheômethodsôofôthisôpaperômightôeventuallyôproveôuseful,ôbutôwhichôweôwill notôaddressôfurtherôhere.ôInôtheôstudyôofôstringsôover adicôfields,ôoneôencountersôEulerôproductsôinôseveralôvariables.ôForôexample,ôinô[5],ôproductsôofô5-point amplitudesôôforôtheôô“open”ôstringsôareôconsidered,ôwhereôtheôamplitudesôareôdefinedôasôadicôintegrals

Theôproductôôcanôbeôanalyticallyôcontinued.ôIndeed,ôourômethodsôcanôcertainlyôbeôusedôtoôproveôthis.ôInôso doing,ôoneôfindsôôinterestingôrelationsôtoôtheôcorrespondingôrealôamplitudes.

ôNotations:ô Forôtheôreader’sôconvenience,ônotationsôthatôwillôbeôused throughoutôtheôarticleôareôassembledôhere.

 1. ôôôdenotesôtheôsetôofôpositiveôintegers, ôandôôalwaysôdenotesôaôôprime.

 2. Theôexpressionôô ôô
  ômeansôthereôexistsô, whichôdependsôneitherôonôônorôô,ôbutôcouldôeventually ôdependôonôôtheôôôparameterôvectorôô,ôsuchôthat:ôô

  Whenôthereôisônoôambiguityôweôôomitôtheôwordô‘uniformly’ above. ô

 3. ôForôeveryô,ôweôset ôresp.ôôôtoôdenote theôlengthôresp.ôweightôofôôWe denoteôtheôcanonicalôbasisôofôôbyô Forôeveryôôweôalsoôôset .ôTheôstandardôinnerôproductôonôôisôdenoted

 4. ôForôeveryô,ôandôforôeveryônonônegative ,ôweôdefineô Forôtwoôcomplexônumbersôôandô,ôweôdefineô usingôtheôôôprincipalôbranchôôofôtheôlogarithm. Weôdenoteôaôvectorôinôôbyôôandôwrite ô ôwhereôôand ôôareôtheôrealôresp.ôimaginaryôcomponentsôofôô(i.e.ôôand ôôforôeachô).ôWeôalsoôwriteôôforôôôôifô

 5. ôTheôôunitôpolydiscôôôôis theôsetô

 6. ôGivenôôweôwriteôôforôtheômonomialôôôFor ôtheôsetôôisôcalledôthe ôsupportôofô.ôWeôalsoôsetô.ôWeôdenoteôbyôôtheôboundaryôofôtheôconvex hullôof . Thisôpolyhedronôisôcalledôthe ôôNewtonôpolyhedronôofôôô.ôWeôdenoteôby ôôôtheôsetôofôextremalôpointsôofôô(aôpointôofôôis extremalôifôitôdoesônotôbelongôtoôtheôinteriorôofôanyôclosedôsegment ofô). Obviouslyôôôisôaôfiniteôsubsetôofô.

  Similarly,ôifôô, weôdenoteôbyôôtheôboundaryôofôtheôconvexôhullôof ôandôcallôitôtheôôNewton polyhedronôofôôItsôsetôofôextremal pointsôisôdenotedôbyô.

 7. ôIfôôisôaôsubsetôofô,ôweôdefine asôfollows:

  1. ôIfôôisôinfiniteôset,ôthenôôdenotesôthe setôofôôbelongingôtoôatôleastôôoneôcompact faceôofô

  2. ôIfôôisôaôfiniteôset,ôthenô

  Inôeitherôcase,ôitôisôclearôthatô isôaôfiniteôsubsetôofô Theôsetô isôcalledôtheôsaturationôofô

  ôô

 8. ôLetôôbeôtheôdualôofô.ôLetôôbeôtheôsmallestôweightôofôtheôelementsôof ôWeôwillôcallôôôtheôindexôofô.ôWeôdefine

  Forôeveryô,ôlet .

1 AnalyticôpropertiesôofômultivariateôEulerôproducts

Itôwillôbeôconvenientôtoôsplitôôtheôdiscussionôinôôtwoôparts.ôTheôfirstôôômainôresultôisôTheoremô1.ôThisôconstructsôa meromorphicôextensionôforôaôlargeôclassôofômultivariateôEulerôproductsôthatôconvergeôabsolutelyôinôsomeôproductôof halfplanesôofôôTheôsecondôôômainôresult,ôTheoremô2,ôextendsôtheôclassicalôEstermann-Dahlquistôôôcriterionôfor theôexistenceôofôaômeromorphicôextensionôtoôallôofô

1.1 MeromorphicôContinuation

TheôfirstôingredientôisôtheôextensionôôofôanôEulerôproduct,ôwhoseôôôfactorô doesônotôexplicitlyôdependôuponôôbyôitself,ôoutsideôitsôdomainôofôabsoluteôconvergence.ôôThisôextendsôDahlquist’sôtheorem [6]ôtoôseveralôvariables.

ôTheôfollowingônotationsôwillôbeôused. Letôôbeôanôopenôsubsetôofô,ôôôanalyticôfunctions,ôôandôôôôôôcomplexônumbers.ôDefineôtheôEulerôproduct

andôforôanyô,ôset

Itôisôclearôthatôôconvergesôabsolutelyôandôdefinesôa holomorphicôfunctionôinôtheôdomainô.

Lemma 1

(i)ôôTheôfunction ôôcanôbeôcontinuedôôôintoôtheôdomainôôasôfollows:

thereôexistsôaôsetôôôô ôôsuchôthatôôfor every ôôôôtheôfunctionôôthatôisôdefinedô(andôanalytic)ôinôôbyôtheôequation

isôactuallyôaôôboundedôholomorphicôfunctionôinô ôwhereôitôcanôbeôexpressedôôasôanôabsolutelyôconvergentôEulerôproduct.

(ii)ôôWhenôeachôôeachôôInôthisôcase,ôôpartô(i)ôimpliesôthatôtheôequation

(1)

determinesôaômeromorphicôextensionôofôôtoôôforôeachô

ôRemark.ôAsôaôresult,ôonlyôwhenôeachôôisôintegralôdoesôitômakeôsenseôtoôspeakôofôaôômeromorphic continuationôofôôbeyondôôForôthe sakeôofôsimplicity,ôthisôfunction,ôdefinedôbyô(1),ôinôwhichôeachôzetaôfactorôômeans,ôofôcourse,ôôitsômeromorphicôextension, isônotôôôgivenôaôdistinctônotation.

Evenôwhenôthisôisônotôtheôcase,ôpartô(i)ôshowsôthatôanôanalyticôôextensionôof ôisôstillôpossibleôinôôsimplyôconnectedôsubsetsôofôanyôôfromôwhichôtheôbranchô(resp.ôpolar)ôlocus ofôeachôôôôfactorôôifôô(resp.ô)ôhasôbeen deleted.ôForôinôeachôsuchôsubset,ôoneôcanôuseôtheôequationôinô(i)ôtoôôexpressôôasôtheôproductôofô withôaôsingleôvaluedôanalyticôcontinuationôofôeachôofôtheôzetaôfactors. ô

ôProofôofôLemmaô1:ôItôsufficesôtoôproveôpartô(i)ôsinceôtheôproofôofô(ii)ôfollowsôfromôtheôconstructionôofôthe ôinô(i).

Letôôbeôarbitrary.ôToôdescribe theôôôcontinuationôofôôôintoôôôitôwillôbeôconvenientôtoôworkôwithôaôôsomewhatôlargerôclassôofôEuler productsôdefinedôasôfollows:

(2)

whereôforôallôô, ôisôaôholomorphicôfunctionôonô satisfying
ô ôuniformlyôinô andôôô. Evidently,ôôôwhenô.

Nowôletôusôfixôsomeônotations:

 1. ôôôôôForôeachô,ôset

 2. ôôôForôeachô,ôset  ô ifô  ôand
   ôôotherwise;

 3. ôôô

 4. ôôôôforô

Byôelementaryôcomputations,ôweôobtainôthatôforôanyôô

where,ô,ô  isôaôôholomorphicôfunctionôôinôôand satisfiesôtheôconditionô: ôuniformly inôôandôôô.ôItôisôalsoôclearôthatôôôôimpliesôôonceô

Thus,ôthereôexist ôandôôsuchôthatô:

ôwhereôôisôaôôholomorphicôfunctionôôinôôsatisfying theôcondition
ôôuniformly inôôandôôô
Nowôanôeasyôcomputationôshowsôthatôforôevery ôô:

whereôôisôa ôôholomorphicôfunctionôôôinô satisfyingôtheôbound
ô ôôôuniformly inôôandôô

Weôhaveôthusôprovedôthatôthereôexistô:

 1. ôandôconstants

 2. ôôforôeachôôôôôôa ôôholomorphicôfunctionô ôôôôon ôôôôsatisfyingô
  ô ôuniformlyôinôôandôô

suchôthatôforôeveryôôweôhaveô:

(3)

Sinceôeachôôôitôisôclearôthatôôô forôanyôôandô Thisôimpliesôthatôforôanyô: ô

isôanôabsolutelyôconvergentôEulerôproductôthatôisôôôholomorphicôôôôinôtheôdomainô.

Itôisônowôevidentôhowôtoôproceedôbyôinduction.ôôôLetô.ôRepeatingôtheôaboveôprocessôôôôtimes,ôweôconcludeôôthatôthereôexist:

 1. ôôfunctionsôôandôconstants ôô

 2. ôfunctionsôôandôconstants

 3. ôôforôeachôôôaôôholomorphicôfunctionôôôonô ôsatisfyingô
  ôôuniformlyôinôôandôô

suchôthatôforôeveryôôweôhaveô:

(4)

ôandôtheôrightôsideôisôabsolutelyôconvergentô(andôholomorphic)ôonôôsinceôôWeônow multiplyôbothôsidesôofô(4)ôbyôôandôôset

Inôôôô  TheôprecedingôshowsôthatôtheôEulerôproductôonôtheôrightôisôabsolutelyôconvergentôinôôInôaddition,ôsinceôôimpliesôôôôtheôproductôoverôôôalsoôadmitsôanôanalytic continuationôintoôôasôanôabsolutelyôconvergentôEulerôproduct.ôThus,ôôwhoseôindividualôfactors ôinôitsôdefinitionôôôare,ôinôgeneral,ôôômultivaluedôoutsideôô(withôbranchôlocusôôôtheôzeroôorôpolar divisorôofôtheôindividualôfactor),ôadmitsôanôanalyticôcontinuationôintoôôasôanôabsolutelyôconvergentôEuler product.ôôôThisôprovesô(i).

Partô(ii)ôfollowsôimmediatelyôfromôtheôfactôthatôeachôôis integralôwhenôeach ôisôintegral.ôThus,ôtheôequationô(1)ôdeterminesôaôômeromorphicôcontinuationôofôôintoô

Thisôôcompletesôtheôproofôof Lemmaô1. ôôô

ô.15ôin

Letôôbeôanalyticôfunctionsôon theôunitôpolydiscôôinôôsatisfyingôôtheôôpropertyôôforôeachô Convergenceôinôôôshouldôbeôunderstoodôasôaônormalizationôconditionôthatôcanôbeôeasily weakenedôwithoutôsignificantôchangesôtoôtheôfollowingôdiscussion.ôôDefine

ôGivenôtheôpowerôseriesôexpansionôofôeachô  

ôôôôôweôassumeôthroughoutôtheôrestôofôSectionô1ôôthatôeachô

Thisôwillôsufficeôforôtheôapplicationsôof interestôinôsubsequentôsections.

ôToôstateôtheôfirstômainôresult,ôweôwillôalsoôneedôtheôfollowingônotations,ôgivenôtheôfunctionsô ô.1ôin

Forôeachô,ôweôset:

andôforôôweôset:

 1. ô;

 2. ôôand

Theorem 1

Thereôexistsôôsuchôthatôôconvergesôabsolutelyôin .ôInôaddition,ôôcanôbeôcontinuedôintoôthe domainôôasôaômeromorphicôfunctionôasôfollows. Forôanyôôthereôexistsôôôôandôôaôboundedôholomorphicôfunctionôonôôôsuchôthatôtheôequation

(5)

aôprioriôvalidôôinôôextendsôtoôôoutsideôtheôpolarôdivisorôofôtheôproduct overô MoreoverôôcanôbeôexpressedôasôanôabsolutelyôconvergentôEuler productôinôtheôdomainô.

ôProof:ôTheôideaôisôtoôreduceôtheôproblemôôtoôthatôstudiedôinôLemmaô1.ôTheôfirst neededôobservationôisôclear.

Lemma 2

Letôôandôôbeôsuchôthat ô.ôThen
.

Next,ôweôfixôôandôletô Evidently,ôthisôimpliesô